Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí  Minh về văn hóa và xây dựng con  người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay  ở nước ta.

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Thuyết Trình:
Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí 
Minh về văn hóa và xây dựng con 
người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay 
ở nước ta.

Các Thành Viên :  Hoàng Thế Cường 
                             Nông Thùy Linh
                               Đào Ngọc Long

Giảng viên hướng dẫn: 

               Nguyễn Thị Hồng Vân 

I.
II.
III.
IV.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng 
văn hóa.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực 
chính của văn hóa.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con 
người.
Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 
về văn hóa và xây dựng con người trong sự 
nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta.

I. TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ 
XÂY DỰNG VĂN HOÁ

• Văn hóa, theo định nghĩa chung nhất, là những 

giá trị vật chất và tinh thần mà loài người sáng 
tạo nên trong tiến trình lịch sử. Còn theo cách 
hiểu thông thường nhất, đó là toàn bộ đời sống 
tinh thần của xã hội, bao gồm cả tư tưởng xã hội, 
tri thức xã hội, đạo đức xã hội, đời sống và lối 
sống xã hội. Văn hóa thuộc kiến trúc thượng 
tầng. 

• Không phải đến bây giờ, mà ngay từ lâu, khi 

Đảng ta mới thành lập và khi nhà nước cách 
mạng mới ra đời, Bác Hồ đã khẳng định rằng 
văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, "văn 
hóa soi đường cho quốc dân đi". Có nghĩa, đạo 
đức chỉ là một bộ phận của văn hóa chứ không 
phải là toàn bộ nền văn hóa. Tuy nhiên, đó là bộ 
phận có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, khi 
xem xét trình độ văn hóa của một xã hội, người 
ta không thể không nói đến con người trong xã 
hội, mà nói đến con người thì không thể không 
nói đến đạo đức. Tư tưởng xã hội và đạo đức xã 
hội đều có vai trò quyết định đối với hành vi của 
con người trong xã hội. 

• Đã 40 năm, cứ mỗi độ Thu về, trong mỗi con 

người Việt Nam lại ngùi ngùi một niềm thương 
nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã ra đi vào 
cõi vĩnh hằng nhưng di sản tư tưởng và tinh thần 
lớn lao để lại cho dân tộc Việt Nam là vô cùng to 
lớn. Nó vẫn mãi là ngọn cờ tỏa sáng và rọi chiếu 
con đường đi lên của dân tộc. Một trong những 
di sản to lớn đó là bản Di chúc lịch sử với những 
lời dặn lại từ trái tim văn hóa và trí tuệ Việt Nam 
nhân hậu và đầy tâm huyết. 

       Thank you for listening!

...
Định hướng vn dng tư tưởng H Chí
Định hướng vn dng tư tưởng H Chí
Minh v văn hóa và xây dng con
Minh v văn hóa và xây dng con
người trong s nghip đổi mi hin nay
người trong s nghip đổi mi hin nay
nước ta.
nước ta.
Bài Thuyết Trình:
Bài Thuyết Trình:
Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí  Minh về văn hóa và xây dựng con  người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay  ở nước ta. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí  Minh về văn hóa và xây dựng con  người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay  ở nước ta. - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí  Minh về văn hóa và xây dựng con  người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay  ở nước ta. 9 10 667