Ktl-icon-tai-lieu

DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Được đăng lên bởi Nguyễn Thịnh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HTSV: TRẦN ĐÔNG SƯƠNG
LỚP: C12B1E
MSSV: 1212105052

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề tài : DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,
THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH
1.1 Mục đích ,ý nghĩa và nội dung phương pháp xác định doanh thu,thu nhập
khác,chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Mục đích ,ý nghĩa của kế toán doanh thu,thu nhập khác,chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.
1.1.2 Nội dung ,phương pháp xác định kết quả kinh doanh .
1.1.2.1 Khái niệm.
1.1.2.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh
1.2 Cơ sở lý luận kế toán doanh thu,thu nhập khác,chi phí và xác định kết quả kinh
doanh
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng.

 Khái niệm :
Doanh thu là tổng giá trị các khoản lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu
được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD thông thường
của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (chuẩn mực kế toán
số 14 – Doanh thu và thu nhập khác).

 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 5 điều
kiện sau:
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với
quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người
sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao
dịch bán hàng;
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
1.2.1.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
Chứng từ ban đầu đối với nghiệp vụ bán hàng là các loại hóa đơn.
Hóa đơn là chứng từ phản ánh số lượng, chất lợng, giá trị của hàng hóa
bán ra nhằm theo dõi doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, đồng thời dùng
làm căn cứ đòi tiền người mua và ghi sổ kế toán đối với đơn vị bán.
Ngoài ra, hóa đơn còn là căn cứ để xác định số lượng, chất lượng, giá trị
hàng hóa mua vào, trên cơ sở đó lập phiếu nhập kho, thanh toán tiền và
ghi sổ kế toán đối với đơn vị mua.
Hóa đơn giá trị gia tăng:
Áp dụng cho các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ. Khi lập hóa đơn GTGT, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ các yếu
tố qui định sau đây:
- Giá bán (chưa có thuế GTGT)
- Thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT
- Giá thanh toán (có thuế GTGT)
Hóa đơn GTGT bao gồm các loại: hóa đơn do cục thuế phát hàng, hóa
đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử.
Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không ...
HTSV: TRẦN ĐÔNG SƯƠNG
LỚP: C12B1E
MSSV: 1212105052
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề tài : DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,
THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH
1.1Mục đích ,ý nghĩa và nội dung phương pháp xác định doanh thu,thu nhập
khác,chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Mục đích ,ý nghĩa của kế toán doanh thu,thu nhập khác,chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.
1.1.2 Nội dung ,phương pháp xác định kết quả kinh doanh .
1.1.2.1 Khái niệm.
1.1.2.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh
1.2 Cơ sở lý luận kế toán doanh thu,thu nhập khác,chi phí và xác định kết quả kinh
doanh
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng.
Khái niệm :
Doanh thu tổng giá trị các khoản lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu
được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD thông thường
của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (chuẩn mực kế toán
số 14 – Doanh thu và thu nhập khác).
DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Người đăng: Nguyễn Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 9 10 133