Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊNH DANH NHÂN SỰ

Được đăng lên bởi hufl-asc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: TRƯỜNG ĐHNN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: PHÒNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC SỐ 1
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Số
Tên công việc
TT
1
2
I Công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
Công việc thứ nhất: Trưởng phòng: Quản lý chung các công
1
việc của Phòng Đào tạo
Công việc thứ hai: Phó Trưởng phòng: Quản lý trực tiếp công
2
tác đào tạo trình độ Đại học và các lớp NNKC
Công việc thứ ba: Phó Trưởng phòng: Quản lý trực tiếp công
3
tác đào tạo trình độ Sau đại học.
II Công việc hoạt động nghề nghiệp
1 Công việc ...
III Công việc hỗ trợ, phục vụ
1 Xây dựng chỉ tiêu đào tạo Đại học và Sau đại hoc.
2 Lập đề án xin mở mã ngành mới Đại học và Sau đại hoc..
3 Xây dựng chương trình đào tạo Đại học và Sau đại hoc.
4 Theo dõi việc thực hiện Khóa luận, Luận văn, Luận án TN.
Theo dõi việc quản lý kết quả học tập, xây dựng kế hoạch tốt
5
nghiệp Đại học và Sau đại hoc..
Quản lý việc biên soạn giáo trình bài giảng Đại học và Sau đại
6
hoc.
7 Quản lý phần mềm đào tạo đại học.
Theo dõi việc triển khai Thực tập sư phạm và Thực tập cuối
8
khóa sinh viên.
9 Tổ chức cho sinh viên đăng ký lớp học phần và xử lý kết quả

Ghi chú (nếu
có)
3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

đăng ký.
Công tác tuyển sinh đại học.
Xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo Đại học
Lên thời khóa biểu các lớp đào tạo Đại học.
Theo dõi vấn đề học lại, học cải thiện, mở lớp ngoài kế hoạch…
của SV.
Quản lý kết quả học tập của các lớp Đại học
Quản lý việc mời giáo viên thỉnh giảng các lớp đại học.
Công tác tuyển sinh Sau đại học.
Xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo Sau đại học
Lên thời khóa biểu các lớp đào tạo Sau đại học.
Quản lý kết quả học tập của các lớp Sau đại học
Tổ chức thi và ôn thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ B1 cho học viên
CH và B2 cho NCS.
Quản lý việc mời giáo viên thỉnh giảng các lớp Sau đại học.
Xây dựng kế hoạch và triển khai giảng dạy các học phần
NNKC cho toàn thể sinh viên của ĐH Huế.
Lên thời khóa biểu giảng dạy các lớp NNKC
Quản lý kết quả học tập của các lớp NNKC, tổ chức thi và cấp
chứng chỉ B1 NNKC cho sinh viên.
Cung cấp kết quả học tập các lớp NNKC cho các Trường thành
viên ĐH Huế
Lên kế hoạch thanh toán các khoản tiền thừa giờ cho giáo viên
Đảm nhận công tác văn thư của Phòng Đào tạo.
Theo dõi và xử lý các sự cố liên quan đến phòng học.
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thừa Thiên Huế ngày tháng 7 năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ...
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: TRƯỜNG ĐHNN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: PHÒNG ĐÀO TẠO
PHỤ LỤC SỐ 1
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Số
TT
Tên công việc
Ghi chú (nếu
có)
1 2 3
I Công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
1
Công việc thứ nhất: Trưởng phòng: Quản chung các công
việc của Phòng Đào tạo
2
Công việc thứ hai: P Trưởng phòng: Quản trực tiếp công
tác đào tạo trình độ Đại học và các lớp NNKC
3
Công việc thứ ba: Phó Trưởng phòng: Quản trực tiếp công
tác đào tạo trình độ Sau đại học.
II Công việc hoạt động nghề nghiệp
1 Công việc ...
III Công việc hỗ trợ, phục vụ
1 Xây dựng chỉ tiêu đào tạo Đại học và Sau đại hoc.
2 Lập đề án xin mở mã ngành mới Đại học và Sau đại hoc..
3 Xây dựng chương trình đào tạo Đại học và Sau đại hoc.
4 Theo dõi việc thực hiện Khóa luận, Luận văn, Luận án TN.
5
Theo dõi việc quản kết quả học tập, xây dựng kế hoạch tốt
nghiệp Đại học và Sau đại hoc..
6
Quản việc biên soạn giáo trình bài giảng Đại học Sau đại
hoc.
7 Quản lý phần mềm đào tạo đại học.
8
Theo dõi việc triển khai Thực tập sư phạm và Thực tập cuối
khóa sinh viên.
9 Tổ chức cho sinh viên đăng ký lớp học phần xử kết quả
ĐỊNH DANH NHÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊNH DANH NHÂN SỰ - Người đăng: hufl-asc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐỊNH DANH NHÂN SỰ 9 10 39