Ktl-icon-tai-lieu

Điện Trường

Được đăng lên bởi Rồng Hút
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH LUẬT CULOMB
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
1. Hai loại điện tích:
- Điện tích dương và điện tích âm
- Điện tích dương nhỏ nhất là của proton, điện tích âm nhỏ nhất là điện tích của
electron
Giá trị tuyệt đối của chúng là e = 1,6.10-19C
2. Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên.
- Điểm đặt: Tại điện tích đang xét.
- Giá: Là đường thẳng nối hai điện tích.
- Chiều: là lực đẩynếu hai điện tích cùng dấu, lực hút nếu hai điện tích trái dấu.
- Độ lớn:
qq
F  k 1 22
r
2
2
Trong đó k = 9.109  Nm / c  .  : là hằng số điện môi.

3. Định luật bảo toàn điện tích:
Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích là một hằng số
4. Khi điện tích chịu tác dụng của nhiều lực:
Hợp lực tác dụng lên điện tích Là:
r r r
F  F1  F2  ...
Xét trường hợp chỉ có hai lực:
r r r
F  F1  F2
r
r
a. Khí F1 cùng hướng với F2 :
r r
r
cùng
hướng
với
F1 , F2
F
F = F1 + F2
r
r
b. Khi F1 ngược hướng với F2 :
r
 F1
r
F cùng hướng với  r
 F2

F  F1  F2
khi : F1  F2
khi : F1  F2

r
r
c. Khi F1  F2
F  F12  F22

r
r
hợp
với
F1 một góc  xác định bởi:
F

tan  

F2
F1

r
d. Khi F1 = F2 và F· 1 ,F2  
 

 2

F  2F1 cos 

r
r

F hợp với F1 một góc
2
B. BÀI TẬP:
I. BÀI TẬP VÍ DỤ:
Bài 1: Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r =3cm trong chân không hút nhau bằng một
lực F = 6.10-9N. Điện tích tổng cộng của hai điện tích điểm là Q=10 -9C. Tính điện đích của
mỗi điện tích điểm:
Hướng dẫn giải:
Áp dụng định luật Culong:
Fk

q1q 2
Fr 2

q
q

 6.1018  C 2  (1)
1 2
2
r
k

Theo đề:
q1  q 2  109 C (2)
Giả hệ (1) và (2)
 q1  3.109 C

9
 q 2  2.10 C
Bài 2: Hai quả cầu giống nhau mang điện, cùng đặt trong chân không, và cách nhau khoảng
r=1m thì chúng hút nhau một lực F 1=7,2N. Sau đó cho hai quả cầu đó tiếp xúc với nhau và
đưa trở lại vị trí cũ thì chúng đảy nhau một lực F 2=0,9N. tính điện tích mỗi quả cầu trước và
sau khi tiếp xúc.
Hướng dẫn giải:
Trước khi tiếp xúc
Fr 2
 q1q 2 
 8.10 10  C2  (1)
k
Điện tích hai quả cầu sau khi tiếp xúc:
q  q2
q1,  q ,2  1
2
2

 q1  q 2


(2)
2 
5
F2  k 

q

q


2.10
C
1
2
r 2
Từ hệ (1) và (2) suy ra:
 q1  4.105 C

5
 q 2  m2.10 C

Bài 3: Cho hai điện tích bằng +q (q>0) và hai điện tích bằng –q đặt tại bốn đỉnh của một hình
vuông ABCD cạnh a trong chân không, như hình vẽ. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên
mỗi điện tích nói trên
Hướng dẫn giải:
A

B

Các lự tác dụng lên +q ở D như hình vẽ, ta có
q1q 2
q2
FAD  FCD  k 2  k 2
r
a
q1q 2
q2
q2
FBD  k 2  k
k 2
2
r
2a
a 2


...
ĐỊNH LUẬT CULOMB
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
1. Hai loại điện tích:
- Điện tích dương và điện tích âm
- Điện tích dương nhỏ nhất là của proton, điện tích âm nhỏ nhất là điện tích của
electron
Giá trị tuyệt đối của chúng là e = 1,6.10
-19
C
2. Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên.
- Điểm đặt: Tại điện tích đang xét.
- Giá: Là đường thẳng nối hai điện tích.
- Chiều: là lực đẩynếu hai điện tích cùng dấu, lực hút nếu hai điện tích trái dấu.
- Độ lớn:
1 2
2
q q
F k
r
Trong đó k = 9.10
9
2 2
Nm / c
.
: là hằng số điện môi.
3. Định luật bảo toàn điện tích:
Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích là một hằng số
4. Khi điện tích chịu tác dụng của nhiều lực:
Hợp lực tác dụng lên điện tích Là:
1 2
F F F ...
r r r
Xét trường hợp chỉ có hai lực:
1 2
F F F
r r r
a. Khí
1
F
r
cùng hướng với
2
F
r
:
F
r
cùng hướng với
1
F
r
,
2
F
r
F = F
1
+ F
2
b. Khi
1
F
r
ngược hướng với
2
F
r
:
1 2
F F F
F
r
cùng hướng với
c. Khi
1 2
F F
r r
2 2
1 2
F F F
F
r
hợp với
1
F
r
một góc
xác định bởi:
2
1
F
tan
F
Điện Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Trường - Người đăng: Rồng Hút
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Điện Trường 9 10 628