Ktl-icon-tai-lieu

Diện tích – Wikipedia tiếng Việt

Được đăng lên bởi nguyenphihoangyes
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diện tích
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt. Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những
gì ta có thể nhìn thấy của đối tượng.

Các công thức thông dụng
Hình
Hình chữ nhật
Hình vuông
Hình bình hành
Hình thoi
Tam giác
Hình tròn
Hình e­líp
Mặt cầu
Hình thang
Hình trụ tròn
Diện tích xung
quanh của hình trụ
Mặt nón
Diện tích xung
quanh của hình nón
Hình quạt

Xem thêm
Độ dài
Thể tích

Các công thức diện tích hay dùng:
Công thức
Biến số
Cách đọc
: Chiều dài,  : Chiều
Diện tích bằng tích chiều dài 2 cạnh.
rộng.
: Chiều dài cạnh hình
Diện tích bằng bình phương chiều dài 1
vuông.
cạnh.
: Chiều dài 1 cạnh,  :
Diện tích bằng 1 cạnh nhân với chiều
chiều cao tương ứng với a. cao tương ứng với cạnh đó.
: Chiều dài 2 đường Diện tích bằng 1 nửa tích độ dài 2 đường
chéo.
chéo.
: cạnh đáy,  : chiều cao.
: bán kính.

Diện tích bằng 1 nửa tích chiều dài 1
cạnh với đường cao tương ứng với nó.
Diện tích bằng số pi nhân với bình
phương bán kính

 và   độ dài nửa trục thực
và nửa trục ảo.
, hoặc  : bán kính,  : đường kính Diện tích bằng số Pi nhân với bình
hình cầu.
phương chiều dài đường kính.
 và  : các cạnh đáy,  :
chiều cao.
: bán kính,  : chiều cao.
: bán kính,  : chiều cao
: bán kính,   độ dài
đường sinh (slant height).
: bán kính,   độ dài
đường sinh (slant height).
: bán kính,   số đo góc ở
tâm,l là độ dài cung.

Diện tích bằng trung bình cộng 2 đáy
nhân với chiều cao.

Tham khảo
Lấy từ “ện_tích&oldid=21006019”
Thể loại:  Sơ khai Diện tích Lý thuyết độ đo Bài cơ bản sơ khai
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 23:37 ngày 5 tháng 5 năm 2015.
Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp
dụng điều khoản bổ sung. Xem Điều khoản Sử dụng để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi
nhuận.

...
Diệntích
BáchkhoatoànthưmởWikipedia
Diệntíchlàđộđodùngđểđođộlớncủabềmặt.Diệntíchbềmặtcủamộtđốitượnglàtoànbộnhững
gìtacóthểnhìnthấycủađốitượng.
Cáccôngthứcthôngdụng
Cáccôngthứcdiệntíchhaydùng:
Hình Côngthức Biếnsố Cáchđọc
Hìnhchữnhật
:Chiềudài, :Chiều
rộng.
Diệntíchbằngtíchchiềudài2cạnh.
Hìnhvuông
:Chiềudàicạnhhình
vuông.
Diệntíchbằngbìnhphươngchiềudài1
cạnh.
Hìnhbìnhhành
:Chiềudài1cạnh, :
chiềucaotươngứngvớia.
Diệntíchbằng1cạnhnhânvớichiều
caotươngứngvớicạnhđó.
Hìnhthoi
:Chiềudài2đường
chéo.
Diệntíchbằng1nửatíchđộdài2đường
chéo.
Tamgiác :cạnhđáy, :chiềucao.
Diệntíchbằng1nửatíchchiềudài1
cạnhvớiđườngcaotươngứngvớinó.
Hìnhtròn :bánkính.
Diệntíchbằngsốpinhânvớibình
phươngbánkính
Hìnhelíp
và độdàinửatrụcthực
vànửatrụcảo.
Mặtcầu
,hoặc
:bánkính, :đườngkính
hìnhcầu.
DiệntíchbằngsốPinhânvớibình
phươngchiềudàiđườngkính.
Hìnhthang
và :cáccạnhđáy, :
chiềucao.
Diệntíchbằngtrungbìnhcộng2đáy
nhânvớichiềucao.
Hìnhtrụtròn :bánkính, :chiềucao.
Diệntíchxung
quanhcủahìnhtrụ
:bánkính, :chiềucao
Mặtnón
:bánkính, độdài
đườngsinh(slantheight).
Diệntíchxung
quanhcủahìnhnón
:bánkính, độdài
đườngsinh(slantheight).
Hìnhquạt
:bánkính, sốđogócở
tâm,llàđộdàicung.
Xemthêm
Độdài
Thểtích
Diện tích – Wikipedia tiếng Việt - Trang 2
Diện tích – Wikipedia tiếng Việt - Người đăng: nguyenphihoangyes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Diện tích – Wikipedia tiếng Việt 9 10 451