Ktl-icon-tai-lieu

Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp

Được đăng lên bởi nguyenvantuan0503210
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp

[18/01/2010]

Khe hở nhiệt xu páp là khe hở được tạo ra bởi tất cả các chi tiết từ trục cam đến xupáp khi
xupáp đóng.Trong sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa ta thường xuyên kiểm tra và điều
chỉnh khe hở nhiệt xupáp.

I. Khe hở nhiệt xu páp là gì?
Khe hở nhiệt xu páp là khe hở được tạo ra bởi tất cả các chi tiết từ tr ục cam đến xupáp khi
xupáp đóng. Khe hở này được biểu thị bằng khoảng cách giữa đuôi xupáp và đầu cò mổ khi xupáp
đóng. Một số động cơ có trục cam đặt trên nắp máy tác động tr ực tiếp và xupáp thì khe h ở nhi ệt là
khoảng cách giữa cam và đuôi xupáp. ở những động cơ này, thường điều ch ỉnh khe hở nhiệt b ằng
cách thay các tấm đệm ở đuôi xupáp
II. Tầm quan trọng của việc điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp
Như đã biết mọi vật đều bị giãn nở khi nhiệt độ tăng. Khi động cơ làm việc

xupáp là chi tiết luôn luôn tiếp xúc với khí cháy có nhiệt độ cao vì v ậy nó c ũng b ị giãn n ở trong quá
trình làm việc.
Nếu không có khe hở nhiệt xupáp thì khi động cơ làm việc xupáp bị giãn n ở làm cho nó đóng
không kín vào ổ đỡ làm giảm áp suất cuối kỳ nén đồng thời xupáp còn bị cháy, r ỗ bề m ặt tiếp xúc
với bệ đỡ. Nếu khe hở nhiệt quá lớn thì sẽ làm thay đổi thời điểm đóng mở c ủa các xupáp d ẫn đến
làm giảm công suất của động cơ, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, gi ảm tu ổi th ọ c ủa động c ơ…. Vì v ậy
trong sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa ta thường xuyên kiểm tra và điều ch ỉnh khe h ở nhiệt xupáp.
III. Điều kiện cần biết trước khi điều chỉnh:
1. Thứ tự làm việc của động cơ.
2. Khe hở nhiệt xupáp tiêu chuẩn:
Mỗi loại động cơ đều có quy định trị số khe hở nhiệt tiêu chuẩn.
Thường khe hở nhiệt xupáp hút từ 0,15 – 0,30mm.
khe hở nhiệt xupáp xả từ 0,25 – 0,35mm.
3. Góc lệch công tác.
di = 1800.t/i
Trong đó : di là góc lệch công tác.
t là số kỳ.
i là số xilanh.
4. Xác định máy song hành:
Mỗi động cơ thường có các cặp máy song hành. Các máy được gọi là song hành là nh ững máy có
piston luôn chuyển động lên ĐCT hoặc xuống ĐCD cùng nhau nh ưng th ời đi ểm làm việc khác nhau.
Các máy song hành làm việc cách nhau 3600 theo góc quay c ủa tr ục khu ỷu (m ột vòng quay tr ục
khuỷu).

5. Xác định vị trí các xupáp hút – xả
Có nhiều cách để xác định vị trí của các xupáp
- Căn cứ vào quy luật bố trí xupáp
XH – XH – XH - XH
XH – HX – XH - HX.
- Căn cứ vào vị trí tương ứng giữa xupáp và các cổ hút-xả
- Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa của từng loại động cơ cụ thể (n ếu
có)
Chú ý: Chỉ điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp khi động cơ ngu ội v...
i u ch nh khe h nhi t xupápĐ [18/01/2010]
Khe h nhi t xu páp là khe h c t o ra b i t t c các chi ti t t tr c cam n xupáp khi đượ ế đế
xupáp óng.Trong s d ng, b o d ng và s a ch a ta th ng xuyên ki m tra và i u đ ưỡ ườ đ
ch nh khe h nhi t xupáp.
I. Khe h nhi t xu páp là gì?
Khe h nhi t xu páp là khe h c t o ra b i t t c các chi ti t t tr c cam n xupáp khi đượ ế đế
xupáp óng.đ Khe h này c bi u th b ng kho ng cách gi a uôi xupáp và u cò m khi xupáp đượ đ đầ
óng. M t s ng c có tr c cam t trên n p máy tác ng tr c ti p và xupáp thì khe h nhi t làđ độ ơ đặ độ ế
kho ng cách gi a cam và uôi xupáp. nh ng ng c này, th ng i u ch nh khe h nhi t b ng đ độ ơ ư đ
cách thay các t m m uôi xupáp đệ đ
II. T m quan tr ng c a vi c i u ch nh khe h nhi t xupáp đ
Nh ã bi t m i v t u b giãn n khi nhi t t ng. Khi ng c làm vi cư đ ế đề độ ă độ ơ
xupáp là chi ti t luôn luôn ti p xúc v i khí cháy có nhi t cao vì v y nó c ng b giãn n trong quáế ế độ ũ
trình làm vi c.
N u không có khe h nhi t xupáp thì khi ng c làm vi c xupáp b giãn n làm cho nó óng ế độ ơ đ
không kín vào làm gi m áp su t cu i k n ng th i xupáp còn b cháy, r b m t ti p xúc đỡ đồ ế
v i b . N u khe h nhi t quá l n thì s làm thay i th i i m óng m c a các xupáp d n n đỡ ế đổ đ đ đế
làm gi m công su t c a ng c , t ng m c tiêu hao nhiên li u, gi m tu i th c a ng c . Vì v y độ ơ ă độ ơ
trong s d ng, b o d ng và s a ch a ta th ng xuyên ki m tra và i u ch nh khe h nhi t xupáp. ư ườ đ
III. i u ki n c n bi t tr c khi i u ch nh:Đ ế ướ đ
1. Th t làm vi c c a ng c . độ ơ
2. Khe h nhi t xupáp tiêu chu n:
M i lo i ng c u có quy nh tr s khe h nhi t tiêu chu n. ạ độ ơ đề đị
Th ng khe h nhi t xupáp hút t 0,15 – 0,30mm.ườ
khe h nhi t xupáp x t 0,25 – 0,35mm.
3. Góc l ch công tác.
di = 1800.t/i
Trong ó :đ di là góc l ch công tác.
t là s k .
i là s xilanh.
4. Xác nh máy song hành:đị
M i ng c th ng có các c p máy song hành. Các máy c g i là song hành là nh ng máy có độ ơ ườ đượ
piston luôn chuy n ng lên CT ho c xu ng CD cùng nhau nh ng th i i m làm vi c khác nhau. độ Đ Đ ư đ
Các máy song hành làm vi c cách nhau 3600 theo góc quay c a tr c khu u (m t vòng quay tr c
khu u).
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp - Trang 2
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp - Người đăng: nguyenvantuan0503210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp 9 10 457