Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng

Được đăng lên bởi Kế Phan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ nền giáo dục Việt Nam
theo tinh thần Đại hội XI của Đảng
Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục không thể chỉ giao và là nhi ệm v ụ
riêng của ngành giáo dục. Đây là sự nghiệp lớn lao của cả Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
1. Vì sao phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam
Ở đây cần tránh cả 2 cách tiếp cận: Thứ nhất, cho là nền giáo dục Việt Nam đã quá hỏng nát, lạc
hậu, đầy tiêu cực, cần phải xóa đi và xây dựng lại cơ bản. Thứ hai, cho là nền giáo dục Việt Nam
dẫu sao thành tựu lớn hơn bất cập, ưu điểm nhiều h ơn khuyết đi ểm, do đó ch ỉ cần sửa đổi, đi ều
chỉnh cục bộ thôi, không phải đổi mới căn bản, toàn diện.
Để làm rõ vấn đề này cần xem xét nền giáo dục Vi ệt Nam theo ba giác độ sau: đánh giá khách
quan thực trạng nền giáo dục, đặt nền giáo dục trước đòi h ỏi của đất nước trong giai đo ạn m ới, đặt
nền giáo dục trước (hay trong) quá trình toàn cầu hóa, qu ốc tế hóa, h ội nh ập và c ạnh tranh qu ốc t ế
ngày càng tăng lên.
Về thực trạng nền giáo dục Việt Nam
Trong những thập kỷ qua, nền giáo dục Việt Nam có những bước phát tri ển, có nh ững thành t ựu
đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân l ực cho công cu ộc xây
dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Nhưng đồng thời nền giáo dục đang ẩn ch ứa r ất nhi ều yếu kém,
bất cập, mà Đại hội IX, X đến Đại hội XI của Đảng vẫn nêu rất đậm nét, đó là:
- Giáo dục-đào tạo còn nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập ch ậm được khắc ph ục; ch ất l ượng giáo
dục còn thấp, quan tâm đến phát triển số lượng nhiều hơn ch ất lượng; so với yêu cầu phát tri ển c ủa
đất nước còn nhiều nội dung chưa đạt; chưa thực sự là quốc sách hàng đầu.
- Nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục còn l ạc hậu, ch ậm đổi mới, ch ậm hi ện đại hóa,
chưa gắn chặt với đời sống xã hội và lao động nghề nghiệp; ch ưa phát huy tính sáng t ạo, n ăng l ực
thực hành của học sinh, sinh viên.
- Chất lượng giáo dục có mặt bị buông lỏng, giảm sút, nhất là giáo d ục đạo đức, l ối s ống; giáo
dục mới quan tâm nhiều đến dạy “chữ”, còn dạy “người” và dạy “nghề” v ẫn y ếu kém; yếu v ề giáo
dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lịch sử dân tộc, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống…
- Hệ thống giáo dục quốc dân không hợp lý, thiếu đồng bộ, chưa liên thông, mất cân đối.
- Quản lý nhà nước trong giáo dục còn nhiều yếu kém, bất c ập, ch ậm đổi m ới, là nguyên nhân
chủ yếu của nhiều nguyên nhân khác; cơ chế quản lý giáo dục chậm đổi mới, còn nhi ều lúng túng,
nhận thức rất khác nha...
Đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ nền giáo dục Việt Nam
theo tinh thần Đại hội XI của Đảng
Công cu c i m i c n b n, toàn di n n n giáo d c không th ch giao nhi m v đổ ă
riêng c a ngành giáo d c. ây là s nghi p l n lao c a c ng, Nhà n c và toàn xã h i. Đ Đ ướ
1. Vì sao ph i i m i c n b n, toàn di n n n giáo d c Vi t Nam đổ ă
ây c n tránh c 2 cách ti p c n: đ ế Th nh t, cho là n n giáo d c Vi t Nam ã quá h ng nát, l c đ
h u, y tiêu c c, c n ph i xóa i xây d ng l i c b n. đầ đ ơ Th hai, cho n n giáo d c Vi t Nam
d u sao thành t u l n h n b t c p, u i m nhi u h n khuy t i m, do ó ch c n s a i, i u ơ ư đ ơ ế đ đ đổ đ
ch nh c c b thôi, không ph i i m i c n b n, toàn di n. đổ ă
làm v n này c n xem xét n n giáo d c Vi t Nam theo ba giác sau: ánh giá kháchĐể đ độ đ
quan th c tr ng n n giáo d c, t n n giáo d c tr c òi h i c a t n c trong giai o n m i, t đặ ướ đ đấ ướ đ ạ đặ
n n giáo d c tr c (hay trong) quá trình toàn c u hóa, qu c t hóa, h i nh p và c nh tranh qu c t ư ế ế
ngày càng t ng lên.ă
V th c tr ng n n giáo d c Vi t Nam
Trong nh ng th p k qua, n n giáo d c Vi t Nam nh ng b c phát tri n, nh ng thành t u ướ
áng ghi nh n, góp ph n quan tr ng vào nâng cao dân trí, ào t o nhân l c cho công cu c xâyđ đ
d ng, b o v i m i t n c. Nh ng ng th i n n giáo d c ang n ch a r t nhi u y u kém, đổ đấ ướ ư đồ đ ế
b t c p, mà i h i IX, X n i h i XI c a ng v n nêu r t m nét, ó là: Đạ đế Đạ Đ đậ đ
- Giáo d c- ào t o còn nhi u h n ch , y u kém, b t c p ch m c kh c ph c; ch t l ng giáo đ ế ế đượ ượ
d c còn th p, quan tâm n phát tri n s l ng nhi u h n ch t l ng; so v i yêu c u phát tri n c a đế ượ ơ ượ
t n c còn nhi u n i dung ch a t; ch a th c s là qu c sách hàng u.đấ ướ ư đ ư đầ
- N i dung, ch ng trình, ph ng pháp giáo d c còn l c h u, ch m i m i, ch m hi n i hóa, ươ ươ đ đạ
ch a g n ch t v i i s ng h i lao ng ngh nghi p; ch a phát huy tính sáng t o, n ng l cư đờ độ ư ă
th c hành c a h c sinh, sinh viên.
- Ch t l ng giáo d c m t b buông l ng, gi m sút, nh t giáo d c o c, l i s ng; giáo ượ đạ đứ
d c m i quan tâm nhi u n d y “ch ”, còn d y “ng i” d y “ngh v n y u kém; y u v giáo đế ườ ế ế
d c t t ng, o c, l i s ng, l ch s dân t c, t duy sáng t o, k n ng th c hành, k n ng s ng ư ưở đạ đứ ư ă ă
- H th ng giáo d c qu c dân không h p lý, thi u ng b , ch a liên thông, m t cân i. ế đồ ư đố
- Qu n nhà n c trong giáo d c còn nhi u y u kém, b t c p, ch m i m i, nguyên nhân ướ ế đổ
ch y u c a nhi u nguyên nhân khác; c ch qu n giáo d c ch m i m i, còn nhi u lúng túng, ế ơ ế đ
nh n th c r t khác nhau, nh t trong i u ki n kinh t th tr ng h i nh p qu c t ; ch a theo đ ế ườ ế ư
k p s i m i trên các l nh v c khác c a t n c. đ ĩ đấ ướ
- i ng cán b qu n giáo d c giáo viên còn nhi u b t c p, o c n ng l c c a m tĐộ ũ đ đứ ă
b ph n còn th p.
- Ch a nh n th c y , úng n v công tác xã h i hóa giáo d c; nh h ng liên k t v i n cư đầ đủ đ đ đị ướ ế ướ
ngoài trong phát tri n giáo d c còn nhi u lúng túng, ch a xác nh rõ ph ng châm. ư đ ươ
- T duy giáo d c ch m i m i, ch a theo k p yêu c u i m i-phát tri n t n c trong b iư đổ ư đổ đấ ướ
c nh phát tri n kinh t th tr ng và h i nh p qu c t ; khoa h c giáo d c ch a c quan tâm úng ế ư ế ư đượ đ
m c, ch t l ng nghiên c u khoa h c giáo d cn nhi u b t c p. ượ
- Các c quan ch c n ng ch m c th hóa nh ng quan i m c a ng thành c ch , chính sáchơ ă đ Đả ơ ế
c a Nhà n c; thi u nh y bén trong công tác tham m u, thi u nh ng quy t sách ng b h p lý ướ ế ư ế ế đồ
t m v (có khi chính sách c ban hành r i nh ng ch o t ch c th c hi n không n n i ĩ đượ ư đạ đế ơ
Đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng - Người đăng: Kế Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng 9 10 698