Ktl-icon-tai-lieu

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn “Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam”

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặng Thu Hương -

Đối tượng, nhiệm vụ và phương
pháp nghiên cứu môn “Đường Lối
Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt
Nam”

1

Đặng Thu Hương -

Contents
Contents..............................................2
Chương mở đầu........................................4
I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu:.................5
1. Đối tượng nghiên cứu............................5
2. Nhiệm vụ nghiên cứu:............................7
II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học
tập môn học:.........................................8
1. Phương pháp nghiên cứu:.........................8
2. ý nghĩa của việc học tập môn học................9
Chương I............................................10
1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
...................................................10
2. Hoàn cảnh trong nước...........................13
II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng...................................29
1. Hội nghị thành lập Đảng.........................29
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.........31
3. ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.........33
Chương II...........................................34
i. chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1945. . .34
1. Trong những năm 1930-1935......................34
2. Trong những năm 1936 - 1939....................40
II. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945. .46
1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến
lược của Đảng......................................46
2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền..............................................50
Chương III: ........................................59
I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). . .60
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách
mạng (1945 – 1946).................................60
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 –
1954)..............................................65
3. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài
học kinh nghiệm....................................77
2

Đặng Thu Hương II. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất
nước (1954 – 1975)..................................81
1. Giai đoạn 1954 - 1964..........................81
2. Giai đoạn 1965 – 1975..........................88
3. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài
học kinh nghiệm.................................
Đ ng Thu H ng - ươ
Đ i t ng, nhi m v ph ng ượ ươ
pháp nghiên c u môn Đ ng L iườ
ch M ng C a Đ ng C ng S n Vi t
Nam
1
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn “Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn “Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam” - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn “Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam” 9 10 208