Ktl-icon-tai-lieu

ĐIều Khiển Tàu Biển

Được đăng lên bởi phamthixuanhien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Điều Khiển Tàu Biển
Bộ môn Điều động tàu
CÂU HỎI ÔN THI MÔN ĐIỀU ĐỘNG TÀU PHẦN 1 HỆ ĐẠI HỌC
PHẦN 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Trình bày khái niệm về điều động tàu ? Các hiểu biết cơ bản về tốc độ tàu ?
Các khái niệm về tốc độ ? Các phương pháp xác định tốc độ tàu ?
Thế nào là tính chuyển động của tàu ? Khái niệm về tính điều khiển được ?
Trình bày tính năng ổn định trên hướng đi của tàu?
Trình bày tính năng quay trở của tàu?
Phân tích tính năng, tác dụng của bánh lái khi tàu chạy tới và khi chạy lùi?
Ảnh hưởng hình dạng bánh lái đến lực bánh lái ? Phân tích xác định góc bẻ lái của tàu ?
Định nghĩa và phân tích quá trình quay trở của tàu?
Trình bày các yếu tố của vòng quay trở? ứng dụng trong thực tiễn điều động tàu ?
Trình bày về tâm quay và vị trí của nó trong chuyển động quay trở của tàu? Các yếu tố ảnh
hưởng đến vòng quay trở và đánh giá tính năng điều động từ vòng quay trở?
Trình bày các phương pháp xác định vòng quay trở của tàu (phương pháp phương vị và khoảng
cách ; hướng và tốc độ ; dùng GPS)?
Phân tích lực đẩy, phản lực và các dòng nước sinh ra khi chân vịt chiều phải quay, tàu chạy tới?
Phân tích lực đẩy, phản lực và các dòng nước sinh ra khi chân vịt chiều phải quay, tàu chạy lùi?
Trình bày mối tương quan của chân vịt đối với sự thay đổi chế độ hoạt động của máy tàu ?
Trình bày ảnh hưởng phối hợp giữa bánh lái và chân vịt tới sự điều khiển tàu?
Trình bày quán tính của tàu? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến quán tính và sự cần thiết phải xác
định quán tính?
Nêu các phương pháp xác định quán tính (bằng thực tế và bằng tính toán) ?Các biện pháp nâng
cao hiệu quả hãm tàu ?
Trình bày ảnh hưởng của hiệu ứng chân vịt đến tính năng điều động tàu ? Giới thiệu tóm tắt về
đặc điểm điều động tàu 2 và 3 chân vịt?
Trình bày ảnh hưởng của hiệu ứng chân vịt đến tính năng điều động tàu ? So sánh đặc điểm điều
động tàu chân vịt chiều phải và chiều trái?
Nêu đặc điểm điều động tàu có chân vịt mũi? Các chú ý khi sử dụng chân vịt mũi?
Nêu đặc điểm và các chú ý khi điều động tàu có chân vịt biến bước?
Trình bày những ảnh hưởng của các điều kiện khí tượng thuỷ văn, khu vực nước hạn chế đến đặc
tính điều động tàu? Biện pháp hạn chế các ảnh hưởng này ?
Trình bày ảnh hưởng do nông cạn và chật hẹp đến đặc tính điều động tàu và biện pháp hạn chế ?
Phân tích hiện tượng tăng mớn nước khi chạy tàu trong vùng nước nông? Biện pháp hạn chế ảnh
hưởng này?
Phân tích hiện tượng hút nhau giữa 2 tàu? Biện pháp hạn c...
Khoa Điều Khiển Tàu Biển
Bộ môn Điều động tàu
CÂU HỎI ÔN THI MÔN ĐIỀU ĐỘNG TÀU PHẦN 1 HỆ ĐẠI HỌC
PHẦN 1
1. Trình bày khái niệm về điều động tàu ? Các hiểu biết cơ bản về tốc độ tàu ?
2. Các khái niệm về tốc độ ? Các phương pháp xác định tốc độ tàu ?
3. Thế nào là tính chuyển động của tàu ? Khái niệm về tính điều khiển được ?
4. Trình bày tính năng ổn định trên hướng đi của tàu?
5. Trình bày tính năng quay trở của tàu?
6. Phân tích tính năng, tác dụng của bánh lái khi tàu chạy tới và khi chạy lùi?
7. Ảnh hưởng hình dạng bánh lái đến lực bánh lái ? Phân tích xác định góc bẻ lái của tàu ?
