Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThiÕt kÕ chi tiÕt m¸y

IV- ThiÕt kÕ vá hép gi¶m tèc.

Chän vá hép ®óc, mÆt ghÐp gi÷a n¾p vµ th©n lµ 1 mÆt ph¼ng ®i qua ®êng t©m
cña trôc ®Ó viÖc l¾p ghÐp ®îc dÔ dµng, vËt liÖu b»ng gang x¸m, c¸c kÝch thíc cña hép
®îc chän.
1- ChiÒu dµy thµnh th©n hép:
 = 0,025. aw +3 = 0,025.160+3 = 7(mm)
Chọn  = 8
2- ChiÒu dµy thµnh n¾p hép:
1 = 0,02. aw +3=0,02.160+3=6,2(mm)
Chän 1 = 6 mm
3- ChiÒu dµy mÆt bÝch díi cña th©n:
b=1,5.=1,5.8=12(mm)
Víi : ChiÒu dµy thµnh th©n hép
4- ChiÒu dµy mÆt bÝch trªn cña n¾p:
b1=1,5.1=1,5.6=9(mm)
Víi 1: ChiÒu dµy thµnh n¾p hép
5- ChiÒu dµy ®Ó hép kh«ng cã phÇn låi:
p=2,35. =2,35.8=18,8(mm)
6- ChiÒu dµy g©n ë th©n hép:
m=(0,851).=7 (mm)
7- ChiÒu dµy g©n ë n¾p hép:
m1=(0,851).1=5(mm)
8- §êng kÝnh bu l«ng nÒn:
dn=0,036. aw +12=0,036.160+12=18(mm)
9- §êng kÝnh c¸c bu l«ng kh¸c:
a)
b)
c)
d)

ë c¹nh æ: d1=0,1.dn=0,1.18=1,8 (mm)
GhÐp n¾p vµo th©n: d2=(0,50,6).dn=10 (mm)
GhÐp n¾p æ: d3=(0,40,5).dn=8 (mm)
GhÐp n¾p cöa th¨m dÇu: d4=(0,30,4).dn=6(mm)

- Sè lîng bul«ng nÒn:
Víi:
L: ChiÒu dµi hép; S¬ bé lÊy L=500 (mm)
B: ChiÒu réng hép; S¬ bé lÊy B=250 (mm)
L+B
n=
200÷300
2

VËy

ThiÕt kÕ chi tiÕt m¸y

n=

500+250
=3
250

Chän n=3 (c¸i)

3

...
ThiÕt kÕ chi tiÕt m¸y
IV- ThiÕt kÕ vá hép gi¶m tèc.
Chän vá hép ®óc, mÆt ghÐp gi÷a n¾p vµ th©n lµ 1 mÆt ph¼ng ®i qua ®êng t©m
cña trôc ®Ó viÖc l¾p ghÐp ®îc dÔ dµng, vËt liÖu b»ng gang x¸m, c¸c kÝch thíc cña hép
®îc chän.
1- ChiÒu dµy thµnh th©n hép:
= 0,025.
w
a
+3 = 0,025.160+3 = 7(mm)
Chọn = 8
2- ChiÒu dµy thµnh n¾p hép:
1
= 0,02.
w
a
+3=0,02.160+3=6,2(mm)
Chän
1
= 6 mm
3- ChiÒu dµy mÆt bÝch díi cña th©n:
b=1,5.=1,5.8=12(mm)
Víi : ChiÒu dµy thµnh th©n hép
4- ChiÒu dµy mÆt bÝch trªn cña n¾p:
b
1
=1,5.
1
=1,5.6=9(mm)
Víi
1
: ChiÒu dµy thµnh n¾p hép
5- ChiÒu dµy ®Ó hép kh«ng cã phÇn låi:
p=2,35. =2,35.8=18,8(mm)
6- ChiÒu dµy g©n ë th©n hép:
m=(0,851).=7 (mm)
7- ChiÒu dµy g©n ë n¾p hép:
m
1
=(0,851).
1
=5(mm)
8- §êng kÝnh bu l«ng nÒn:
d
n
=0,036.
w
a
+12=0,036.160+12=18(mm)
9- §êng kÝnh c¸c bu l«ng kh¸c:
a) ë c¹nh æ: d
1
=0,1.d
n
=0,1.18=1,8 (mm)
b) GhÐp n¾p vµo th©n: d
2
=(0,50,6).d
n
=10 (mm)
c) GhÐp n¾p æ: d
3
=(0,40,5).d
n
=8 (mm)
d) GhÐp n¾p cöa th¨m dÇu: d
4
=(0,30,4).d
n
=6(mm)
- Sè lîng bul«ng nÒn:
Víi:
L: ChiÒu dµi hép; S¬ bé lÊy L=500 (mm)
B: ChiÒu réng hép; S¬ bé lÊy B=250 (mm)
2
L+B
n=
200÷300
Đồ án môn học - Trang 2
Đồ án môn học - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 568