Ktl-icon-tai-lieu

Đối tượng của LLDH Vật lí

Được đăng lên bởi Lâm
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Đối tượng của LLDH Vật lí :
- LLDHVL là môn khoa học giáo dục n/c lí thuyết và thực hành dạy học Vật lí ở trường phổ thông
nhằm đảm bảo cho việc dạy học đó đạt hiệu quả.
- Nội dung của môn LLDH Vật lí bao gồm :
+ Những vấn đề chung như : Nhiệm vụ dạy học Vật lí, phương pháp dạy học, tổ chức dạy học.
+ Nội dung và phương pháp dạy học các đề tài riêng biệt của giáo trình vật lí.
+ Phương pháp và kĩ năng thực nghiệm vật lí ở nhà trường.
- Ngày nay, những vấn đền cần nghiên cứu và giải quyết của LLDHVL là :
+ Việc hoàn thiện các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để nâng cao hiệu quả của các quá
trình sư phạm.
+ Nâng cao trình độ khoa học của giáo trình vật lí phù hợp với những thành tựu của vật lí học hiện đại.
+ Bồi dưỡng tư duy khoa học và phát triển tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học.
II. Mối liên hệ của LLDHVL với VL học, Triết học, Tâm lí giáo dục học.
1. Mối liên hệ với vật lí học :
- LLDHVL nghiên cứu lí thuyết và thực hành dạy học các cơ sở vật lí và sự phát triển của nó.
- Các kết luận và lời chỉ dẫn của LLDHVL đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc nội dung của VL học và
các phương pháp nghiên cứu của VL học.
- Khi lựa chọn tài liệu cho mỗi phần, xác lập các phương pháp nghiên cứu tài liệu đó, LLDHVL đặt
cho mình nhiệm vụ đảm bảo tính khoa học và tính hệ thống của giáo trình VL đồng thời cho phép xây
dựng ở HS một hệ thông toàn diện các tri thức VL.
- VL học phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi trong LLDHVL. Kĩ thuật hiện đại cung cấp cho
VL học những phương tiện mới hoàn hảo hơn để nghiên cứu thực nghiệm. Những khả năng mới cũng
được mở ra đối với thực nghiệp VL ở trường phổ thông.
2. Mỗi liên hệ với triết học :
- CN duy vật biện chứng là cơ sở phương pháp luận đối với tất cả các khoa học, trong đó có LLDHVL.
- LLDHVL trong khi xác lập các quy luật của quá trình sư phạm cũng cần quán triệt những quan niệm
của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Triết học Mac xít xuất phát từ k/n tính chất vật chất của thế giới LLDHVL khi xác định nội dung của
các cơ sở VL và con được nghiên cứu k/n, đại lượng, định luật VL đã thực hiện một cách tuần tự tư tưởng
về tính chất vật chất của thế giới.
- Ngoài ra, vật lí học cũng như LLDHVL cũng tuân theo các nguyên lí, quy luật cơ bản của Triết học :
vật chất.... độc lập với ý thức, quy luật với ý thức, quy luật vận động, sự biến đổi giữa lượng và chất, mâu
thuẫn và giải quyết mâu thuẫn ; sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
3. Mỗi liên hệ với tâm lí học, giáo dục học và LLDH đại cươ...
I. Đối tượng của LLDH Vật lí :
- LLDHVL môn khoa học giáo dục n/c thuyết thực hành dạy học Vật trường phổ thông
nhằm đảm bảo cho việc dạy học đó đạt hiệu quả.
- Nội dung của môn LLDH Vật lí bao gồm :
+ Những vấn đề chung như : Nhiệm vụ dạy học Vật lí, phương pháp dạy học, tổ chức dạy học.
+ Nội dung và phương pháp dạy học các đề tài riêng biệt của giáo trình vật lí.
+ Phương pháp và kĩ năng thực nghiệm vật lí ở nhà trường.
- Ngày nay, những vấn đền cần nghiên cứu và giải quyết của LLDHVL là :
+ Việc hoàn thiện các phương pháp hình thức tổ chức dạy học để nâng cao hiệu quả của các quá
trình sư phạm.
+ Nâng cao trình độ khoa học của giáo trình vật lí phù hợp với những thành tựu của vật lí học hiện đại.
+ Bồi dưỡng tư duy khoa học và phát triển tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học.
II. Mối liên hệ của LLDHVL với VL học, Triết học, Tâm lí giáo dục học.
1. Mối liên hệ với vật lí học :
- LLDHVL nghiên cứu lí thuyết và thực hành dạy học các cơ sở vật lí và sự phát triển của nó.
- Các kết luận lời chỉ dẫn của LLDHVL đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc nội dung của VL học
các phương pháp nghiên cứu của VL học.
- Khi lựa chọn tài liệu cho mỗi phần, xác lập các phương pháp nghiên cứu tài liệu đó, LLDHVL đặt
cho mình nhiệm vụ đảm bảo tính khoa học tính hệ thống của giáo trình VL đồng thời cho phép xây
dựng ở HS một hệ thông toàn diện các tri thức VL.
- VL học phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi trong LLDHVL.thuật hiện đại cung cấp cho
VL học những phương tiện mới hoàn hảo hơn để nghiên cứu thực nghiệm. Những khả năng mới cũng
được mở ra đối với thực nghiệp VL ở trường phổ thông.
2. Mỗi liên hệ với triết học :
- CN duy vật biện chứng là cơ sở phương pháp luận đối với tất cả các khoa học, trong đó có LLDHVL.
- LLDHVL trong khi xác lập các quy luật của quá trình sư phạm cũng cần quán triệt những quan niệm
của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Triết học Mac xít xuất phát từ k/n tính chất vật chất của thế giới LLDHVL khi xác định nội dung của
các cơ sở VL và con được nghiên cứu k/n, đại lượng, định luật VL đã thực hiện một cách tuần tự tư tưởng
về tính chất vật chất của thế giới.
- Ngoài ra, vật lí học cũng như LLDHVL cũng tuân theo các nguyên lí, quy luật cơ bản của Triết học :
vật chất.... độc lập với ý thức, quy luật với ý thức, quy luật vận động, sự biến đổi giữa lượng và chất, mâu
thuẫn và giải quyết mâu thuẫn ; sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
3. Mỗi liên hệ với tâm lí học, giáo dục học và LLDH đại cương.
- LLDH vật lí liên hệ mật thiết với tâm lí học, đặc biệt là tâm lí học sư phạm nghiên cứu hoạt động tâm
li của trẻ em trong các điều kiện dạy học và giáo dục.
- LLDH vật mối liên hệ với giáo dục học. Sự dạy học vật cũng như bất môn học nào đều
tính giáo dục và tuân theo các quy luật chung của giáo dục học.
- LLDH vật lí cũng có mối liên hệ mật thiết với LLDH đại cương.
III. Phương pháp nghiên cứu của LLDHvật lí :
1. Phân tích lí luận :
1
Đối tượng của LLDH Vật lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối tượng của LLDH Vật lí - Người đăng: Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đối tượng của LLDH Vật lí 9 10 255