8. Định nghĩa và phân tích quá trình quay trở của tàu?
9. Trình bày các yếu tố của vòng quay trở? ứng dụng trong thực tiễn điều động tàu ?
10. Trình bày về tâm quay vị trí của trong chuyển động quay tr của tàu? Các yếu tố ảnh
hưởng đến vòng quay trở và đánh giá tính năng điều động từ vòng quay trở?
11. Trình bày các phương pháp xác định vòng quay trở của tàu (phương pháp phương vị khoảng
cách ; hướng và tốc độ ; dùng GPS)?
12. Phân tích lực đẩy, phản lực và các dòng nước sinh ra khi chân vịt chiều phải quay, tàu chạy tới?
13. Phân tích lực đẩy, phản lực và các dòng nước sinh ra khi chân vịt chiều phải quay, tàu chạy lùi?
14. Trình bày mối tương quan của chân vịt đối với sự thay đổi chế độ hoạt động của máy tàu ?
15. Trình bày ảnh hưởng phối hợp giữa bánh lái và chân vịt tới sự điều khiển tàu?
16. Trình bày quán tính của tàu? Nêu các yếu t ảnh hưởng đến quán tính sự cần thiết phảic
định quán tính?
17. Nêu các phương pháp xác định quán tính (bằng thực tế bằng tính toán) ?Các biện pháp nâng
cao hiệu quả hãm tàu ?
18. Trình bày nh hưởng của hiệu ứng chân vịt đến tính ng điều động tàu ? Giới thiệu tóm tắt về
đặc điểm điều động tàu 2 và 3 chân vịt?
19. Trình bày ảnh hưởng của hiệu ứng chân vịt đến tính năng điều động tàu ? So sánh đặc điểm điều
động tàu chân vịt chiều phải và chiều trái?
20. Nêu đặc điểm điều động tàu có chân vịt mũi? Các chú ý khi sử dụng chân vịt mũi?
21. Nêu đặc điểm và các chú ý khi điều động tàu có chân vịt biến bước?
22. Trình bày những ảnh hưởng của các điều kiện khí tượng thuỷ văn, khu vực nước hạn chế đến đặc
tính điều động tàu? Biện pháp hạn chế các ảnh hưởng này ?
23. Trình bày ảnh hưởng do nông cạn và chật hẹp đến đặc tính điều động tàu và biện pháp hạn chế ?
24. Phân tích hiện tượng tăng mớn ớc khi chạy tàu trong vùng nước nông? Biện pháp hạn chế ảnh
hưởng này?
25. Phân tích hiện tượng hút nhau giữa 2 tàu? Biện pháp hạn chế và phòng tránh ?
26. Trình bày các ảnh hưởng của hình dáng thiết kế và tư thế tàu đến tính năng điều động tàu?
PHẦN 2
1. Trình bày những yêu cầu khi lựa chọn điểm neo? Lượng lỉn cần xông?
2. Trình bày phương pháp neo tàu?
3. Trình bày các yếu tố ngoại lực tác động lên tàu khi neo? Lực giữ và ảnh hưởng do chất đáy?
4. Yêu cầu về chiều dài lỉn để neo không bật khỏi đáy và các chú ý khi sử dụng neo?
5. Trình bày phương pháp neo tàu bằng 1 neo?
6. Nêu tư thế con tàu khi neo hai neo? Phương pháp neo hai neo trên một dọc?
7. Trình bày phương pháp neo bằng hai neo kiểu chữ V và áp dụng phương pháp này để tránh bão?
8. Trình bày việc ứng dụng và các phương pháp sử dụng neo khi ra, vào cầu?
9. Trình bày việc ứng dụng và các phương pháp sử dụng neo khi ra, vào phao?
10. Trình bày việc sử dụng neo trong tình huống khẩn cấp để hãm tàu, ví dụ minh họa?
11. Trình bày phương pháp sử dụng neo để chạy lùi? Phương pháp rê neo?
12. Trình bày phương pháp sử dụng neo để tránh đảo hướng? Sử dụng neo để quay trở?
1
ĐIều Khiển Tàu Biển - Trang 2
ĐIều Khiển Tàu Biển - Người đăng: phamthixuanhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐIều Khiển Tàu Biển 9 10 570