Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử công suất

Được đăng lên bởi Luong Cong Linh
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
án t t nghi p

d ng vi

TR

u khi n trong

u ch nh t c

h bi n t n K

I H C À N NG
NG
I H C BÁCH KHOA
KHOA
N
@&?

TÀI:

TÍNH TOÁN THI T K B BI N T N NGU N ÁP
U KHI N
NG C KHÔNG
NG B BA PHA
RÔTO L NG SÓC.
( Dùng vi

u khi n – Chíp AT89c51)

Giáo Viên H

ng D n : PGS.TS oàn Quang Vinh

H Tên Sinh Viên

:Võ Minh Tây
Tr ng H nh Ly
Ông Hoàng Ng c H ng

L p

: 04 LT

Ngành

:

GVHD: PGS.TS oàn Quang Vinh

Trang 6

THU T

N

SVTH: Võ Minh Tây

án t t nghi p

d ng vi

u khi n trong

u ch nh t c

h bi n t n K

NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

IH C
TR

NG

À N NG

c L p - T Do - H nh Phúc

I H C BÁCH KHOA
KHOA
N

-----0 O 0---KHOA

N

ÁN T T NGHI P
H và Tên sinh viên :Võ Minh Tây
Tr ng H nh Ly
Ông Hoàng Ng c H ng
L p
: 04 LT
Khoa
:
n
Ngành
:
Thu t
n
Tài :

TÍNH TOÁN THI T K B BI N T N NGU N ÁP
U KHI N
NG C KHÔNG
NG B BA PHA RÔTO
NG SÓC.
S li u ban

u :Thông s
ng c không ng b Rôto l ng sóc :
P m = 0,.75 Kw
f m = 50 Hz
n m = 1410 v/phút
U m = 380/220 (V)
I m = 2/3,5 (A)
i dung thi t k :
Ch ng I : T ng quan v
ng c không ng b .
Ch ng II : Gi i thi u chung v b bi n t n .
Ch ng III : T ng quan v k thu t vi s lý
Ch ng IV : Thi t k b bi n t n ngu n áp ba pha
u khi n ng c không
ng b .
Ch ng V : Thi t k m ch u khi n.
Ch ng VI : M ch b o v .
Ch ng VII: L p ráp m ch
Giáo viên h ng d n : PGS.TS OÀN QUANG VINH
Giáo viên duy t

:

Ngày giao bài thi

: 12/02/2006

Ngày n p bài thi

: 28/5/2006

GVHD: PGS.TS oàn Quang Vinh

Trang 7

SVTH: Võ Minh Tây

án t t nghi p

d ng vi

Ngày

tháng n m 2006
Cán b duy t
(ký và ghi rõ h tên)

u khi n trong

u ch nh t c

Ngày

tháng

Cán b h

h bi n t n K

n m2006
ng d n

(ký và ghi rõ h tên)

Thông qua khoa
Ngày tháng n m 2006
Ch nhi m khoa
(ký và ghi rõ h tên)

Ngày

n m 2006

Ch t ch h i

ng

(ký và ghi rõ h tên)

t qu

Tr ng b môn
(Ký và ghi rõ h tên)

GVHD: PGS.TS oàn Quang Vinh

tháng

Trang 8

m ánh giá

SVTH: Võ Minh Tây

án t t nghi p

d ng vi

u khi n trong

I NÓI

u ch nh t c

h bi n t n K

U

So v i t t c các lo i ng c hi n dùng trong công nghi p thì ng c không ng b
ba pha
c dùng r ng rãi nh t t công su t nh
n công su t trung bình và chúng
ang
c thay th ngày m t nhi u cho các ng c
n m t chi u . S d nh v y là
do ng có không ng b có k t c u n giãn , d ch t o v n hành an toàn , s d ng
tr c ti p t l i n xoay chi u ba pha .
Trong các lo i ng c không ng b , thì ng có không ng b ba pha Roto
ng sóc la chi m u th , ch ng h n nh trong các nhà máy xim ng thì chúng
c
dùng cho các máy nghi n , máy khu y , b ng l n v n t i . Trong x ng cán luy n ...
 án tt nghip  dng vi u khin trong u chnh tc  h bin tn K
GVHD: PGS.TS oàn Quang Vinh Trang SVTH: Võ Minh Tây
6
I HC À NNG
TRNG I HC BÁCH KHOA
KHOA N
@&?
 TÀI:
TÍNH TOÁN THIT K B BIN TN NGUN ÁP
U KHIN NG C KHÔNG NG B BA PHA
RÔTO LNG SÓC.
( Dùng vi u khin – Chíp AT89c51)
Giáo Viên Hng Dn : PGS.TS oàn Quang Vinh
H Tên Sinh Viên :Võ Minh Tây
Trng Hnh Ly
Ông Hoàng Ngc Hng
Lp : 04LT
Ngành :  THUT N
Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử công suất - Người đăng: Luong Cong Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Điện tử công suất 9 10 392