Ktl-icon-tai-lieu

Điện mô

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng III

§iÖn m«i
✍ Trong ®iÖn m«i kh«ng cã ®iÖn tÝch tù
do, c¸c ®iÖn tÝch hÇu nh− cè ®Þnh t¹i chç,
chóng chØ cã thÓ dÞch chuyÓn kho¶ng c¸ch
rÊt nhá quanh vÞ trÝ cè ®Þnh.

1. Sù ph©n cùc cña chÊt ®iÖn m«i
1.1. HiÖn t−îng ph©n cùc ®iÖn m«i: Trªn
thanh ®iÖn m«i B xuÊt hiÖn c¸c ®iÖn tÝch trong
r
®iÖn tr−êng
E0
☛ Trªn thanh ®iÖn m«i ®iÖn
- r- + +
- E'
+
+
tÝch xuÊt hiÖn ë ®©u ®Þnh xø t¹i
- +
®ã -> gäi lμ ®iÖn tÝch liªn kÕt
☞ §iÖn tÝch liªn kÕt sinh ra ®iÖn tr−êng phô E’
r r
r
E = E 0 + E'
§iÖn tr−êng trong ®iÖn m«i:
1.2.Ph©n tö kh«ng ph©n cùc vμ ph©n tö ph©n cùc
a. Ph©n tö kh«ng ph©n cùc: T©m ®iÖn tÝch ©m
vμ t©m ®iÖn tÝch d−¬ng trïng nhau

Ph©n tö kh«ng ph©n cùc: H2, N2, CCl4
+Ph©n cùc trong ®iÖn tr−êng ngoμi:
r
r
α ®é ph©n cùc - +
p e = ε 0 αE
- -+ -

- - +-

r
p ei

b. Ph©n tö ph©n cùc: Khi ch−a cã ®iÖn tr−êng
ngoμi t©m
cña
hai
lo¹i
®iÖn
tÝch
®·
kh«ng
trïng
r
nhau -> p e
H2O, NH3, CH3Cl, NaCl v.v..
✌ §iÖn tr−êng
ngoμi
kh«ng
¶nh
h−ëng
®Õn
®é
r
lín cña p e mμ chØ cã thÓ lμm ®Þnh h−íng nã
theo t¸c dông cña ®iÖn tr−êng

1.3. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng ph©n cùc
§iÖn m«i gåm c¸c ph©n tö ph©n cùc
-

Ph©n cùc trong ®iÖn tr−êng
ngoμi

r
Pe ≠ 0
+
+

r
r
Pe = 0
E
§iÖn m«i gåm c¸c ph©n tö kh«ng ph©n cùc:
D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng ngoμi c¸c ph©n
tö bÞ ph©n cùc thμnh c¸c l−ìng cùc ®iÖn
VÐc t¬ ph©n cùc = tæng hîp cña c¸c vÐc t¬
ph©n cùc cña c¸c ph©n tö.
Trªn mÆt giíi h¹n xuÊt hiÖn ®iÖn tÝch liªn kÕt

+
+

§iÖn m«i lμ tinh thÓ ion: hai m¹ng ion +,- dÞch
®i víi nhau d−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng
B-

B-

r
Pe ≠ 0

r
E
A+

A+

2. VÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i
§Þnh nghÜa: §¹i l−îng ®o
b»ng tæng c¸c m«men l−ìng
cùc ®iÖn cña mét ®¬n vÞ thÓ
tÝch:

n

r
Pe =

r
∑ pei
i =1

ΔV

r
pe

r
r
r
np e
= n 0 pe
Pe =
nh− nhau ⇒
Δ
V
r
r
r
r
Pe = ε 0 χ e E
= n 0 p e = n 0 ε 0 αE

r
Pe
HÖ sè ph©n cùc ®iÖn m«i χe kh«ng thø
nguyªn, kh«ng phô thuéc vμo E.
2
§èi víi ®iÖn m«i cã ph©n tö χ = n α = n 0 p e
e
0
ph©n cùc víi ®iÖn tr−êng
3ε 0 kT
ngoμi yÕu:
P
e

Khi E lín Pe tiÕn tíi b·o
hoμ v× c¸c vÐc t¬ ph©n cùc
®Òu song theo ®iÖn tr−êng.

E

2.2. Liªn hÖ gi÷a vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i víi
mËt ®é ®iÖn mÆt cña c¸c ®iÖn tÝch liªn kÕt
n

r
Pe =| Pe |=
n

r
| ∑ p ei |

-σ’

ΔV

-

i =1

r
| ∑ p ei |= σ' ΔSL
i =1

Δ V=ΔS.Lcosα

σ'
Pe =
cos α

-

+
+

+σ’r
+
Pe
α r
ΔS n

L

σ’=Pe.cosα=Pen

MËt ®é ®iÖn tÝch σ’cña c¸c ®iÖn tÝch liªn kÕt trªn
mÆt giíi h¹n cña khèi §M cã trÞ sè b»ng h×nh
chiÕu cña vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i lªn ph¸p
tuyÕn mÆt ®ã

3. §iÖn tr−êng tæng hîp trong ®iÖn m«i
3.1. §iÖn m«i trong ®iÖn tr...
Ch¬ng III
§iÖn m«i
Trong ®iÖn m«i kh«ng ®iÖn tÝch
do, c¸c ®iÖn tÝch hÇu nh cè ®Þnh t¹i chç,
chóng chØ thÓ dÞch chuyÓn kho¶ng c¸ch
rÊt nhá quanh vÞ trÝ cè ®Þnh.
Điện mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện mô - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Điện mô 9 10 42