Ktl-icon-tai-lieu

ĐHBK.Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng

Được đăng lên bởi duongminhgiangtan
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o tr×nh:

C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng

Ch−¬ng 1

Kh¸i niÖm chung
1.1. Thùc chÊt vµ ®Æc ®iÓm
1.1.1. Thùc chÊt
Gia c«ng biÕn d¹ng lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt
m¸y vµ c¸c s¶n phÈm kim lo¹i thay thÕ cho ph−¬ng ph¸p ®óc hoÆc gia c«ng c¾t gät.
Gia c«ng biÕn d¹ng thùc hiÖn b»ng c¸ch dïng ngo¹i lùc t¸c dông lªn kim lo¹i ë
tr¹ng th¸i nãng hoÆc nguéi lµm cho kim lo¹i ®¹t ®Õn qu¸ giíi h¹n ®µn håi, kÕt qu¶ sÏ lµm
thay ®æi h×nh d¹ng cña vËt thÓ kim lo¹i mµ kh«ng ph¸ huû tÝnh liªn tôc vµ ®é bÒn cña
chóng.
1.1.2. §Æc ®iÓm
Kim lo¹i gia c«ng ë thÓ r¾n, sau khi gia c«ng kh«ng nh÷ng thay ®æi h×nh d¸ng, kÝch
th−íc mµ cßn thay ®æi c¶ c¬, lý, ho¸ tÝnh cña kim lo¹i nh− kim lo¹i mÞn chÆt h¬n, h¹t
®ång ®Òu, khö c¸c khuyÕt tËt (rç khÝ, rç co v.v ...) do ®óc g©y nªn, n©ng cao c¬ tÝnh vµ
tuæi bÒn cña chi tiÕt v.v ...
GCBD lµ mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cao, nã cho phÐp ta nhËn c¸c chi tiÕt cã kÝch th−íc
chÝnh x¸c, mÆt chi tiÕt tèt, l−îng phÕ liÖu thÊp vµ chóng cã tÝnh c¬ häc cao so víi c¸c vËt
®óc. Gia c«ng biÕn d¹ng cho n¨ng suÊt cao v× cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao.
1.1.3. C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng
C¸c ph−¬ng ph¸p GCBD : C¸n, kÐo sîi, Ðp kim lo¹i, rÌn tù do, rÌn khu«n, rËp tÊm.
S¶n phÈm cña GCBD ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c x−ëng c¬ khÝ; chÕ t¹o hoÆc söa ch÷a
chi tiÕt m¸y; trong c¸c ngµnh x©y dùng, kiÕn tróc, cÇu ®−êng, ®å dïng hµng ngµy ...TÝnh
khèi l−îng chi tiÕt rÌn, dËp trong ngµnh chÕ t¹o m¸y bay chiÕm ®Õn 90%, ngµnh «t«
chiÕm 80%, ngµnh m¸y h¬i n−íc chiÕm 60%.
1.2. BiÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i
P

1.2.1. BiÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i

a/ Kh¸i niÖm vÒ biÕn d¹ng cña kim lo¹i

b
c

D−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc kim lo¹i sÏ
P
biÕn d¹ng theo 3 giai ®o¹n nèi tiÕp nhau:
BiÕn d¹ng ®µn håi: lµ biÕn d¹ng sau khi
th«i lùc t¸c dông, vËt trë vÒ h×nh d¸ng ban
®Çu. Quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng lµ
o
tuyÕn tÝnh tu©n theo ®Þnh luËt Hooke. Trªn ®å
∆L
H.1.1. §å thÞ quan hÖ gi÷a lùc vµ biÕn d¹ng
thÞ lµ ®o¹n OP.
BiÕn d¹ng dÎo lµ biÕn d¹ng sau khi th«i lùc t¸c dông kh«ng bÞ mÊt ®i, nã t−¬ng øng
víi giai ®o¹n ch¶y cña kim lo¹i.
Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa

1

Gi¸o tr×nh:

