Ktl-icon-tai-lieu

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO CÁCH TiẾP CẬN NĂNG LỰC

Được đăng lên bởi ducphu_842000
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4887 lần   |   Lượt tải: 27 lần
ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
THEO CÁCH TiẾP CẬN NĂNG LỰC
PGS. TS. Nguyễn Công Khanh
Tel: 0904 218 270
Email: congkhanh6@ gmail.com

Hà Nội, 2013

PGS.TS. Nguyên Công Khanh
Mobil: 0904 218 270
Email: congkhanh6@gmail.com

Nội dung báo cáo
I. Vai trò của kiểm tra đánh giá HS trong quá trình
dạy học
II. Thực trạng kiểm tra đánh giá học sinh tại các
trường phổ thông hiện nay

III. Làm thế nào để đổi mới kiểm tra đánh giá học
sinh theo cách tiếp cận năng lực

PGS.TS. Nguyên Công Khanh
Mobil: 0904 218 270
Email: congkhanh6@gmail.comĐánh giá HS có vai trò thế nào ?
1.

2.
3.

Kiểm tra đánh giá là bộ phận không thể tách rời của
quá trình dạy học và có thể nói, kiểm tra đánh giá là
động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy và học
Nhiều hình thái ĐG cũ và mới tồn tại song song
Nhiều hướng tiếp cận ĐG mới và khái niệm mới đã xuất
hiện
–
–
–
–
–

ĐG định tính (qualitative assessment)/ ĐG bằng nhận xét
ĐG dựa trên KQ thực hiện (performance-based assessment)
ĐG theo chuẩn (standard-based assessment),
ĐG theo năng lực (competence-based assessment)
ĐG theo sản phẩm đầu ra (outcome-based assessment

PGS.TS. Nguyên Công Khanh
Mobil: 0904 218 270
Email: congkhanh6@gmail.comThực trạng kiểm tra đánh giá HS tại các
trường phổ thông hiện nay ?
1.

Chưa xác định rõ triết lý đánh giá: đánh giá để làm gì,
tại sao phải đánh giá, đánh giá nhằm thúc đẩy, hình
thành khả năng gi ở HS?...

2.

3.

Chủ yếu mới chỉ tập trung vào đánh giá KQHT, để xếp
loại HS, cho điểm nhưng không phản hồi (hoặc có chữa
bài, nhưng “áp đặt” cách giải đúng của GV mà bỏ qua
không phân tích các sai sót/lỗi của từng HS…).
GV cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải đánh giá các
hoạt động giáo dục (không biết đánh giá các hoạt động
giáo dục NGLL, đánh giá đạo đức, giá trị sống, kỹ năng
sống như thế nào…).

PGS.TS. Nguyên Công Khanh
Mobil: 0904 218 270
Email: congkhanh6@gmail.comLàm thế nào để đổi mới kiểm tra đánh giá
HS theo cách tiếp cận năng lực?
1.

Nâng cao hiểu biết của CBQL, GV về triết lý đánh giá:
(1) đánh giá phải vì sự tiến bộ của HS; (2) đánh giá diễn ra trong
suốt quá trình học tập, tự đánh giá; (3) đánh giá được khả năng
vận dụng, thực hiện… năng lực tư duy bậc cao:

2.
3.

Làm rõ khái niệm năng lực /năng lực của HSPT là gì?
Đánh giá năng lực HS sử dụng đa dạng các phương
pháp, hình thức… đánh giá hiện đại kết hợp truyền
thống?

4.

Không chỉ là đánh giá KQ học tập mà cả đánh giá KQ
giáo dục (các hoạt động GD trong giờ...
PGS.TS. Nguyên Công Khanh
Mobil: 0904 218 270
Email: congkhanh6@gmail.com
PGS. TS. Nguyễn Công Khanh
Tel: 0904 218 270
Email: congkhanh6@ gmail.com
Hà Nội, 2013
ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
THEO CÁCH TiẾP CẬN NĂNG LỰC
ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO CÁCH TiẾP CẬN NĂNG LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO CÁCH TiẾP CẬN NĂNG LỰC - Người đăng: ducphu_842000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO CÁCH TiẾP CẬN NĂNG LỰC 9 10 447