Ktl-icon-tai-lieu

Địa lí 10

Được đăng lên bởi duy-ngo-thanh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 7596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 25:

THỰC HÀNH-PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI
Néi dung chÝnh

Đọc bài
I. X¸c ®Þnh khu vùc ®«ng d©n vµ th­a d©n
thực hành
II. T¹i sao l¹i cã sù ph©n bè d©n c­ nh­ vËy ? và nêu
yêu cầu
của bài

Thế nào là sự phân bố dân cư.
Đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư ?

Chia lớp thành 4 nhóm.
Nhóm 1, 2: Xác định các khu vực thưa dân ( dưới 10 người/ km2:
Châu Á-Âu và Các châu Mĩ, Phi, châu Đại dương ) Giải thích
Nhóm 3,4: Các khu vực đông dân ( từ 100 người /km2 trở lên
Châu Á-Âu và Các châu Mĩ, Phi, châu Đại dương ). Giải thích

Các nhóm dựa vào bản đồ và các kiến thức đã học hoàn
thành phiếu học tập sau và trình bày trước cả lớp
Khu vực
đông dân cư
( từ 100người
Km2 trở lên

Đặc điểm

Khu vực
Thưa dân cư
( dưới
10người Km2

Đặc điểm

BÀI 25:

THỰC HÀNH-PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI

Nhóm 1,2

Châu Á

Châu Âu

Khu vực đông dân cư
+ Đông Á
+Đông Nam Á
+Nam Á

Tây Âu Nam Âu

Đặc điểm
Đồng bằng và khí hậu gió mùa,
gần biển.
Là cái nôi của nền văn minh
loài người
Đồng bằng và khí hậu ôn đới
hải dương và cận nhiệt ĐTH
Kinh tế phát triển

Châu Mĩ Đông Bắc Hoa kì, Trung
Mĩ và vùng
Ca ri bê,

Châu Phi

Vịnh Ghi nê ( Tây Phi),
Hạ lưu S Nin

Điều kiện tự nhiên thuận lợi
( Khí hậu, đất đai, khoáng sản,
gần biển )
Điều kiện tự nhiên thuận lợi

BÀI 25:

THỰC HÀNH-PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI

Nhóm 3,4

Châu Á

Châu Âu

Khu vực thưa dân cư
+ Bắc Á ( LB Nga)
+Trung Á
+Tây Á
Bắc Âu (bán đảo
Xcăngđina vi,
Đảo Grơnlen

Đặc điểm
Khí hậu lạnh giá
-Hoang mạc Gô bi , Tác la ma
can, vùng núi cao Hi ma lay a
-Hoang mạc Tây Á
Khí hậu băng giá

Châu Mĩ Ca na đa, miền Trung HK Xa các đại lục địa . Tân lục địa.
Đ.Dương Miền Tây Nam Mĩ, Lưu Điều kiện tự nhiên không thuận
vực S Amazôn

Châu Phi

Phần lớn Châu Phi

lợi Rừng rậm nhiệt đới, núi cao
Hoang mạc Xahara, Calahari,
những vùng núi cao, rừng rậm
nhiệt đới

Kết Luận : Dân cư trên thế giới phân bố không đều là do sự tác động
tổng hợp của hàng loạt các nhân tố .

1. Nhân tố tự nhiên:
+ D©n c­ th­êng tập trung ë nh÷ng n¬i cã khÝ hËu Êm ¸p, «n hoµ, nguån
n­íc dåi dµo,vùng đồng bằng. ®Þa h×nh kh¸ b»ng ph¼ng, ®Êt ®ai màu mỡ
+ Những nơi khí hậu khắc nghiệt, vùng núi cao, điều kiện sản xuất và
GTVT khó khăn thì dân cư thưa thớt

2. Nhân tố KT-XH:
+ Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX tÝnh chÊt cña nÒn kinh tÕ..lµ nh©n tè
quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph©n bè d©n c­.
+ TÝnh chÊt cña nÒn KT: Nh÷ng n¬i ®«ng d©n c­ th­êng g¾n víi ho¹t
®éng CN, trong n«ng nghiÖp n¬i canh t¸c lóa n...
BÀI 25:
BÀI 25:
THỰC HÀNH-PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ
THỰC HÀNH-PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI
PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI
Thế nào là sự phân bố dân cư.
Đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư ?
Đọc bài
thực hành
và nêu
yêu cầu
của bài
II. T¹i sao l¹i cã sù ph©n bè d©n c nh vËy ?
II. T¹i sao l¹i cã sù ph©n bè d©n c nh vËy ?
Néi dung chÝnh
I. X¸c ®Þnh khu vùc ®«ng d©n vµ tha d©n
I. X¸c ®Þnh khu vùc ®«ng d©n vµ tha d©n
BÀI 25:
BÀI 25:
THỰC HÀNH-PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ
THỰC HÀNH-PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI
PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI
Địa lí 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lí 10 - Người đăng: duy-ngo-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Địa lí 10 9 10 546