Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chuẩn bị khoáng sản

Được đăng lên bởi phamtrantiendung
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2690 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Đồ án chuẩn bị khoáng sản

Gvhd :Phạm Văn Luận

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
Thiết kế phân xưởng đập – sàng với các số liệu sau:


Năng suất của xưởng theo quặng đầu:



Quặng đầu có Dmax = 640 mm và có thành phần độ hạt như sau:

Cấp hạt
-640+ 480
-480 + 320
-320 + 160
-160 +80
- 80
Cộng

Q = 3,1 tr.t/năm.

Thu hoạch
21
21
20
19
19
100

Luỹ tích
21
42
62
81
100



Trọng lượng thể tích của quặng rời:

r =1,55 t/m3.



Độ ẩm của quặng đầu:

ω = 5 %.



Độ cứng của quặng:



Yêu cầu độ lớn sản phẩm đập:

f = 11
dmax = 9 mm.

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN SƠ ĐỒ ĐỊNH TÍNH
1. Đường đặc tính độ hạt quặng đầu
Phạm Tiến Dũng – Tuyển Khoáng k56

1

Đồ án chuẩn bị khoáng sản

Gvhd :Phạm Văn Luận

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

100

200

300

400

500

Hình 1: Đường đặc độ hạt tính vật liệu đầu
II. Phân tích và chọn sơ đồ đập sàng


Căn cứ vào đầu bài đã cho :

Dmax= 640 mm
dmax= 9 mm





Căn cứ vào mức đập yêu cầu của từng giai đoạn đập:
+

Giai đoạn đập thô có mức đập

i=3–4

+

Giai đoạn đập trung có mức đập i = 3 – 5

+

Giai đoạn đập nhỏ có mức đập i = 4 - 6(8)

Căn cứ vào yêu cầu cung cấp nguyên liệu cho khâu nghiền.

Từ ba điều kiện trên chọn sơ đồ đập ba giai đoạn như sau:
Phạm Tiến Dũng – Tuyển Khoáng k56

2

600

700

Đồ án chuẩn bị khoáng sản

Gvhd :Phạm Văn Luận



Giai đoạn 1 : đập vòng hở có dùng sàng sơ bộ;



Giai đoạn 2 : đập vòng hở có dùng sàng sơ bộ.



Giai đoạn 3 : đập vòng kín có dùng sàng sơ bộ và kiểm tra.



Giữa khâu đập thô với khâu đập trung và nhỏ có kho trung gian để điều hòa

năng suất và trung hòa quặng.
Sơ đồ đập như hình 2

1
3
2

Đập

II
4

Giai đoạn I

I

Dạng sơ đồB

Sàng sơ bộ

5

Kho trung gian
5’

6

Đập

IV

Giai đoạn II

7

Dạng sơ đò B

III

Sàng sơ bộ

8

V

12
11

Đập

VI
13

Hình 2 : Sơ đồ định tính

Phạm Tiến Dũng – Tuyển Khoáng k56

3

Giai đoạn III

Sàng sơ bộ và kiểm tra

Dạng sơ đồ A

9
10

Đồ án chuẩn bị khoáng sản

Gvhd :Phạm Văn Luận

PHẦN I: CHỌN SƠ ĐỒ ĐỊNH LƯỢNG
I. Phân tích lựa chọn sơ đồ đập
1. Xác định năng suất của phân xưởng đập thô
Chế độ làm việc của phân xưởng đập thô nhất thiết phải phù hợp với chế độ vận
chuyển quặng về nhà máy. Chọn chế độ làm việc của phân xưởng đập thô như sau:


Số ngày làm việc trong năm : Nlv = 300 ngày/ năm.



Số ca làm vịêc trong ngày



Số giờ làm việc trong một ca : Hlv = 6 h/ca.

: Clv = 3 ca/ngày.

Năng suất của phân xưởng đập thô được tính theo công thức sau:
Qđt 

Q
3,1.10 6

N lv .C lv .H lv 300.3.6

= 547,1 (t/h)

2. Chọn chế độ làm việc của phân xưởng đập trun...
Đồ án chuẩn bị khoáng sản Gvhd :Phạm Văn Luận
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
Thiết kế phân xưởng đập – sàng với các số liệu sau:
Năng suất của xưởng theo quặng đầu: Q = 3,1 tr.t/năm.
Quặng đầu có D
max
= 640 mm và có thành phần độ hạt như sau:
Trọng lượng thể tích của quặng rời:
r
=1,55 t/m
3
.
Độ ẩm của quặng đầu: ω = 5 %.
Độ cứng của quặng: f = 11
Yêu cầu độ lớn sản phẩm đập: d
max
= 9 mm.
PHÂN TÍCH LỰA CHỌN SƠ ĐỒ ĐỊNH TÍNH
1. Đường đặc tính độ hạt quặng đầu
Ph m Ti n Dũng – Tuy n Khoáng k56 ế 1
Cấp hạt Thu hoạch Luỹ tích
-640+ 480 21 21
-480 + 320 21 42
-320 + 160 20 62
-160 +80 19 81
- 80 19 100
Cộng 100
Đồ án chuẩn bị khoáng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chuẩn bị khoáng sản - Người đăng: phamtrantiendung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án chuẩn bị khoáng sản 9 10 440