Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn tổ chức thi công

Được đăng lên bởi tuanhungquangninh
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP KSXD

GVHD THS. ÑAØO MINH HIEÁU

PHAÀN IV

GVHD : THS. ÑAØO MINH HIEÁU
SVTH : ÑOAØN NGOÏC PHUÙ
LÔÙP
: CT2005X1- HAØ NOÄI
MSSV :

CT05X-03 131

Nieân khoùa 2005-2009

SVTH: ÑOAØN NGOÏC PHUÙ

LÔÙP CT2005X1 HAØ NOÄI

TRANG 210

ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP KSXD

GVHD THS. ÑAØO MINH HIEÁU

NHIEÄM VUÏ ÑÖÔÏC GIAO

Phaàn 1: Giôùi thieäu coâng trình:
- Trình baøy ñaëc ñieåm coâng trình vaø caùc ñieàu kieän lieân quan ñeán giaûi phaùp
thi coâng.
- Trình baøy caùc coâng taùc chuaån bò cho thi coâng.
Phaàn 2: Kyõ thuaät thi coâng vaø toå chöùc thi coâng
- Laäp bieän phaùp thi coâng ñaát.
- Laäp bieän phaùp thi coâng moùng & giaèng: bao goàm (Coâng taùc vaùn khuoân,
coát theùp vaø ñoå beâ toâng moùng)
- Laäp bieän phaùp thi coâng taàng 5.
- Bieän phaùp an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng.
- Laäp tieán ñoä thi coâng coâng trình theo sô ñoà ngang.
- Thieát keá laäp maët baèng thi coâng coâng trình.

SVTH: ÑOAØN NGOÏC PHUÙ

LÔÙP CT2005X1 HAØ NOÄI

TRANG 211

ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP KSXD

GVHD THS. ÑAØO MINH HIEÁU

COÂNG TRÌNH “TRUÏ SÔÛ COÂNG TY XUAÁT NHAÄP KHAÅU ÑOÂNG HAØ QUAÛNG TRÒ”
PHAÀN 1 - GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH
I.ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH VAØ CAÙC ÑIEÀU KIEÄN LIEÂN QUAN.

1.1.Ñòa ñieåm:
- Coâng trình ñöôïc xaây döïng treân moät khu ñaát môùi ñaõ ñöôïc qui hoaïch taïi Thò Xaõ Ñoâng
Haø – Tænh Quaûng Trò.
- Maët höôùng chính giaùp vôùi ñöôøng Huøng Vöông laø ñöôøng môùi qui hoaïch cuûa tænh naèm
trong döï aùn qui hoaïch phaùt trieån trôû thaønh Thaønh phoá töông lai.
- Xung quanh laø caùc khu ñaát troáng.
- Ñòa hình baèng phaúng thuaän tieän cho vieäc san laáp maët baèng, thi coâng.
1.2.Caùc ñieàu kieän lieân quan ñeán giaûi phaùp thi coâng.
1.2.1.Ñaëc ñieåm kieán truùc vaø keát caáu coâng trình.
a.Kieán truùc:
- Coâng trình goàm coù saùu taàng. Maët baèng coâng trình coù hình daïng chöõ L coù chieàu roäng
16,8m, chieàu daøi moät phía cuûa maët baèng laø 39,3m.
- Chieàu cao coâng trình 24,3m.
- Taàng 1 cao 4,1m, taàng 2,3,4,5,6 ñeàu cao baèng 3,6m.
- Maùi baèng beâ toâng coát theùp, rieâng truïc 7÷ 12 ôû taàng 6 coù maùi lôïp toân caùch nhieät.
- Kích thöôùc caùc caáu kieän cô baûn:
+ Coät haønh lang vaø coät giöõa 22x60cm tieát dieän khoâng ñoåi.
+ Daàm nhòp 6m: 22x60cm, nhòp giöõa 2,4m vaø nhòp bieân 1,3m: 22x40cm.
+ Saøn beâ toâng coát theùp:
Saøn ôû caùc phoøng laøm vieäc vaø saûnh chính daøy 12cm.
Saøn haønh lang bieân vaø saøn khu veä sinh daøy 10cm.
+ Töôøng cheøn daøy 22cm.
b.Keát caáu:
- Keát caáu moùng: Moùng noâng treân neàn...
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP KSXD GVHD THS. ÑAØO MINH HIEÁU
PHAÀN IV
GVHD : THS. ÑAØO MINH HIEÁU
SVTH : ÑOAØN NGOÏC PHUÙ
LÔÙP : CT2005X1- HAØ NOÄI
MSSV : CT05X-03 131
Nieân khoùa 2005-2009
SVTH: ÑOAØN NGOÏC PHUÙ LÔÙP CT2005X1 HAØ NOÄI TRANG 210
Đồ án môn tổ chức thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn tổ chức thi công - Người đăng: tuanhungquangninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Đồ án môn tổ chức thi công 9 10 335