Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án DWDM

Được đăng lên bởi ngoduc99
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 4876 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

iso 9001:2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Ngƣời hƣớng dẫn : Thạc sỹ Đoàn Hữu Chức

Sinh viên

: Trần Thị Kim Chi

HẢI PHÕNG - 2010

Sinh viên: Trần Thị Kim Chi

1

Lớp ĐT1001

127.0.0.1 downloaded 12.TranThiKimChi_DT1001.pdf at Tue Aug 28 12:34:20 ICT 2012

Đồ án tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-----------------------------------

THIẾT KẾ MẠNG DWDM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Ngƣời hƣớng dẫn : Thạc sỹ Đoàn Hữu Chức

Sinh viên

: Trần Thị Kim Chi

H¶i phßng - 2010

Sinh viên: Trần Thị Kim Chi

2

Lớp ĐT1001

127.0.0.1 downloaded 12.TranThiKimChi_DT1001.pdf at Tue Aug 28 12:34:20 ICT 2012

Đồ án tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên

: Trần Thị Kim Chi . Mã số : 101334.

Lớp

: ĐT1001. Ngành: Điện tử viễn thông.

Tên đề tài

: Thiết kế mạng DWDM và các giải pháp công nghệ.

Sinh viên: Trần Thị Kim Chi

3

Lớp ĐT1001

127.0.0.1 downloaded 12.TranThiKimChi_DT1001.pdf at Tue Aug 28 12:34:20 ICT 2012

Đồ án tốt nghiệp

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
……………………………………………………………………………..

Sinh viên: Trần Thị Kim Chi

4

Lớp ĐT1001

127.0.0.1 downloaded 12.TranThiKimChi_DT1001.pdf at Tue Aug 28 12:34:20 ICT 2012

Đồ án tốt nghiệp

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên : Đoàn Hữu Chức
Học hàm, học vị: Thạc sỹ.
Cơ quan công tác : Trường Đại học D...
Đồ án tốt nghiệp
Sinh viên: Trần Thị Kim Chi Lớp ĐT1001
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------
iso 9001:2008
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Ngƣời hƣớng dẫn : Thạc sỹ Đoàn Hữu Chức
Sinh viên : Trn Th Kim Chi
HẢI PHÕNG - 2010
127.0.0.1 downloaded 12.TranThiKimChi_DT1001.pdf at Tue Aug 28 12:34:20 ICT 2012
Đồ án DWDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án DWDM - Người đăng: ngoduc99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Đồ án DWDM 9 10 949