Ktl-icon-tai-lieu

Điện Tử Số

Được đăng lên bởi nongquocdatbg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

DƯƠNG ĐẠI LÂM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI
VIỄN THÔNG BẮC GIANG

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã số: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Trọng Tích

Phản biện 1: .............................................................................
Phản biện 2: .............................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

giờ ....... ngày

tháng

năm

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Viễn thông vừa là một ngành kỹ thuật thuộc cơ sở kết cấu hạ tầng, vừa là phương tiện giúp các
ngành khác phát triển, đồng thời là một ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận cao, có tốc độ tăng trưởng
nhanh. Viễn thông phát triển sẽ tạo điều kiện thúc đẩy quá trình hội nhập, phát triển các hoạt động thương
mại quốc tế, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới. Viễn thông không còn là một
ngành độc quyền như trước đây, mức độ cạnh tranh của ngành ngày càng gây gắt và xu hướng toàn cầu hoá.
Vì vậy, vai trò của yếu tố con người ngày càng được nhấn mạnh và được quan tâm hơn bao giờ hết.
Để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong điều kiện mới và duy trì được tốc độ phát triển, nâng cao
hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh thì vấn đề nghiên cứu quản trị nhân lực tại Viễn thông Bắc Giang là
vấn đề rất quan trọng và cần thiết.
Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã lựa chọn vấn đề: “Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại
Viễn thông Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống hoá cơ sở lý luận của công tác quản trị nhân lực trong doanh
nghiệp.
- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Viễn thông Bắc Giang, chú trọng
công tác tuyển dụng, sắp xếp và chế độ đãi ngộ cho người lao động, rút ra những ưu điểm cần phát huy và
những nhược điểm cần khắc phục.
- Đề xuất những kiến nghị, những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực đặc
biệt là công tác tuyển dụng, sắp xếp và chế độ đãi ngộ cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh của Viễn thông Bắc Giang.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
DƯƠNG ĐẠI LÂM
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI
VIỄN THÔNG BẮC GIANG
Chuyên ngành: Qun tr Kinh doanh
s: 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
HÀ NỘI - 2012
Điện Tử Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Tử Số - Người đăng: nongquocdatbg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Điện Tử Số 9 10 815