Ktl-icon-tai-lieu

Điểm sàn các trường công an nhân dân năm 2014

Được đăng lên bởi Phong Chuột
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng
cộng
(1)
(2)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(20)
(21)

08
00 08 07 01 00
00

00
00
00
00

00
01

00

00
00
00
00
01

01
03

08
00 08 07 01 00
00
00
00

00

01

00

00
00
00
00
01

01

03

(3)
(4)

Tổng số cơ sở:

+ Đối với cơ sở thuộc cấp chiến lược: 0
ơ sở phục vụ mục đích kinh

00

sở phục vụ mục đích quân

00

iều lực lượng trong đó có lực

ong thực hiện nhiệm vụ PC&CC

động phục vụ mục đích quân sự

động phục vụ kinh tế- xã hội

duyệt ( ghi rõ từng công trình)

duyệt ( ghi rõ từng công trình)

Kế hoạch, phương án chữa cháy các tình huống cháy, nổ

Kế hoạch phối hợp của cấp chiến dịch, chiến thuật và

Số phương án chữa cháy phê duyệt

Số phương án chữa cháy đã xây dựng

Số công văn kiến nghị

Số sơ hở thiếu sót về PCCC

Số lượt kiểm tra PCCC đối với cơ sở quốc phòng hoạt

Số lượt kiểm tra PCCC đối với cơ sở quốc phòng hoạt

Số công trình quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích

Số công trình quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích

Số giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy đã

Số giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy đã

Số lớp huấn luyện

cảnh cáo…) Kết quả xử lý vi phạm về PCCC ( số vụ, phạt tiền, phạt

(5)

Tổng số vụ cháy, nổ ( Liệt kê theo từng thời vụ

Số cơ sở phục vụ mục đích kinh tế

Số cơ sở phục vụ mục đích quân sự

Số cơ sở cấp chiến dịch, chiến thuật

Số cơ sở thuộc cấp chiến lược

Tổng số cơ sở quốc phòng

CẢNH SÁT PC&CC TP ĐÀ NẴNG
PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC SỐ 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Khê, ngày…… tháng 12 năm 2014

THỐNG KÊ CƠ SỞ QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ

+ Đối với cơ sở cấp chiến dịch, chiến thuật: 08 cơ sở
+ Đối với cơ sở phục vụ mục đích quân sự: 07 cơ sở
1/ Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Khê – 237/4 Điện Biên Phủ
2/ Trung đoàn 282
3/ Đoàn văn công quân khu 5- Trường chinh
4/ Trung đoàn hóa học 906 thuộc bộ tư lệnh quân chủng hóa học
5/ Đồn biên phòng Phú Lộc
6/ Xưởng sửa chữa thông tin thuộc Bộ tham mưu QK5
7/ Xưởng sửa chữa lượng mìn thuộc BCH QS TP Đà Nẵng – 243 Trường Chinh
+ Đối với cơ sở phục vụ mục đích kinh tế: 01 cơ sở
1/ Chi nhánh Ngân hàng quân đội – 54 Điện Biên Phủ

...
CẢNH SÁT PC&CC TP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC SỐ 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Khê, ngày…… tháng 12 năm 2014
THỐNG KÊ CƠ SỞ QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ
Tổng số cơ sở quốc phòng
Số cơ sở thuộc cấp chiến lược
Số cơ sở cấp chiến dịch, chiến thuật
Số cơ sở phục vụ mục đích quân sự
Số cơ sở phục vụ mục đích kinh tế
Tổng số vụ cháy, nổ ( Liệt kê theo từng thời vụ
Kết quả xử lý vi phạm về PCCC ( số vụ, phạt tiền, phạtcảnh cáo…)
Số lớp huấn luyện
Số giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy đãcấp cho các đối tượng thuộc cơ sở phục vụ mục đích kinh
Số giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy đãcấp cho các đối tượng thuộc cơ sở phục vụ mục đích quân
Số công trình quốc phòng hoạt động phục vụ mục đíchkinh tế - xã hội đã thẩm duyệt ( ghi rõ từng công trình)
Số công trình quốc phòng hoạt động phục vụ mục đíchquân sự đã thẩm duyệt ( ghi rõ từng công trình)
Số lượt kiểm tra PCCC đối với cơ sở quốc phòng hoạtđộng phục vụ kinh tế- xã hội
Số lượt kiểm tra PCCC đối với cơ sở quốc phòng hoạtđộng phục vụ mục đích quân sự
Số sơ hở thiếu sót về PCCC
Số công văn kiến nghị
Số phương án chữa cháy đã xây dựng
Số phương án chữa cháy phê duyệt
Kế hoạch phối hợp của cấp chiến dịch, chiến thuật vàCảnh sát PCCC trong thực hiện nhiệm vụ PC&CC
Kế hoạch, phương án chữa cháy các tình huống cháy, nổlớn,… cần phối hợp nhiều lực lượng trong đó có lực
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
08 00 08 07 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 03
Tổng
cộng
08 00 08 07 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 03
Tổng số cơ sở:
+ Đối với cơ sở thuộc cấp chiến lược: 0
Điểm sàn các trường công an nhân dân năm 2014 - Trang 2
Điểm sàn các trường công an nhân dân năm 2014 - Người đăng: Phong Chuột
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Điểm sàn các trường công an nhân dân năm 2014 9 10 52