C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng

BiÕn d¹ng dÎo x¶y ra khi øng suÊt cña lùc t¸c dông lín h¬n giíi h¹n ®µn håi. §ã lµ
®o¹n Pb.
BiÕn d¹ng ph¸ huû: Khi øng suÊt cña lùc t¸c dông lín h¬n ®é bÒn cña kim lo¹i th×
kim lo¹i bÞ ph¸ huû (®iÓm c).
b/ BiÕn d¹ng dÎo trong ®¬n tinh thÓ
Nh− chóng ta ®· biÕt, d−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc, kim lo¹i biÕn d¹ng theo c¸c
giai ®o¹n: biÕn d¹ng ®Çn håi,...
Gi¸o tr×nh: C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng
Ch¬ng 1
Kh¸i niÖm chung
1.1. Thùc chÊt vµ ®Æc ®iÓm
1.1.1. Thùc chÊt
Gia c«ng biÕn d¹ng lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt
m¸y vµ c¸c s¶n phÈm kim lo¹i thay thÕ cho ph¬ng ph¸p ®óc hoÆc gia c«ng c¾t gät.
Gia c«ng biÕn d¹ng thùc hiÖn b»ng c¸ch dïng ngo¹i lùc t¸c dông lªn kim lo¹i ë
tr¹ng th¸i nãng hoÆc nguéi lµm cho kim lo¹i ®¹t ®Õn qu¸ giíi h¹n ®µn håi, kÕt qu¶ sÏ lµm
thay ®æi h×nh d¹ng cña vËt thÓ kim lo¹i mµ kh«ng ph¸ huû tÝnh liªn tôc vµ ®é bÒn cña
chóng.
1.1.2. §Æc ®iÓm
Kim lo¹i gia c«ng ë thÓ r¾n, sau khi gia c«ng kh«ng nh÷ng thay ®æi h×nh d¸ng, kÝch
thíc mµ cßn thay ®æi c¶ c¬, lý, ho¸ tÝnh cña kim lo¹i nh kim lo¹i mÞn chÆt h¬n, h¹t
®ång ®Òu, khö c¸c khuyÕt tËt (rç khÝ, rç co v.v ...) do ®óc g©y nªn, n©ng cao c¬ tÝnh vµ
tuæi bÒn cña chi tiÕt v.v ...
GCBD lµ mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cao, nã cho phÐp ta nhËn c¸c chi tiÕt cã kÝch thíc
chÝnh x¸c, mÆt chi tiÕt tèt, lîng phÕ liÖu thÊp vµ chóng cã tÝnh c¬ häc cao so víi c¸c vËt
®óc. Gia c«ng biÕn d¹ng cho n¨ng suÊt cao v× cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao.
1.1.3. C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng
C¸c ph¬ng ph¸p GCBD : C¸n, kÐo sîi, Ðp kim lo¹i, rÌn tù do, rÌn khu«n, rËp tÊm.
S¶n phÈm cña GCBD ®îc dïng nhiÒu trong c¸c xëng c¬ khÝ; chÕ t¹o hoÆc söa ch÷a
chi tiÕt m¸y; trong c¸c ngµnh x©y dùng, kiÕn tróc, cÇu ®êng, ®å dïng hµng ngµy ...TÝnh
khèi lîng chi tiÕt rÌn, dËp trong ngµnh chÕ t¹o m¸y bay chiÕm ®Õn 90%, ngµnh «t«
chiÕm 80%, ngµnh m¸y h¬i níc chiÕm 60%.
1.2. BiÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i
o
P
L
P
b
c
H.1.1. §å thÞ quan hÖ gi÷a lùc vµ biÕn d¹ng
1.2.1. BiÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i
a/ Kh¸i niÖm vÒ biÕn d¹ng cña kim lo¹i
Díi t¸c dông cña ngo¹i lùc kim lo¹i sÏ
biÕn d¹ng theo 3 giai ®o¹n nèi tiÕp nhau:
BiÕn d¹ng ®µn håi: lµ biÕn d¹ng sau khi
th«i lùc t¸c dông, vËt trë vÒ h×nh d¸ng ban
®Çu. Quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng lµ
tuyÕn tÝnh tu©n theo ®Þnh luËt Hooke. Trªn ®å
thÞ lµ ®o¹n OP.
BiÕn d¹ng dÎo lµ biÕn d¹ng sau khi th«i lùc t¸c dông kh«ng bÞ mÊt ®i, nã t¬ng øng
víi giai ®o¹n ch¶y cña kim lo¹i.
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa
1
ĐHBK.Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐHBK.Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng - Người đăng: duongminhgiangtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐHBK.Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng 9 10 160