Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới phương háp quản lý, chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiều học

Được đăng lên bởi ntdung2908-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 9 lần
§æi míi png ph¸p qun lÝ, chØ ®¹o chuyªn m«n nh»m n©ng cao chÊt ng d¹y vµ häc ë tng TiÓu häc
A- §Æt vÊn ®Ò
I- Lý do chän ®Ò tµi
1- C¬ së lÝ luËn:
Gi¸o dôc §µo t¹o ®ãng vai trß chñ yÕu trong viÖc gi÷ g×n, ph¸t triÓn vµ truyÒn
b¸ nÒn v¨n minh nh©n lo¹i. Trong thêi ®¹i cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ
hiÖn nay, Gi¸o dôc §µo t¹o ®îc coi nh©n quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mçi
quèc gia trªn trêng quèc thµnh ®¹t cña i con ngêi trong cuéc sèng cña
m×nh. ChÝnh v× vËy, vai trß cña gi¸o dôc lu«n ®îc c¸c níc ®¸nh gi¸ cao. T¹i ®iÒu 35
HiÕn ph¸p níc CHXH c nghÜa ViÖt Nam (n¨m 1992) quy ®Þnh: Ph¸t triÓn
Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµnh ®Çu.
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X ®· chØ râ ph¬ng híng phÊn ®Êu
cña nÒn gi¸o dôc níc ta trong giai ®o¹n míi lµ N©ng cao chÊt l îng gi¸o dôc
toµn diÖn; §æi míi cÊu chøc; ®æi míi néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc, thùc
hiÖn chuÈn ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸, x· héi ho¸ ; ChÊn hng nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam.
Thùc hiÖn chØ thÞ 40 /CT-TW ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Ban th
Trung ¦¬ng §¶ng, C t 35/CT-TU cña Thµnh , KÕ ho¹ch 79/KH-UB cña
UBND Thµnh p Hµ Néi viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò nhµ gi¸o
c¸n qu¶n lÝ gi¸o dôc. §ßi hái c¸c nhµ qu¶n gi¸o dôc ph¶i ®æi míi c«ng t¸c
qu¶n lÝ, chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc nãi chung, ho¹t ®éng d¹y häc nãi riªng
nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc , ®¸p
øng nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc.
BËc TiÓu häc - BËc häc nÒn t¶ng cña nÒn Gi¸o dôc quèc d©n . Tríc yªu
cÇu cña ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh SGK c¸ch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña
häc sinh kÐo theo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
trong c¸c nhµ trêng TiÓu häc, ®ßi hái ngêi qu¶n lý ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ho¹t
®éng d¹y häc, cã c¸c n¨ng qu¶n c¬ b¶n; trªn ®ã qu¶n ho¹t ®éng nµy
trong mèi t¬ng quan víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhµ trêng. Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n
NguyÔn ThÞ Kim Oanh - HiÖu trëng - Trêng TiÓu häc Lª H÷u Tùu
1
Đổi mới phương háp quản lý, chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiều học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới phương háp quản lý, chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiều học - Người đăng: ntdung2908-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đổi mới phương háp quản lý, chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiều học 9 10 562