Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển tuyến tính

Được đăng lên bởi hoang-dang-le
Số trang: 452 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn Do∙n Ph−íc

lý thuyÕt
®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh
(In lÇn thø t−, cã söa ®æi vμ bæ sung)

Nhμ xuÊt b¶n Khoa häc vμ Kü thuËt

Hµ Néi 2009

Author: Nguyen Doan Phuoc
Assoc. Prof. of Department of Automatic Control, Hanoi University of Technology.
Title:

Theory of Linear Control

This book aims to provide basic knowledges of linear control. It presents the conceptual steps to
carry out a linear control problem such as modelling, analysis and controller design. Many
examples are given in the book to illustrate the theory.
This book is the product of several courses given by the author at the Hanoi University of
Technology (HUT). It is written for control engineering students and master students in
Universities as a course− and self study textbook.

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n:
Biªn tËp:
Tr×nh bμy vμ chÕ b¶n:
VÏ b×a:

PGS. TS. T« §¨ng H¶i
NguyÔn §¨ng
T¸c gi¶
TrÇn Th¾ng

In 1000 cuèn khæ 16×24 cm t¹i x−ëng in NXB V¨n hãa d©n téc. GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè
150−60−4/2/2005. In xong vµ nép l−u chiÓu th¸ng 7/2005.

2

Lêi nãi ®Çu

Sau lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn n¨m 2002, t¸c gi¶ ®· nhËn ®−îc rÊt nhiÒu ®ãng gãp tõ
phÝa b¹n ®äc ®Ó cã ®−îc néi dung víi chÊt l−îng tèt h¬n cho nh÷ng lÇn xuÊt b¶n sau nμy
nμy. T¸c gi¶ hy väng víi sù söa ®æi ®ã, c¸c b¹n sinh viªn ®ang theo häc c¸c ngμnh §iÒu
khiÓn tù ®éng, §o l−êng vμ Tin häc c«ng nghiÖp, Tù ®éng hãa, häc viªn cao häc, nghiªn
cøu sinh thuéc c¸c ngμnh liªn quan, sÏ cã ®−îc mét tμi liÖu víi chÊt l−îng tèt h¬n hç trî
cho viÖc tù häc, còng nh− cho viÖc hiÓu kü, hiÓu s©u bμi gi¶ng.
Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh lμ phÇn nÒn t¶ng c¬ b¶n vμ quan träng nhÊt cña Lý
thuyÕt ®iÒu khiÓn nãi chung. RÊt nhiÒu c¸c ph¸t triÓn míi vÒ kh¸i niÖm còng nh−
ph−¬ng ph¸p cña §iÒu khiÓn n©ng cao nh− æn ®Þnh ®Òu, æn ®Þnh theo hμm mò, æn ®Þnh
ISS, §iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh hãa chÝnh x¸c, §iÒu khiÓn thÝch nghi kh¸ng nhiÔu ... ®Òu cã
®−îc sù gîi ý vÒ t− t−ëng tõ Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh. N¾m v÷ng vμ lμm chñ Lý
thuyÕt ®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh sÏ gióp ta cã ®−îc mét kiÕn thøc c¬ b¶n ch¾c ch¾n ®Ó tù tin
tiÕn s©u h¬n vμo c¸c lÜnh vùc kh¸c cña §iÒu khiÓn.
So víi lÇn xuÊt b¶n thø nhÊt, ë lÇn xuÊt b¶n thø t− nμy, quyÓn s¸ch ®−îc bè côc l¹i
hoμn toμn b»ng viÖc ph©n chia c¸c ch−¬ng theo chñ ®Ò tõng d¹ng m« h×nh m« t¶ hÖ
thèng ®−îc sö dông. Cô thÓ lμ:
−

Ch−¬ng 1 ®−îc dμnh cho phÇn nhËp m«n Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh, c¸c
b−íc c¬ b¶n cÇn ph¶i thùc hiÖn khi ph¶i gi¶i quyÕt mét bμi to¸n ®iÒu khiÓn.

−

Ch−¬ng 2 tr×nh bμy c¸c b−íc thùc hiÖn bμi to¸n ®iÒu khiÓn khi m«...
NguyÔn Don Phíc
lý thuyÕt
®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh
(In lÇn thø t, cã söa ®æi vμ bæ sung)
Nhμ xuÊt b¶n Khoa häc vμ Kü thuËt
Hµ Néi 2009
Điều khiển tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển tuyến tính - Người đăng: hoang-dang-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
452 Vietnamese
Điều khiển tuyến tính 9 10 892