Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp plc

Được đăng lên bởi karickhuy
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2026 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Đồ án tốt nghiệp

Khoa Điện

Chương1: TỔNG QUAN VỀ PLC
1.1 Hệ thống điều khiển là gì ?.

MODUL PLC

Nút ấn

CT giới hạn

Mô tơ

0000

0001

Tim oo

Cuộn dây
Heater

CT mức

Tim 00

0001

10000

Bộ xấy

10001

CT
Hành trình

Mạch phần
mềm

Hình 1.1.a : Một hệ thống điều khiển điển hình dùng
PLC
Đèn

Sự phát triển của kỹ thuật điều khiến tự động hiện đại và công nghệ điều khiển
lôgic lập trình dụa trên cơ sở phát triển của tin học, cụ thể là sự phát triển của kỹ
thuật máy tính.
Sự phát triển của máy tính điện tử và kèm theo nó là phát triển tin học cùng với
sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động, dựa trên cơ sở tin học, gắn liền với
những phát minh liên tiếp sau đó đã đóng một vai trò quan trọng và quyết định
trong việc phát triển ồ ạt kỹ thuật máy tính và các ứng dụng của nó như PLC, CNC
….
Trong quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật trước đây ngay vào khoảng
thời gian những năm cách đây không phải là xa xôi lắm, người ta mới chỉ phân biệt
hai phạm trù kỹ thuật điều khiển bằng cơ khí và điều khiển bằng điện tử.
Nhưng từ cuối thập kỷ 20 người ta đã phải dùng nhiều chỉ tiêu chi tiết để phân
biệt các loại kỹ thuật điều khiển, bởi vì trong thực tế sản xuất cần đòi hỏi điều
khiển tổng thể những hệ thống máy chứ không chỉ điều khiển từng máy đơn lẻ.
Sự phát triển của PLC đã đem lại nhiều thuận lợi và làm cho các thao tác máy
trở lên nhanh nhạy dễ dàng và tin cậy hơn.
Kỹ thuật điều khiển lôgic khả lập trình phát triển dựa trên cơ sở công nghệ máy
tính và đã từng bước phát triển tiếp cận theo các nhu cầu của công nghiệp. Quy
trình lập trình lúc ban đầu được chuẩn bị để sử dụng trong các xí nghiệp công
nghiệp điện tử, ở đó trang bị kỹ thuật và tay nghề thành thạo đã được kết hợp với
1

Đồ án tốt nghiệp

Khoa Điện

nhau. Đến nay, các thiết bị và kỹ thuật PLC đã phát triển tới mức những người sử
dụng nó không cần giỏi những kiến thức về điện tử mà chỉ cần nắm vững công
nghệ sản xuất để chọn thiết bị thích hợp là có thể lập trình được.
Trình độ của khả năng lập trình được, lập trình dễ dàng hay khó khăn, cũng là
một chỉ tiêu quan trọng để xếp hạng hệ thống điều khiển. ở đây có sự phân biệt
giữa những bộ điều khiển mà người dùng có thể thay đổi được quy trình hoạt động
so với các bộ điều khiển không thay đổi được quy trình hoạt động có nghĩa là điều
khiển theo quy trình cứng. Tuỳ theo kết cấu của hệ thống và cấu tạo của mỗi thành
phần mà mỗi phạm trù điều khiển trên đây lại chia ra làm nhiều loại điều khiển
khác nhau. Những đặc trưng lập trình của các loại ...
Khoa Đin Đồ án tt nghip
1
Chương1: TNG QUAN V PLC
1.1 H thng điu khin là gì ?.
Hình 1.1.a : Mt h thng điu khin đin hình dùng PLC
S phát trin ca k thut điu khiến t động hin đại và công ngh điu khin
lôgic lp trình da trên cơ s phát trin ca tin hc, c th là s phát trin ca k
thut máy tính.
S phát trin ca máy tính đin t và kèm theo nó là phát trin tin hc cùng vi
s phát trin ca k thut điu khin t
động, da trên cơ s tin hc, gn lin vi
nhng phát minh liên tiếp sau đó đã đóng mt vai trò quan trng và quyết định
trong vic phát trin t k thut máy tính và các ng dng ca nó như PLC, CNC
… .
Trong quá trình phát trin ca khoa hc k thut trước đây ngay vào khong
thi gian nhng năm cách đây không phi là xa xôi lm, người ta mi ch phân bit
hai phm trù k thu
t điu khin bng cơ khí và điu khin bng đin t.
Nhưng t cui thp k 20 người ta đã phi dùng nhiu ch tiêu chi tiết để phân
bit các loi k thut điu khin, bi vì trong thc tế sn xut cn đòi hi điu
khin tng th nhng h thng máy ch không ch
điu khin tng máy đơn l.
S phát trin ca PLC đã đem li nhiu thun li và làm cho các thao tác máy
tr lên nhanh nhy d dàng và tin cy hơn.
K thut điu khin lôgic kh lp trình phát trin da trên cơ s công ngh máy
tính và đã tng bước phát trin tiếp cn theo các nhu cu ca công nghip. Quy
trình lp trình lúc ban đầu được chun b để s
dng trong các xí nghip công
nghip đin t, đó trang b k thut và tay ngh thành tho đã được kết hp vi
Nút n
CT gii hn
CT mc
CT
Hành trình
MODUL PL
C
0000 0001 Tim oo
Tim 00 0001 10000
10001
Mch phn
mm
Mô tơ
Cun dây
B xy
Đèn
Heater
Đồ án tốt nghiệp plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp plc - Người đăng: karickhuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp plc 9 10 641