Ktl-icon-tai-lieu

điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại

Được đăng lên bởi đùa chút thôi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD: LÊ QUỐC BẢO

CHƯƠNG I:

SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT THU PHÁT
HỒNG NGOẠI - CẤU TẠO LINH KIỆN
I.

KHÁI NIỆM VẾ ÁNH SÁNG HỒNG NGOẠI:

Ánh sáng hồng ngoại (tia hồng ngoại) là ánh sáng không thể nhìn thấy
được bằng mắt thường, có bước sóng khoảng từ 0.86µm đến 0.98µm. Tia hồng
ngoại có vận tốc truyền bằng vận tốc ánh sáng.
Tia hồng ngoại có thể truyền đi được nhiều kênh tín hiệu. Nó được ứng
dụng rộng rãi trong công nghiệp. Lượng thông tin có thể đạt 3 mega bit /s. Lượng
thông tin được truyền đi với ánh sáng hồng ngoại lớn gấp nhiều lần so với song
điện từ mà người ta vẫn dùng.
Tia hồng ngoại dễ bị hấp thụ, khả năng xuyên thấu kém. Trong điều
khiển từ xa bằng tia hồng ngoại, chùm tia hồng ngoại phát đi hẹp, có hướng, do
đó khi thu phải đúng hướng.
Sóng hồng ngoại có những đặc tính quan trọng giống như ánh sáng ( sự
hội tụ qua thấu kính, tiêu cự …). Ánh sáng thường và ánh sáng hồng ngoại khác
nhau rất rõ trong sự xuyên suốt qua vật chất.
Có những vật chất ta thấy nó dưới một màu xám đục nhưng với ánh
sáng hồng ngoại nó trở nên xuyên suốt. Vì vật liệu bán dẫn “trong suốt” đối với
ánh sáng hồng ngoại, tia hồng ngoại không bị yếu đi khi nó vượt qua các lớp bán
dẫn để đi ra ngoài.

ĐỖ NHẬT ÁNH

-7-

MSSV: 405T1022

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

II.

GVHD: LÊ QUỐC BẢO

NGUYÊN LÝ THU PHÁT HỒNG NGOẠI:

Việc sử dụng được tia hồng ngoại rất hay vì nó phổ biến và không ảnh
hưởng từ trường, vì thế nó được sử dụng tốt trong truyền thông và điều khiển.
Nhưng nó không hoàn hảo, một số vật phát hồng ngoại rất mạnh làm ảnh hưởng
đến truyền thông và điều khiển như quang phổ mặt trời.
Khó khăn khi sử dụng hồng ngoại làm REMOTE điều khiển TV/VCR
hoặc những ứng dụng khác và linh kiện rất tốn kém.
Việc thu hoặc phát bức xạ hồng ngoại bằng nhiều phương tiện khác
nhau, có thể nhận tia hồng ngoại từ ánh sáng mặt trời. Nhiều thứ có thể phát tia
hồng ngoại như: lò bức xạ, lò điện, đèn, cơ thể người,…
Để có thể truyền tia hồng ngoại tốt phải tránh xung nhiễu bắt buộc phải
dùng mã phát và nhận ổn định để xác định xem đó là xung truyền hay nhiễu. Tần
số làm việc tốt nhất từ 30 KHz đến 60 KHz, nhưng thường sử dụng khoảng 36
KHz. Ánh sáng hồng ngoại truyền 36 lần/1s khi truyền mức 0 hay mức .
Dùng tần số 36 KHz để truyền tín hiệu hồng ngoại thì dễ, nhưng khó thu
và giải mã phải sử dụng bộ lọc để tín hiệu ngõ ra là xung vuông, nếu ngõ ra có
xung nghĩa là đã nhận được tín hiệu ở ngõ vào.

ĐỖ NHẬT ÁNH

-8-

MSSV: 405T1022

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD: LÊ QUỐC BẢO

1. Phần phát:
...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HC GVHD: LÊ QUC BO
ĐỖ NHT ÁNH - 7 - MSSV: 405T1022
CHƯƠNG I:
SƠ LƯỢC V LÝ THUYT THU PHÁT
HNG NGOI - CU TO LINH KIN
I. KHÁI NIM V ÁNH SÁNG HNG NGOI:
Ánh sáng hng ngoi (tia hng ngoi) là ánh sáng không th nhìn thy
được bng mt thường, có bước sóng khong t 0.86µm đến 0.98µm. Tia hng
ngoi có vn tc truyn bng vn tc ánh sáng.
Tia hng ngoi có th truyn đi được nhiu kênh tín hiu. Nó được ng
dng rng rãi trong công nghip. Lượng thông tin có th đạt 3 mega bit /s. Lượng
thông tin được truyn đi vi ánh sáng hng ngoi ln gp nhiu l
n so vi song
đin t mà người ta vn dùng.
Tia hng ngoi d b hp th, kh năng xuyên thu kém. Trong điu
khin t xa bng tia hng ngoi, chùm tia hng ngoi phát đi hp, có hướng, do
đó khi thu phi đúng hướng.
Sóng hng ngoi có nhng đặc tính quan trng ging như ánh sáng ( s
hi t qua thu kính, tiêu c …). Ánh sáng thường và ánh sáng hng ngoi khác
nhau rt rõ trong s
xuyên sut qua vt cht.
Có nhng vt cht ta thy nó dưới mt màu xám đục nhưng vi ánh
sáng hng ngoi nó tr nên xuyên sut. Vì vt liu bán dn “trong sut” đối vi
ánh sáng hng ngoi, tia hng ngoi không b yếu đi khi nó vượt qua các lp bán
dn để đi ra ngoài.
điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại - Người đăng: đùa chút thôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại 9 10 124