Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế

Được đăng lên bởi vuphuongthao01
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tt

stt

chất cần đ.chế

1

1
2
3
4
5
6

CH4

2

PTHH
C, Ni
C
+ H2  500

  CH4
Al4C3 + HCl 
CH4 + AlCl
Al4C3 + H2O 
CH4 + Al(OH)3
CH3COONa + NaOH  CaO,
 t  Na2CO3 + CH4
Pd, t
C2H2
+ H2    C2H4
C2H4Br2 + Zn 
C2H4 + ZnBr2
H SO , 170
C2H5OH
     C2H4 + H2O
hoquangdien
C
+ H2      C2H2
CaC2
+ HCl  C2H2 + CaCl2
C2Ag2 + HCl  C2H2 + AgCl
CaC2
+ H2O  C2H2 + Ca(OH)2
o

o

C2H4

o

2

3

4
5

6

7

8

9

10

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

11

C2H2

C6H6
Các
hidrocacbon
khác
Ancol etylic

3C2H2  C,600
C6H6

C 
Ni, t
C2H4 + H2    C2H6
Ni, t
C2H2 + 2H2    C2H6
Ni, t
C6H6 + 3H2    C6H12
C2H4
+ H2O  HSOd,t 
C2H5OH
t
C2H5Na + H2O 
C2H5OH + NaOH
C2H5Cl + H2O 
C2H5OH + HCl
CH3COOC2H5 + H2O  axit,
t  C2H5OH + CH3COOH
t
C2H5Cl + NaOH
C2H5OH + NaCl

t
CH3COOC2H5 + NaOH 
C2H5OH + CH3COONa
menruou,t
C6H12O6
    C2H5OH + CO2
t
CH3COONa + HCl 
CH3COOH + NaCl
axit, t
CH3COOC2H5 + H2O    CH3COOH + C2H5OH
C2H5OH
+ O2  mengiam,
  t  CH3COOH + H2O
2C4H10
+ 5O2  xt,t 
4CH3COOH + 2H2O
t
CH3COONa
+ H2SO4 
CH3COOH + Na2SO4
CH3CHO + Br2 + H2O 
CH3COOH + 2HBr
H SO d,80
C2H2 + H2O      CH3CHO
 lodien
 
Al2O3 + C
Al4C3 + CO
 lodien
 
CaO
+ C
CaC2 + CO
NH t
C2H2
+ Ag2O   
C2Ag2 + H2O


C2H2 + 2Br2(dung dịch )
C2H2Br4
C2H4 + Br2(dung dịch) 
C2H4Br2
   CH3Br + HBr
CH4 + Br2 (lỏng)  anhsang
Fe,t
C6H6 + Br2 (lỏng)
C6H5Br + HBr


 anhsang
   CH3Cl
CH4 + Cl2
+ HCl
Fe,t
C6H6 + Cl2
C6H5Cl + HCl
  

C2H4 + Cl2
C2H4Cl2

C2H2 + 2Cl2
C2H2Cl4
 anhsang
   C6H6Cl6
C6H6 + 3Cl2

C2H4 + HCl
C2H5Cl

C2H2 + HCl
C2H3Cl (mắt xích cần để đc PVC)
C2H5OH + Na(kimloạikiềm)  C2H5ONa + H2
 (C2H5O)2Cu + H2O
C2H5OH + CuO
CH3COOH + Na 
CH3COONa + H2
CH3COOH + Na2O 
CH3COONa + H2O
t
CH3COOH + NaOH 
CH3COONa + H2O
t
CH3COOC2H5 + NaOH 
CH3COONa + C2H5OH (p/ứ thủy phân)
(CH3COO)2Mg+ NaOH  CH3COONa + Mg(OH)3
(CH3COO)2Mg+ Na2CO3  CH3COONa + MgCO3
o

