Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu

Được đăng lên bởi toxic911
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 5882 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Mở đầu
Ngành than là một ngành công nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh
tế quốc dân, là ngành đáp ứng nhu cầu cung cấp nhiên liệu cho các ngành kinh tế
khác và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Trong một số năm gần đây,
sản lợng khai thác than và tiêu thụ than ngày một tăng góp phần rất lớn vào ngân
sách nhà nớc.
Công ty than Nam Mẫu là một trong những Công ty khai thác than Hầm lò .
Than khai thác của Công ty đợc tiêu thụ cho các hộ trong nớc và phục vụ cho xuất
khẩu.
Đợc sự đồng ý của nhà trờng và khoa Mỏ, Bộ môn Khai thác Hầm lò tôi đã
về công ty than Nam Mẫu thực tập và thu thập tài liệu. Thời gian từ ngày 16 tháng
01 đến ngày 28 tháng 02 năm 2006.
Với những tài liệu thu thập đợc trong thời gian thực tập và các tài liệu thao
khảo khác, kết hợp với những kiến thức đã học ở nhà trờng, bản đồ án tốt nghiệp đã
đợc hoàn thành với đề tài “ lựa chọn hệ thống và công nghệ khai thác cho vỉa 4
thuộc xí nghiệp than Nam Mẫu
”, dới sự hớng dẫn rất tận tình của thầy giáo
GS.TSKH. Lê Nh Hùng.
Bằng sự cố gắng của bản thân để hoàn thành bản đồ án . Do thời gian hạn hẹp,
việc viết báo cáo còn nhiều bỡ ngỡ, kinh nghiệm và kiến thức nghề nghiệp còn
nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong đợc sự
góp ý và chỉ bảo của các thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để báo cáo của tôi đợc
hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trờng Đại học Mỏ- Địa chất, các
thầy trong Bộ môn Khai thác Hầm Lò, đặc biệt là thầy giáo GS.TSKH. Lê Nh Hùng
đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản đồ án này./.
Hà Nội, tháng

1

năm 2006

CHƯƠNG I: ĐặC ĐIểM Và ĐIềU KIệN ĐịA CHấT

KHU Mỏ
I.1. Địa lý tự nhiên:
I.1.1. Địa lý của vùng mỏ, khu vực thiết kế, sông ngòi, đồi núi, hệ thống giao
thông vận tải,nguồn năng lợng và nớc sinh hoạt:
a. Vị trí địa lý: Khai trờng mỏ than NAM MẫU nằm cách thị xã UÔNG Bí
khoảng 25km về phía Tây Bắc và nằm trong giới hạn toạ độ địa lý:
X= 38.500 ữ 41.000
Y= 367.700 ữ 371.300
Phía Bắc là dãy núi Bảo Đài.
Phía Nam là thôn Nam Mẫu.
Phía Đông giáp khu Cánh Gà mỏ Vàng Danh.
Phía Tây giáp khu di tích lịch sử chùa Yên Tử.
b. Địa hình: Khu mỏ Nam mẫu là vùng núi cao, khu vực phía Tây có rừng
phòng hộ, sờn núi thờng dốc, núi có độ cao trung bình 450m. Địa hình thấp dần từ
Bắc xuống Nam. Bề mặt địa hình bị chia cắt bởi nhiều suối cắt qua địa tầng chứa
than và chạy dọc theo hớng Bắc-Nam đổ vào suối Trung Lơng, lu lợng thay đổi từ
6,1 l⁄ s-18.000 l⁄ s. Các suối về mùa khô ít nớc, lòng hẹp, nông.
c. Hệ thống giao thông vận tảI: Mạng lớ...
Më ®Çu
Ngµnh than lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh
quèc d©n, ngµnh ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp nhiªn liÖu cho c¸c ngµnh kinh
kh¸c mÆt hµng xuÊt khÈu gi¸ trÞ kinh cao. Trong mét n¨mn ®©y,
s¶n lîng khai th¸c than tiªu t than ngµy mét t¨ng gãp phÇn rÊt lín vµo ng©n
s¸ch nhµ níc.
C«ng ty than Nam MÉu mét trong nh÷ng C«ng ty khai th¸c than HÇm .
Than khai th¸c cña C«ng ty ®îc tiªu thô cho c¸c trong níc phôc cho xuÊt
khÈu.
§îc ®ång ý cña nhµ trêng khoa Má, m«n Khai th¸c HÇm lß t«i ®·
c«ng ty than Nam MÉu thùc tËp thu thËp tµi liÖu. Thêi gian ngµy 16 th¸ng
01 ®Õn ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2006.
Víi nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc trong thêi gian thùc tËp vµ c¸c tµi liÖu thao
kh¶o kh¸c, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng, b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp ®·
®îc hoµn thµnh víi ®Ò tµi lùa chän thèng vµ c«ng nghÖ khai th¸c cho vØa 4
thuéc nghiÖp than Nam MÉu ”, díi híng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy gi¸o
GS.TSKH. Lª Nh Hïng.
B»ng sù cè g¾ng cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh b¶n ®å ¸n . Do thêi gian h¹n hÑp,
viÖc viÕt b¸o c¸o cßn nhiÒu ngì, kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cßn
nhiÒu h¹n c nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. y t«i rÊt mong ®îc
gãp ý vµ c b¶o cña c¸c thÇy gi¸o, b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¸o c¸o cña t«i ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trêng §¹i häc Má- §Þa chÊt, c¸c
thÇy trong Bé m«n Khai th¸c HÇm Lß, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o GS.TSKH. Lª Nh Hïng
®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy./.
Hµ Néi, th¸ng n¨m 2006
1
đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu - Người đăng: toxic911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
đồ án thiết kế mỏ than Nam Mẫu 9 10 738