Ktl-icon-tai-lieu

dfa

Được đăng lên bởi duongthanhhuu170592-gmail-com
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
DOANH NGHIỆP.

1.1. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sẩn phẩm.
1.1.1. Khái niệm.

1.1.1.1 Chi phí sản xuất.
Chi phí sản xuất là toàn bộ các chi phí sản xuất trực tiếp,chi phí gián tiếp liên quan
đến hoạt động sản xuất king doanh của doanh nghiệp trong kỳ.Nhóm chi phí này
biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật chất mà
doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện một quá trình sản xuất sản phẩm trong một
thời gian nhất định.
Để tiến hành hoạt động sản xuất,doanh nghiệp cần phải có các yếu tố cơ bản như:
-

Tư liệu sản xuất: nhà xưởng,máy móc thiết bị ,…..

-

Đối tượng lao động: nguyên vật liệu,nhiên liệu,….

-

Lao động con người.

Quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trong sản xuất cũng đồng thời là những chi
phí mà doanh nghiệp chi ra để sản xuất.Tương ứng với việc sử dụng tài sản cố
định là chi phí khấu hao tàu sản cố định,tương ứng việc sử dụng lao động là chi
phí tiền lương và các khoản trích theo lương,trong điều kiện kinh tế hàng hóa và
cơ chế hạch toán kinh doanh ,mọi chi phí trên được thể hiện bằng tiền.
1.1.1.2 Giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm là biể hiện bằng tiền về lao động sống lao động vaaqtj hóa có
liên quan đến khối lượng công việc,sản phẩm hay lao vụ đã hoàn thành.

1

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động
của doanh nghiệp về mặt kỹ thuật ,tổ chức và quản lý kinh tế tài chính của doanh
nghiệp.Mức hạ giá thành thể hiện trình độ sử dụng hợp lý các yếu tố cơ bản của
quá trình sản xuất và trình độ quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp ,bởi
những ưu nhược điểm trong quá trình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh,trong
quá trình sử dụng các yếu tố lao động,vật tư tài sản cố định ,trình độ ứng dụng các
thành tựu kỹ thuật đều được tổng hợp vào giá thành.
1.1.2. Phân loại.
1.1.2.1 Chi phí sản xuất.
a. Phân loại theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế).
-

Chi phí nhân công trực tiếp: Là toàn bộ tiền lương,các khoản trích theo
lương ,phị cấp lương của người lao động ,tiền ăn giữa ca của người lao
động.

-

Chi phí vật liệu : Là toàn bộ về chi phí công cụ dụng cụ,vật liệu phục vụ
cho quá trình sản xuất.

-

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ các chi phí phải trả,đã trả về dịch
vụ mua ngoài phục vụ sản xuất.

-

Chi phí bằng tiền khác: Là những loại chi phí không thuộc các yếu tố kể
trên và được chi trả trực tiếp bằng tiền.
b. Phân loại theo khoản mục chi phí (côn...
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
DOANH NGHIỆP.
1.1. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sẩn phẩm.
1.1.1. Khái niệm.
1.1.1.1 Chi phí sản xuất.
Chi phí sản xuất là toàn bộ các chi phí sản xuất trực tiếp,chi phí gián tiếp liên quan
đến hoạt động sản xuất king doanh của doanh nghiệp trong kỳ.Nhóm chi phí này
biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật chất
doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện một quá trình sản xuất sản phẩm trong một
thời gian nhất định.
Để tiến hành hoạt động sản xuất,doanh nghiệp cần phải có các yếu tố cơ bản như:
- Tư liệu sản xuất: nhà xưởng,máy móc thiết bị ,…..
- Đối tượng lao động: nguyên vật liệu,nhiên liệu,….
- Lao động con người.
Quá trình sử dụng c yếu tố bản trong sản xuất cũng đồng thời những chi
phí doanh nghiệp chi ra để sản xuất.Tương ứng với việc sử dụng tài sản cố
định chi phí khấu hao tàu sản cố định,tương ứng việc sử dụng lao động chi
phí tiền lương các khoản trích theo ơng,trong điều kiện kinh tế hàng hóa
cơ chế hạch toán kinh doanh ,mọi chi phí trên được thể hiện bằng tiền.
1.1.1.2 Giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm biể hiện bằng tiền về lao động sống lao động vaaqtj hóa
liên quan đến khối lượng công việc,sản phẩm hay lao vụ đã hoàn thành.
1
dfa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dfa - Người đăng: duongthanhhuu170592-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
dfa 9 10 844