Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tổng hợp hệ điện cơ xây dựng hệ truyền động thyristor động cơ điện một chiều điều chỉnh phần ứng động cơ

Được đăng lên bởi Không Tìm Thấy
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sù bïng næ vµ ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt. ®· ®em ®Õn nhiÒu kÕt qu¶
to lín cho nÒn s¶n xuÊt . NhÊt lµ vai trß cña ngµnh tù ®éng ho¸ .Ngµnh tù
®éng ho¸ ra ®êi vµ ph¸t triÓn ®· gióp nh©n lo¹i gi¶m ®îc gi¸ thµnh thiÕt bÞ vµ
t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lªn nhiÒu lÇn .
§iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn lµ mét m¶ng quan träng cña tù ®éng
ho¸. Trong ®iÒu chØnh tù ®éng ®iÖn vÊn ®Ò ®îc quan tam c¬ b¶n lµ ®iÒu chØnh
dßng ®iÖn vµ tèc ®é cña m¸y ®iÖn (®éng c¬ mét chiÒu, ®éng c¬ xoay chiÒu
,®éng c¬ dÞ bé,.v.v.)
Sau ®©y em xin tr×nh bµy vÒ vÊn ®Ò ®iÒu chØnh dßng ®iÖn phÇn øng cña hÖ
truyÒn ®éng thyristor-®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu theo hai tiªu chuÈn m« ®un tèi u
vµ m« ®un tèi u ®èi xøng.
Sinh viªn : Phïng C«ng Thµnh Trang :1
Líp : §T§50-§H2
đồ án tổng hợp hệ điện cơ xây dựng hệ truyền động thyristor động cơ điện một chiều điều chỉnh phần ứng động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tổng hợp hệ điện cơ xây dựng hệ truyền động thyristor động cơ điện một chiều điều chỉnh phần ứng động cơ - Người đăng: Không Tìm Thấy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
đồ án tổng hợp hệ điện cơ xây dựng hệ truyền động thyristor động cơ điện một chiều điều chỉnh phần ứng động cơ 9 10 836