Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng một số chuyên đề kiểm tra của lớp quản lý

Được đăng lên bởi Huynh Viet Khai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP
CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ KHQL, KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ
QUẢN LÝ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KQHT&RL CỦA HS, SV
- Tại sao trong điều hành tổ chức, cần cả lãnh đạo và quản lí?
- Phân tích và lấy ví dụ minh họa làm rõ các vai trò của quản lý.
- Trình bày những thu hoạch về một số học thuyết quản lí thuộc một trong
số các trường phái được giới thiệu trong chương trình. Hãy liên hệ việc vận dụng
vào quá trình quản lí tổ chức/ quản lý trường học ngày nay.
- Nội dung quản lý giáo dục theo quan điểm đáp ứng. Xác định các việc
cần làm để thực hiện quản lý trường ĐH/ CĐ/ TCCN theo quan điểm đó.
- Trình bày nhận thức về nội dung căn bản của tiếp cận quản lý theo kết
quả. Xác định những việc cần làm khi thực hiện quản lí trường ĐH/ CĐ/TCCN
theo tiếp cận quản lý theo kết quả.
- Trình bày nhận thức về nội dung căn bản của thuyết quản lý chất lượng
tổng thể TQM có thể vận dụng trong Quản lý giáo dục. Xác định những việc cần
làm khi thực hiện quản lí giáo dục theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể
TQM.
- Phân tích qui trình ra quyết định quản lý qua một ví dụ cụ thể. Xác định
các tố chất cần có của người quản lý trong việc ra quyết định quản lý.
- Phân tích thực tế qui trình thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập và
rèn luyện của HS, SV ở trường - nơi công tác hiện nay. Nhận xét về việc thực
hiện qui trình đó trên cơ sở các kiến thức thu nhận được từ khóa học. Để đảm bảo
các yêu cầu của KT, ĐG cũng như thực hiện tốt các mục đích của KT ĐG kết quả
học tập và rèn luyện của HS, SV trong QL trường ĐH/ CĐ/ TCCN cần làm gì?
==========

...

 !
"#$%&$&'(
-)*+,-./-012*345605.785988:08;<=052)->6?4;0<@A
B5C0.@85>6<DE>@FGH*055I,<6H/J8K8>,*./L8M,?4;0<NO
- /P05Q6E05R01.545-)85>3HS.+T5I8.54EU.?4;0<@.54S8HS../-01
+T8K8./VW01X5K*2VY81*Z*.5*[4./-0185V\01./P05O=E<*]05[>*[8>^0FG01
>6-?4K./P05?4;0<@.78598_?4;0<N./VW015I8016E0,EO
BS*F401?4;0<N1*K-FG8.5`-?4,02*aH2KX901ObK82c058K8>*[8
8:0<6H2a.5d85*[0?4;0<N./VW01__.5`-?4,02*aH2eO
B/P05Q6E05^0.598>30S*F4018f0Q;08M,.*UX8^0?4;0<N.5`-gU.
?4;ObK82c0505R01>*[88:0<6Hg5*.5d85*[0?4;0<@./VW01__
.5`-.*UX8^0?4;0<N.5`-gU.?4;O
B/P05Q6E05^0.598>30S*F4018f0Q;08M,.54EU.?4;0<N85D.<VY01
.701.5a8e.5a>^0FG01./-014;0<N1*K-FG8ObK82c0505R01>*[88:0
<6Hg5*.5d85*[0?4;0<@1*K-FG8.5`-.*UX8^0?4;0<N85D.<VY01.701.5a
O
B5C0.@85?4*./P05/,?4EU.2c05?4;0<N?4,HS.>@FG8G.5aObK82c05
8K8.T85D.8:08e8M,01VW*?4;0<N./-01>*[8/,?4EU.2c05?4;0<NO
B5C0.@85.5d8.U?4*./P05.5d85*[0g*aH./,2K051*KgU.?4;5I8.^X>6
/h0<4E[08M,i./VW01B0\*8j01.K85*[00,EO5^0kl.>3>*[8.5d8
5*[0?4*./P052e./]08\+i8K8g*U0.598.5405^02VY8.mg5e,5I8Oa2;HQ;-
8K8E]48:48M,8n0105V.5d85*[0.T.8K8HG82@858M,gU.?4;
5I8.^X>6/h0<4E[08M,./-01./VW01__8:0<6H1PA
oooooooooo
Định hướng một số chuyên đề kiểm tra của lớp quản lý - Người đăng: Huynh Viet Khai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Định hướng một số chuyên đề kiểm tra của lớp quản lý 9 10 517