Ktl-icon-tai-lieu

Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng trong giờ học lịch sử

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å dïng d¹y häc vµ ph¬ng ph¸p sö dông ®å dïng
trong giê lÞch sö
I. XuÊt ph¸t ®iÓm.
Trong viÖc d¹y häc dï lµ ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, c¶i c¸ch hay ®æi
míi th× viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt dï lµ m«n
khoa häc tù nhiªn hay m«n khoa häc x· héi cã sö dông ®å dïng d¹y häc
®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ cao.
Ph©n m«n lÞch sö lµ mét bé m«n khoa häc x· héi rÊt quan träng trong
nhµ trêng. Nã gióp cho thÕ hÖ trÎ hiÓu ®îc cuéi nguån d©n téc, biÕt ®îc qu¸
khø cña tæ tiªn .
Tõ nh÷ng hiÖn vËt cô thÓ nhng sù kiÖn lÞch sö, häc sinh tù hµo vÒ
truyÒn thèng d©n téc, tiÕp theo, kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng tinh hoa cña tæ
tiªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ngµy nay. Muèn lµm sèng
dËy qu¸ khø cña lÞch sö mçi bµi d¹y trªn líp ngoµi viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn ph¶i sö dông mét c¸ch hîp lÝ khÐo lÐo ®å dïng
d¹y häc míi hiÖn ®îc sù viÖc ®· qua.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã t«i ®· suy nghÜ quyÕt ®Þnh thö nghiÖm vµ theo
dâi vÊn ®Ò nµy ®Ó rót ra kÕt luËn vµ kinh nghiÖm cho viÖc gi¶ng d¹y m«n
lÞch sö.
II. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn.
1. ThuËn lîi: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i ®îc sù gióp ®ì vµ ®éng
viªn cña ban gi¸m hiÖu, tæ chuyªn m«n vµ nhiÒu céng sù, B¶n th©n häc
hoit, tim tßi vµ rót ra kinh nghÞªm, do ®ã còng ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng
kÝch lÖ.
2. Khã kh¨n: - Tµi liÖu nghiªn cøu cha ®Çy ®ñ
- HiÖn vËt khã su tÇm
- Kh¶ n¨ng vÒ vÏ cßn h¹n chÕ
- ViÖc thiÕt kÕ c¸c mÉu vËt khã chÝnh x¸c do vËt liÖu thiÕt kÕ cha hîp
lÝ.
3. Ph¹m vi ®èi tîng nghiªn cøu.
- S¸ch gi¸o khoa lÞch sö líp 6, líp 7.
- Tµi liÖu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc sinh
- §èi tîng 6A,6B, 7A, 7B, 7C.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch
- Ph¬ng ph¸p tæng hîp
- Thö nghiÖm
5. KÕ ho¹ch nghiªn cøu.
1

- Thêi gian tõ 9/2006 - 2/2007
- Thùc hiÖn x©y dùng ph¬ng ph¸p sau khi so¹n bµi vµ d¹y thö nghiÖm,
¸p dông ph¬ng ph¸p trong c¸c tiÕt d¹y, hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p sau khi ®·
kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.
Sau khi ®· x¸c ®Þnh ph¹m vi ®èi tîng, kÕ ho¹ch vµ ph¬ng ph¸p nghiªm
cøu t«i b¾t tay vµo viÖc kh¶o s¸t vµ thùc hiÖn.
III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh.
1. §å dïng vµ c¸ch chän ®å dïng.
§å dïng d¹y häc cßn ®îc gäi lµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho bµi d¹y, mçi
m«n häc cã mét lo¹i ®å dïng riªng phï hîp víi ®Æc trng vµ néi dung cña
bµi häc. §èi víi bé m«n LÞch Sö do ®Æc trng bé m«n nµy lµ t¸i hiÖn nh÷ng
g× ®· qua trong qu¸ khø, nªn mçi ®å dïng ®Òu cã niªn ®¹i thêi gian t¬ng
®èi chÝnh x¸c, tuy nhiªn c¸c lo¹i ®å dïng kh«ng ph¶i dÔ t×m, dÔ thÊy, cã
lo¹i chØ ®îc trng bµy trong viÖn b¶o tµ...
§å dïng d¹y häc vµ ph¬ng ph¸p sö dông ®å dïng
trong giê lÞch sö
I. XuÊt ph¸t ®iÓm.
Trong viÖc d¹y häc ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, c¶i c¸ch hay ®æi
míi th× viÖc dông ®å dïng d¹y häc mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt m«n
khoa häc nhiªn hay m«n khoa häc héi dông ®å dïng d¹y häc
®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ cao.
Ph©n n lÞchlµ mét bé m«n khoa hächéi rÊt quan träng trong
nhµ trêng. Nã gióp cho thÕ hÖ trÎ hiÓu ®îc cuéi nguån d©n téc, biÕt ®îc qu¸
khø cña tæ tiªn .
nh÷ng hiÖn vËt thÓ nhng kiÖn lÞch sö, häc sinh hµo
truyÒn thèng d©n téc, tiÕp theo, thõa ph¸t huy nh÷ng tinh hoa cña tæ
tiªn trong nghiÖp x©y dùng vµ b¶o quèc ngµy nay. Muèn lµm sèng
dËy qu¸ khø cña lÞch mçi bµi d¹y trªn líp ngoµi viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøcb¶n cÇn ph¶i sö dông mét c¸ch hîp lÝ khÐo lÐo ®å dïng
d¹y häc míi hiÖn ®îc sù viÖc ®· qua.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã t«i ®· suy nghÜ quyÕt ®Þnh tnghiÖmtheo
dâi vÊn ®Ò nµy ®Ó rót ra kÕt luËn kinh nghiÖm cho viÖc gi¶ng d¹y m«n
lÞch sö.
II. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn.
1. ThuËn lîi: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i ®îc gióp ®ì ®éng
viªn cña ban gi¸m hiÖu, chuyªn m«n nhiÒu céng sù, B¶n th©n häc
hoit, tim tßi vµ rót ra kinh nghÞªm, do ®ã còng ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng
kÝch lÖ.
2. Khã kh¨n: - Tµi liÖu nghiªn cøu cha ®Çy ®ñ
- HiÖn vËt khã su tÇm
- Kh¶ n¨ng vÒ vÏ cßn h¹n chÕ
- ViÖc thiÕt c¸c mÉu vËt khã chÝnh x¸c do vËt liÖu thiÕt cha hîp
lÝ.
3. Ph¹m vi ®èi tîng nghiªn cøu.
- S¸ch gi¸o khoa lÞch sö líp 6, líp 7.
- Tµi liÖu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc sinh
- §èi tîng 6A,6B, 7A, 7B, 7C.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch
- Ph¬ng ph¸p tæng hîp
- Thö nghiÖm
5. KÕ ho¹ch nghiªn cøu.
1
Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng trong giờ học lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng trong giờ học lịch sử - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng trong giờ học lịch sử 9 10 716