Ktl-icon-tai-lieu

điện xoay chiều hay và khó

Được đăng lên bởi phuongnguyenviet94-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tải nhiều tài liệu, đề thi hơn tại bookbooming.com
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Câu 1. Xét một mạch điện gồm một động cơ điện ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu
mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 100V thì mạch có hệ số công suất là 0,9. Lúc
này động cơ hoạt động bình thường với hiệu suất 80% và hệ số công suất 0,75. Biết điện trở trong
của động cơ là 10Ω. Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động
cơ lần lượt:
A. 120V, 6A
B. 125V, 6A
C. 120V, 1,8A
D. 125V, 1,8A
Công thức áp dụng:

A
t
Phao phí = R.I2
Ptoàn phần = UIcosφ
Ptoàn phần =Phao phí + Pcó ích
Pco ich
.100
H=
Ptoan phan
Pcó ích =

Trong đó:
A: Công cơ học (công mà động cơ sản ra) đv: kWh
Pcó ích: (công suất mà động cơ sản ra)
đv:kW
t: thời gian
đv: h
R: điện trở dây cuốn đv: Ω
Phao phí: công suất hao phí đv:kW
Ptoàn phần: công suất toàn phần ( công suất tiêu thụ của động cơ) đv:kW
cosφ: Hệ số công suất của động cơ.
U: Điện áp làm việc của động cơ. Đv: V
I: Dòng điện hiệu dụng qua động cơ. Đv: A

Ptoan phan  Phao phi
.100
Ptoannhư
Động cơ coi
phan một cuộn dây có điện trở trong r = 10Ω
=

Đối với cả mạch:
U = 100V , cosφ = 0,9 mà cos =

Ur
 Ur  90V
U

Đối với động cơ: Phao phí = r.I2

Ptoàn phần = UdIcosφ

Pco ich
.100 => Pcó ích = 0,8Ptoàn phần
Ptoan phan
Mà Ptoàn phần =Phao phí + Pcó ích => Ptoàn phần =Phao phí + 0,8Ptoàn phần => Phao phí = 0,2Ptoàn phần
=> r.I2 = 0,2.UdIcosφ =>r.I2 = 0,2.Ud.I.0,75=>I = 0,015Ud (1)

H=

Mà cosd 

Ur
Ur
90
 Ud 

 120V Thay vào (1) => I = 0,015.120 = 1,8A
Ud
cosd 0,75

Câu 2: Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn
hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn thì các đường sức do nó sinh ra
không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 vào một hiệu điện
thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn 2 để hở có hiệu điện thế U2. Hỏi khi mắc vào
cuộn 2 một hiệu điện thế U2 thì ở cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Biết rằng điện trở của
các cuộn dây không đáng kể.
A. 60V
B. 30V
C. 40V
D. 120V

Giải:
Gọi N1 và N2 là số vòng dây
của cuộn 1 và cuộn 2

U1

1

U2

Sưu tầm by: Phan Văn Lăng

Tải nhiều tài liệu, đề thi hơn tại bookbooming.com


là độ biến thiên từ thông qua mỗi vòng
t
dây cuộ...
Tải nhiều tài liệu, đề thi hơn tại bookbooming.com
Sưu tầm by: Phan Văn Lăng
1
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Câu 1. Xt mt mch đin gm mt đng cơ đin ghp ni tip vi mt t đin. Đt vo hai đầu
mch mt đin p xoay chiu c gi tr hiu dng U= 100V th mch c h s công sut l 0,9. Lc
ny đng hot đng bnh thưng vi hiu sut 80% v h s công sut 0,75. Bit đin tr trong
ca đng cơ l 10Ω. Đin p hiu dng hai đầu đng cơ v cưng đ dng đin hiu dng qua đng
cơ lần lưt:
A. 120V, 6A B. 125V, 6A C. 120V, 1,8A D. 125V, 1,8A
Công thức p dng:
Đng cơ coi như mt cun dây c đin tr trong r = 10Ω
Đi vi cả mch:
U = 100V , cosφ = 0,9 m
r
r
U
os = U 90
U
cV

Đi vi đng cơ:
P
hao phí
= r.I
2
P
ton phần
= U
d
Icosφ
H =
.100
coich
toan phan
P
P
=> P
có ích
= 0,8P
ton phần
Mà P
ton phần
=P
hao phí
+ P
có ích
=> P
ton phần
=P
hao phí
+ 0,8P
ton phần
=> P
hao phí
= 0,2P
ton phần
=> r.I
2
= 0,2.U
d
Icosφ =>r.I
2
= 0,2.U
d
.I.0,75=>I = 0,015U
d
(1)
d
d
90
os 120
os 0,75
rr
d
d
UU
c U V
Uc
Thay vào (1) => I = 0,015.120 = 1,8A
Câu 2: Mt my bin th lõi đi xứng gm ba nhnh c tit din bằng nhau, hai nhnh đưc cun
hai cun y. Khi mắc mt hiu đin th xoay chiu vo mt cun th cc đưng sức do n sinh ra
không b thot ra ngoi v đưc chia đu cho hai nhnh cn li. Khi mắc cun 1 vo mt hiu đin
th xoay chiu c gi tr hiu dng l 240V th cun 2 để h chiu đin th U
2
. Hỏi khi mắc vo
cun 2 mt hiu đin th U
2
th cun 1 để h c hiu đin th bao nhiêu? Bit rằng đin tr ca
cc cun dây không đng kể.
A. 60V B. 30V C. 40V D. 120V
Giải:
Gọi N
1
và N
2
l s vng dây
ca cun 1 v cun 2
U
1
U
2
P
có ích
=
A
t
P
hao phí
= R.I
2
P
ton phần
= UIcosφ
P
ton phần
=P
hao phí
+ P
có ích
H =
.100
coich
toan phan
P
P
=
Trong đ:
A:
Công cơ học (công m đng cơ sản ra)
đv: kWh
P
có ích
:
(công sut m đng cơ sản ra)
đv:kW
t:
thi gian
đv: h
R:
đin tr dây cun
đv: Ω
P
hao phí
:
công sut hao phí
đv:kW
P
ton phần
:
công sut ton phần ( công sut tiêu th ca đng cơ)
đv:kW
cosφ:
H s công sut ca đng cơ.
U:
Đin p lm vic ca đng cơ. Đv: V
I:
Dng đin hiu dng qua đng cơ. Đv: A
điện xoay chiều hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện xoay chiều hay và khó - Người đăng: phuongnguyenviet94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
điện xoay chiều hay và khó 9 10 898