o

o

o

2



4

o

o

o

o

o

axit axetic

o

o

o

o

o

các chất cần để
điều chế
hidrocacbon và
dẫn xuất
dẫn xuất của
hidrocacbon

2

4



o

3,

o

o

muối của rượu
muối của axetic

46
47
49
50
51

o

4

o

o

1
2
13

14

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

liên quan đến
chất béo
gluxit
và s/phẩm từ
gluxit

CH3COOH
+ Na2CO3  CH3COONa + CO2 + H2O
CH3COOH
+ Cu(OH)2  (CH3COO)2Cu + H2O
CH3COOH
+ Mg  (CH3COO)2Mg +...
tt stt ch t c n .ch đ ế PTHH
1 1
2
3
4
CH
4
C + H
2
Ni C,500
o
CH
4
Al
4
C
3
+ HCl
CH
4
+ AlCl
Al
4
C
3
+ H
2
O
CH
4
+ Al(OH)
3
CH
3
COONa + NaOH
o
tCaO,
Na
2
CO
3
+ CH
4
2 5
6
C
2
H
4
C
2
H
2
+ H
2
o
tPd,
C
2
H
4
C
2
H
4
Br
2
+ Zn
C
2
H
4
+ ZnBr
2
C
2
H
5
OH
o
42
170 ,SOH
C
2
H
4
+ H
2
O
3 7
8
9
10
11
C
2
H
2
C + H
2
nhoquangdie
C
2
H
2
CaC
2
+ HCl
C
2
H
2
+ CaCl
2
C
2
Ag
2
+ HCl
C
2
H
2
+ AgCl
CaC
2
+ H
2
O
C
2
H
2
+ Ca(OH)
2
4 12 C
6
H
6
3C
2
H
2
CC,600
o
C
6
H
6
5 13
14
15
Các
hidrocacbon
khác
C
2
H
4
+ H
2
o
tNi,
C
2
H
6
C
2
H
2
+ 2H
2
o
tNi,
C
2
H
6
C
6
H
6
+ 3H
2
o
tNi,
C
6
H
12
6 16
17
18
19
20
21
22
Ancol etylic
C
2
H
4
+ H
2
O
td,SOH
42
C
2
H
5
OH
C
2
H
5
Na + H
2
O
o
t
C
2
H
5
OH + NaOH
C
2
H
5
Cl + H
2
O
C
2
H
5
OH + HCl
CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
C
2
H
5
OH + CH
3
COOH
C
2
H
5
Cl + NaOH
o
t
C
2
H
5
OH + NaCl
CH
3
COOC
2
H
5
+ NaOH
o
t
C
2
H
5
OH + CH
3
COONa
C
6
H
12
O
6
o
tmenruou,
C
2
H
5
OH + CO
2
7 23
24
25
26
27
28
axit axetic CH
3
COONa + HCl
o
t
CH
3
COOH + NaCl
CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
CH
3
COOH + C
2
H
5
OH
C
2
H
5
OH + O
2
o
tmengiam,
CH
3
COOH + H
2
O
2C
4
H
10
+ 5O
2
o
txt,
4CH
3
COOH + 2H
2
O
CH
3
COONa + H
2
SO
4
o
t
CH
3
COOH + Na
2
SO
4
CH
3
CHO + Br
2
+ H
2
O
CH
3
COOH + 2HBr
8 29
30
31
32
các chất cần để
điều chế
hidrocacbon và
dẫn xuất
C
2
H
2
+ H
2
O
d,80SOH
42
CH
3
CHO
Al
2
O
3
+ C
lodien
Al
4
C
3
+ CO
CaO + C
lodien
CaC
2
+ CO
C
2
H
2
+ Ag
2
O
o
tNH
,3
C
2
Ag
2
+ H
2
O
9 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
dẫn xuất của
hidrocacbon
C
2
H
2
+ 2Br
2(dung dịch )
C
2
H
2
Br
4
C
2
H
4
+ Br
2(dung dịch)
C
2
H
4
Br
2
CH
4
+ Br
2 (lỏng)
anhsang
CH
3
Br + HBr
C
6
H
6
+ Br
2 (lỏng)
o
tFe,
C
6
H
5
Br + HBr
CH
4
+ Cl
2
anhsang
CH
3
Cl + HCl
C
6
H
6
+ Cl
2
o
tFe,
C
6
H
5
Cl + HCl
C
2
H
4
+ Cl
2
C
2
H
4
Cl
2
C
2
H
2
+ 2Cl
2
C
2
H
2
Cl
4
C
6
H
6
+ 3Cl
2
anhsang
C
6
H
6
Cl
6
C
2
H
4
+ HCl
C
2
H
5
Cl
C
2
H
2
+ HCl
C
2
H
3
Cl (mắt xích cần để đc PVC)
10 44
45
muối của rượu C
2
H
5
OH + Na
(kimloạikiềm)
C
2
H
5
ONa + H
2
C
2
H
5
OH + CuO
(C
2
H
5
O)
2
Cu + H
2
O
11
46
47
49
50
51
muối của axetic CH
3
COOH + Na
CH
3
COONa + H
2
CH
3
COOH + Na
2
O
CH
3
COONa + H
2
O
CH
3
COOH + NaOH
o
t
CH
3
COONa + H
2
O
CH
3
COOC
2
H
5
+ NaOH
o
t
CH
3
COONa + C
2
H
5
OH (p/ứ thủy phân)
(CH
3
COO)
2
Mg+ NaOH
CH
3
COONa + Mg(OH)
3
(CH
3
COO)
2
Mg+ Na
2
CO
3
CH
3
COONa + MgCO
3
Điều chế - Trang 2
Điều chế - Người đăng: vuphuongthao01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Điều chế 9 10 797