Ktl-icon-tai-lieu

DMDt33

Được đăng lên bởi Thắng Hồ
Số trang: 238 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThuyÕt minh vµ híng dÉn ¸p dông
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn l¾p ®Æt
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh,
èng vµ phô tïng, b¶o «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ, khoan khai th¸c níc ngÇm (sau ®©y
gäi t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n) lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc hao phÝ vÒ vËt liÖu,
lao ®éng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt nh 100m èng,
1 c¸i tª, van, cót, 1 m2 b¶o «n èng, 1m khoan v.v... tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng
t¸c l¾p ®Æt (kÓ c¶ nh÷ng hao phÝ do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi
c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt).
§Þnh møc dù to¸n ®îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy ph¹m kü
thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi ho¸ chung trong ngµnh x©y dùng; trang
thiÕt bÞ kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng (c¸c
vËt t míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn v.v...)
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
`
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
Lµ sè lîng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c phô kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi lÎ (kh«ng kÓ
vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi
phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt.
Møc hao phÝ vËt liÖu ®· bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi c«ng.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt
vµ c«ng nh©n phôc vô l¾p ®Æt.
Sè lîng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ c«ng lao ®éng chÝnh, lao ®éng phô ®Ó thùc hiÖn vµ
hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, thu
dän hiÖn trêng thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét ®¬n
vÞ c«ng t¸c l¾p ®Æt.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn kÓ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ
phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt.
2. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n
- TËp ®Þnh møc dù to¸n tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu l¾p ®Æt vµ ®îc
m· ho¸ thèng nhÊt bao gåm 4 ch¬ng:
Ch¬ng I : L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh
Ch¬ng II : L¾p ®Æt c¸c lo¹i èng vµ phô tïng
Ch¬ng III : B¶o «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ
Ch¬ng IV : Khai th¸c níc ngÇm
- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn kü thuËt,
®iÒu kiÖn thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng ...
ThuyÕt minh vµ híng dÉn ¸p dông
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn l¾p ®Æt
§Þnh møc to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn l¾p ®Æt thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh,
èng vµ phô tïng, b¶o «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ, khoan khai th¸c níc ngÇm (sau ®©y
gäi t¾t lµ §Þnh møcto¸n) lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc hao phÝ vÒ vËt liÖu,
lao ®éng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt nh 100m èng,
1 c¸i tª, van, cót, 1 m
2
b¶o «n èng, 1m khoan v.v... kh©u chuÈn ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng
t¸c l¾p ®Æt (kÓ nh÷ng hao phÝ do yªu cÇu thuËt chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi
c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt).
§Þnh møc dù to¸n ®îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy ph¹m kü
thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi ho¸ chung trong ngµnh x©y dùng; trang
thiÕt bÞ kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häcthuËt trong x©y dùng (c¸c
vËt t míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn v.v...)
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n `
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
lîng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c phô kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi (kh«ng
vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓnnh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi
phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt.
Møc hao phÝ vËt liÖu ®· bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi c«ng.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt
vµ c«ng nh©n phôc vô l¾p ®Æt.
lîng ngµy c«ng ®· bao gåm c«ng lao ®éng chÝnh, lao ®éng phô ®Ó thùc hiÖn
hoµn thµnh mét ®¬n khèi lîng c«ng t¸c l¾p ®Æt kh©u chuÈn ®Õn kh©u kÕt thóc, thu
dän hiÖn trêng thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét ®¬n
vÞ c«ng t¸c l¾p ®Æt.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dôngythtthing chÝnh trùc tiÕp thùc hn kÓythiÕt
phô phôc ®Ó hoµn tnh t ®¬n vÞ ki lîngng t¸c l¾p ®Æt.
2. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n
- TËp ®Þnh møc to¸n tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu l¾p ®Æt vµ ®îc
m· ho¸ thèng nhÊt bao gåm 4 ch¬ng:
Ch¬ng I : L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh
Ch¬ng II : L¾p ®Æt c¸c lo¹i èng vµ phô tïng
Ch¬ng III : B¶o «n ®êng èng, phô tïng vµ thiÕt bÞ
Ch¬ng IV : Khai th¸c níc ngÇm
- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn thuËt,
®iÒu kiÖn thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖn
c«ng t¸c l¾p ®Æt.
5
DMDt33 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DMDt33 - Người đăng: Thắng Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
238 Vietnamese
DMDt33 9 10 545