Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam 2006

Được đăng lên bởi Sinh Hoàng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Hoc lap - Tv do - Hanh phfic

BQ LAO HONG - THIAING BINH VA XA HOI
TRIYONG DAI HOC LAO BONG — XA- HQI

Ha NOi, ngay,i3 thangh neim 2014

S6:69i/TB- DHLDXH

THONG BAO
V/v mai neip cue xuat xin tai Ira cac sang bin, nghien acti,,ther nghiem,
hoc hoat Ong vai chit de "Phu nit va Phat trien cong clang"

an nho

Trong khuon kilt') hop tic dm Twang Dai hoc Lao dong — xa hOi vai Tey chirc Hoa binh va
Phat trien Tay Ban,Nha (PyD), Truing Dai hoc Lao dOng — Xa hOi thong bao mai Op de xuat xin
tai trg cac sang kien, nghien cfru, thfunghiem, du an nhO hoac hoat Ong vai chit de "Phu nit va
PHI trien cong °tong".
1. Thong tin chung
Nham thac day sinh vien, dac biet la cac nu sinh, tham gia cac hog dOng twang tai phat trien
Ong dong va thgc hien quyen cong dan/quyen chinh tri cua phu nu, vai sir ha trg cua to chi:re
PyD trong khu6n kho chuang trinh "Thtic day binh Tang gidi trong tham chinh tai Bangladesh,
Cambodia, Philippines, East Timor and Vietnam ", Throng Dai Hoc Lao Ong— xa hOi keu goi
cac sinh vien, dac biet la cac nit sinh, clang 14 lam cac sang kien, thin nghiem, du an nho hoac hoat
dOng nham tham gia phat trien cong Tong va thfic day viec thuc hien cac quyen cua phu nit tai
Ong (long.
2. Muc tieu cfia chuung trinh tai trg sang kien
-

Ithuyen khich sinh vien, dac biet la nit sinh vien, song song vai chtrang trinh hoc tap chinh
kh6a, tham gia cac hog dOng phat trien cong (tong thong qua viec thgc hien cac sang kien,
nghien cfru, did nghiem, du an nho c6 lien quan tai phat trien cong dong, d4C biet la trong linh
vuc thilc day binh dang giai va quyen phu
Thong qua viec thgc hien cac de xuat &roc tai try, khuyen khich sinh vien dOng gop cho viec
thtic day binh dang giai va thuc hien cac quyen cua phut nit tai cong dong, dac biet la quyen
cong dan va quyen tham gia chinh tri.

-

Nang cao nang luc lanh dao, ky nang lam viec cila nit sinh vien.
Thdc day phong trao hoc di doi vai hanh, gan ly thuyet vai thuc to tai truang PH Lao dOng —
Xa hOi.

3. IEMi tuqng tham gia: Sinh vien twang Dai hoc Lao dOng — Xa hOi, khuyen khich va tru tier'
nit sinh vien. Sinh vien c6 the nOp de xuat ca nhan hoac theo nhom.
4. Cfic

a tai/ sang kien/du an ce the dirqc nh'an tai trg:

Nhitng de xuat dugc tai trg gom cac de xuat c6 lien quan den lgi Ich cua cong dtmg, trong do
dac biet uu tien cac de xuat twang tai viec:
-

Dap ang cac nhu cau, tru tien, quyen cfra phu nix a cac link vuc chinh tri, kinh te, van hoa, y
te, gido duc...

-

Xay dung nang lir...
BQ LAO HONG - THIAING BINH VA XA HOI
TRIYONG DAI HOC LAO BONG — XA
-
HQI
S6:69i/TB- DHLDXH
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Hoc lap
-
Tv do - Hanh phfic
Ha NOi, ngay,i3 thangh neim 2014
THONG BAO
V/v mai
neip cue xuat xin tai Ira cac sang bin, nghien acti,,ther nghiem,
an nho
hoc hoat Ong vai chit de "Phu nit va Phat trien cong clang"
Trong khuon kilt') hop tic dm Twang Dai hoc Lao dong —
xa
hOi vai Tey chirc Hoa binh va
Phat trien Tay Ban
,
Nha (PyD), Truing Dai hoc Lao dOng — Xa hOi thong bao mai Op de xuat xin
tai trg cac sang kien, nghien cfru, thfunghiem, du an nhO hoac hoat Ong vai chit de "Phu nit va
PHI trien cong °tong".
1.
Thong tin chung
Nham thac day sinh vien, dac biet la cac nu sinh, tham gia cac hog dOng twang tai phat trien
Ong dong va thgc hien quyen cong dan/quyen chinh tri cua phu nu, vai sir ha trg cua to chi:re
PyD trong khu6n kho chuang trinh "Thtic day binh Tang gidi trong tham chinh tai Bangladesh,
Cambodia, Philippines, East Timor and Vietnam ", Throng Dai Hoc Lao Ong—
xa
hOi keu goi
cac sinh vien, dac biet la cac nit sinh, clang 14 lam cac sang kien, thin nghiem, du an nho hoac hoat
dOng nham tham gia phat trien cong Tong va thfic day viec thuc hien cac quyen cua phu nit tai
Ong (long.
2.
Muc tieu cfia chuung trinh tai trg sang kien
-
Ithuyen khich sinh vien, dac biet la nit sinh vien, song song vai chtrang trinh hoc tap chinh
kh6a, tham gia cac hog dOng phat trien cong (tong thong qua viec thgc hien cac sang kien,
nghien cfru, did nghiem, du an nho c6 lien quan tai phat trien cong dong,
d4C
biet la trong linh
vuc thilc day binh dang giai va quyen phu
Thong qua viec thgc hien cac de xuat &roc tai try, khuyen khich sinh vien dOng gop cho viec
thtic day binh dang giai va thuc hien cac quyen cua phut nit tai cong dong, dac biet la quyen
cong dan va quyen tham gia chinh tri.
-
Nang cao nang luc lanh dao, ky nang lam viec cila nit sinh vien.
Thdc day phong trao hoc di doi vai hanh, gan ly thuyet vai thuc to tai truang PH Lao dOng —
Xa hOi.
3.
IEMi tuqng tham gia:
Sinh vien twang Dai hoc Lao dOng — Xa hOi, khuyen khich va tru tier'
nit sinh vien. Sinh vien c6 the nOp de xuat ca nhan hoac theo nhom.
4.
Cfic
a
tai/ sang kien/du an ce the dirqc nh'an tai trg:
Nhitng de xuat dugc tai trg gom cac de xuat c6 lien quan den lgi Ich cua cong dtmg, trong do
dac biet uu tien cac de xuat twang tai viec:
-
Dap ang cac nhu cau, tru tien, quyen cfra phu nix a cac link vuc chinh tri, kinh te, van hoa, y
te, gido duc...
-
Xay dung nang lire cho phu nit tai cong &mg
a
ho co the tham gia va htrang Igi mot each day
dit cac quyen ctia minh.
-
X6a b6 cac rao can v6 van h6a va cac rao can khac can tra phu nit tham gia mot each binh
dang vao cac linh vuc cua dai song xa hOi.
-
Giitp ngtrai dan, trong dO co hoc sinh, sinh vien, phat huy quyen cong dan, dOng g6p titng not
cho sir phat trien chung cua cong &Ong.
Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam 2006 - Trang 2
Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam 2006 - Người đăng: Sinh Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam 2006 9 10 882