Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới phương pháp dạy học

Được đăng lên bởi tienhqhl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 2
I. Nội dung chương trình toán 2:
1. Cấu trúc chương trình toán lớp 2
- Thu gọn việc dạy số tự nhiên, trên cơ sở dạy số điều chỉnh dạy đại lượng và
đo đại lượng, các yếu tố đại số. Giải bài toán có lời văn, yếu tố hình học.
- Tiếp tục quán triệt quan điểm của toán học hiện đại trong quá trình dạy học
toán học nói chung và toán 2 nói riêng.
2. Nội dung chương trình toán 2:( 5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết)
a)Số học
b) Đại lượng và đo đại lượng
c) Yếu tố hình học
d) Giải bài toán có 1 phép tính có 1 lời văn
II. Sự cần thiết của việc đổi mới PPDH toán 2
Để năng cao chất lượng dạy học và hiệu quả của Giáo dục, thì việc đổi mới
PPDH toán ở Tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng là dạy học trên cơ sở tổ chức
hướng dẫn các hoạt động tích cực chủ động, sáng tạo của HS, kết hợp tích cực
với các phương pháp truyền thống. Song việc vận dụng linh hoạt, phù hợp với
PPDH là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giờ dạy học của GV, cần đảm
bảo y/c sau:
- HS phải tham gia các hoạt động học tập một cách tích cực, hứng thú, tự tin và
tự nhiên. Tạo cho HS tính tự giác, tích cực trong học tập.
- GV phải tổ chức hướng dẫn nhẹ nhàng dưới sự tự giác đúng lúc, đúng mức
của SGK, đồ dùng dạy học để từng HS ( nhóm HS) tự phát hiện và tự giải quyết
vận dụng được kiến thức đó vào luyện tập thực hành, giúp cho việc phát triển
năng lực cá nhân của HS.
Đổi mới PPDH theo hướng hiện đại hóa, thay thế, PPDH đơn điệu ít tác dụng
bằng phương tiện kĩ thuật hiện đại. Giúp HS hứng thú trong học tập, hiểu sâu,
nhớ lâu kiến thức.
III. Các PPDH toán 2:
Ở lớp 2 có các PPDH sau:
1. Phương pháp trực quan
2. Phương pháp gợi mở vấn đề
3. Phương pháp giảng giải minh họa
4. Phương pháp thực hành luyện tập
Với các phương pháp trên mỗi phương pháp đều có những tiện ích trong
giảng dạy song tôi chọn phương pháp trực quan để thực hiện:
Phương pháp trực quan trong dạy học toán ở Tiểu học nói chung và lớp 2 nói
riêng là phương pháp đặc biệt quan trọng. Phương pháp này đòi hỏi GV tổ chức
hướng dẫn HS hoạt động trực tiếp trên các sự vật cụ thể, dựa vào đó nắm bắt
được KTKN của môn toán.
Đối với lớp 2 khi sử dụng phương pháp này, HS phải huy động các giác quan
như tay cầm, mắt nhìn, tai nghe, tức là HS phải “làm việc bằng tay” trên các đồ

dùng học tập để nhận biết, phát hiện kiến thức mới và điều quan trọng là trực
quan phải là vật thật, tranh ảnh, mô hình hay que tính, quả cam…
Cụ thể qua bài dạy: 11 trừ đi một số: 11 - 5
- GV hướng dẫn HS sử dụng các bó que tính và que tính ...
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 2
I. Nội dung chương trình toán 2:
1. Cấu trúc chương trình toán lớp 2
- Thu gọn việc dạy số tự nhiên, trên cơ sở dạy số điều chỉnh dạy đại lượng và
đo đại lượng, các yếu tố đại số. Giải bài toán có lời văn, yếu tố hình học.
- Tiếp tục quán triệt quan điểm của toán học hiện đại trong quá trình dạy học
toán học nói chung và toán 2 nói riêng.
2. Nội dung chương trình toán 2:( 5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết)
a)Số học
b) Đại lượng và đo đại lượng
c) Yếu tố hình học
d) Giải bài toán có 1 phép tính có 1 lời văn
II. Sự cần thiết của việc đổi mới PPDH toán 2
Để năng cao chất lượng dạy học và hiệu quả của Giáo dục, thì việc đổi mới
PPDH toán ở Tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng là dạy học trên cơ sở tổ chức
hướng dẫn các hoạt động tích cực chủ động, sáng tạo của HS, kết hợp tích cực
với các phương pháp truyền thống. Song việc vận dụng linh hoạt, phù hợp với
PPDH là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giờ dạy học của GV, cần đảm
bảo y/c sau:
- HS phải tham gia các hoạt động học tập một cách tích cực, hứng thú, tự tin và
tự nhiên. Tạo cho HS tính tự giác, tích cực trong học tập.
- GV phải tổ chức hướng dẫn nhẹ nhàng dưới sự tự giác đúng lúc, đúng mức
của SGK, đồ dùng dạy học để từng HS ( nhóm HS) tự phát hiện và tự giải quyết
vận dụng được kiến thức đó vào luyện tập thực hành, giúp cho việc phát triển
năng lực cá nhân của HS.
Đổi mới PPDH theo hướng hiện đại hóa, thay thế, PPDH đơn điệu ít tác dụng
bằng phương tiện kĩ thuật hiện đại. Giúp HS hứng thú trong học tập, hiểu sâu,
nhớ lâu kiến thức.
III. Các PPDH toán 2:
Ở lớp 2 có các PPDH sau:
1. Phương pháp trực quan
2. Phương pháp gợi mở vấn đề
3. Phương pháp giảng giải minh họa
4. Phương pháp thực hành luyện tập
Với các phương pháp trên mỗi phương pháp đều có những tiện ích trong
giảng dạy song tôi chọn phương pháp trực quan để thực hiện:
Phương pháp trực quan trong dạy học toán ở Tiểu học nói chung và lớp 2 nói
riêng là phương pháp đặc biệt quan trọng. Phương pháp này đòi hỏi GV tổ chức
hướng dẫn HS hoạt động trực tiếp trên các sự vật cụ thể, dựa vào đó nắm bắt
được KTKN của môn toán.
Đối với lớp 2 khi sử dụng phương pháp này, HS phải huy động các giác quan
như tay cầm, mắt nhìn, tai nghe, tức là HS phải “làm việc bằng tay” trên các đồ
Đổi mới phương pháp dạy học - Trang 2
Đổi mới phương pháp dạy học - Người đăng: tienhqhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đổi mới phương pháp dạy học 9 10 76