Ktl-icon-tai-lieu

di truyền học vi sinh vat và ứng dụng

Được đăng lên bởi minhhoang2723-gmail-com
Số trang: 221 trang   |   Lượt xem: 3344 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HOÀNG TRỌNG PHÁN (Chủ biên)
TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG

Gi¸o tr×nh

DI TRUYÒN häc VI SINH
VËT vμ øNG DôNG

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
Huế - 2008

1

Lời nói đầu
Đến nay, di truyền học ra đời chỉ mới hơn một trăm năm song nó đã
phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng. Đặc biệt là, trong vòng 50
năm lại đây kể từ ngày James Watson và Francis Crick khám phá ra cấu
trúc phân tử DNA, 25/4/1953. Sự hoàn thành việc Giải mã di truyền bởi
hai nhóm nghiên cứu của Marshall Nirenberg và Gobind Khorana vào
tháng 6 năm 1966, và sự ra đời của Kỹ thuật di truyền vào giữa thập niên
1970 là hai sự kiện nổi bật nhất kể từ sau khi Sinh học phân tử ra đời. Sự
phát triển cùng với những thành tựu đạt được của di truyền học trong thời
gian qua quả là vô cùng to lớn!
Để góp phần đổi mới nội dung giáo trình Di truyền học Vi sinh vật và
Ứng dụng theo hướng cập nhật kiến thức cũng như phương pháp dạy và
học bộ môn ở bậc Đại học, chúng tôi đã tham cứu nhiều tài liệu khác nhau
và nỗ lực biên soạn giáo trình trên tinh thần ấy. Chúng tôi hy vọng rằng
giáo trình này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu giảng dạy và học tập
của giảng viên và sinh viên, và cũng có thể sử dụng như một tài liệu tham
khảo bổ ích cho giáo viên Sinh học các trường THPT trong bối cảnh đổi
mới giáo dục hiện nay.
Nội dung giáo trình gồm Bài mở đầu và 8 chương: Chương 1 giới
thiệu các đặc điểm của di truyền học vi sinh vật. Chương 2 - Cơ sở phân
tử của tính di truyền - trình bày khái quát về cấu trúc và tổ chức của các
bộ gene vi sinh vật và các cơ chế truyền thông tin di truyền chủ yếu là ở
sinh vật tiền nhân (prokaryote). Chương 3 đi sâu phân tích các khía cạnh
của các nguyên lý điều hoà biểu hiện gene ở vi khuẩn. Chương 4 - Biến dị
ở vi sinh vật - đề cập đến các quá trình biến đổi của vật chất di truyền ở
các vi sinh vật (đột biến gene, sửa chữa DNA và các yếu tố di truyền vận
động). Chương 5 tập trung vào lĩnh vực di truyền học của các virus.
Chương 6 trình bày các nguyên lý của di truyền học vi khuẩn - tiếp hợp,
biến nạp và tải nạp. Chương 7 giới thiệu những hiểu biết mới có tính chất
đại cương về di truyền vi nấm và vi tảo. Và chương 8 tập trung trình bày
các khái niệm, phương pháp và thành tựu của lĩnh vực công nghệ DNA tái
tổ hợp - tạo dòng gene ở vi sinh vật, cũng như các ứng dụng của nguyên lý
kỹ thuật di truyền liên quan vi sinh vật trong việc tạo ra các sinh vật biến
đổi gene (genetically modified organisms = GMOs) và phóng thích chúng

2

vào môi trường.
Cuối mỗi chương đều có các phần Câu hỏi và Bài tập...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
di truyền học vi sinh vat và ứng dụng - Người đăng: minhhoang2723-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
221 Vietnamese
di truyền học vi sinh vat và ứng dụng 9 10 161