Ktl-icon-tai-lieu

ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN MỨC SINH LỢI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi ngay24h2007-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI - SỐ 13 (QUÝ I/2011)

ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN MỨC SINH LỢI
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Lê Thị Mỹ Phương
Gv. Khoa Kế toán – Tài
chính
Nhà bác học vĩ đại Archimedes có câu nói nổi tiếng: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi
sẽ nhấc bổng quả đất lên". Có nghĩa người ta sẽ dựa vào điểm tựa cố định để khuếch đại
lực nhằm mục tiêu di chuyển một vật thể nào đó. Tương tự trong tài chính người ta sử
dụng đòn bẩy tài chính như một công cụ hữu hiệu để khuếch đại dòng tiền. Từ đó trên thị
trường chứng khóan các nhà đầu tư có thể phát biểu lại câu này như sau :"Hãy cho tôi một
đòn bẩy tài chính đủ lớn, tôi có thể nâng hạ thị trường theo ý mình”.
1. Đòn bẩy tài chính
Đối với các doanh nghiệp nói chung ngoài nguồn vốn sẵn có để đảm bảo cho quá
trình kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục và ngày càng mở rộng quy mô,
đầu tư mua sắm và đầu tư vào những hoạt động khác, doanh nghiệp cần phải huy động
nguồn vốn từ bên ngoài. Những khoản này gọi là những khoản nợ.
Đòn bẩy tài chính xuất hiện khi công ty quyết định tài trợ cho phần lớn tài sản của
mình, hoặc đầu tư bằng nợ vay, nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì
vậy, Đòn bẩy tài chính là công cụ sử dụng nợ vay hoặc các nguồn tài trợ có chi phí lãi vay
tài chính nhằm gia tăng tỷ suất sinh lợi của các nhà đầu tư.
2. Tác động của đòn bẩy tài chính tới doanh nghiệp
Các công ty sử dụng đòn bẩy tài chính với hy vọng là sẽ gia tăng được lợi nhuận
cho cổ đông thường. Nếu sử dụng phù hợp, công ty có thể dùng các nguồn vốn có chi phí
cố định, bằng cách phát hành trái phiếu hoặc đi vay từ ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng
khác để tạo ra lợi nhuận cao nhất. Điều này sẽ được thể hiện rõ nét nhất khi phân tích mối
quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Hay nói các khác, đó
chính là sự tác động của đòn bẩy tài chính lên mức sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Để thể
hiện cho mức sinh lời mà nhà đầu tư nhận được bỏ vốn trong tài chính được phản ánh rõ
nét bằng chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ( gọi tắt là ROE). ROE phản ánh cứ
một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Qua quá
trình triển khai rộng hơn với công thức này. Ta có :
ROE = Tỷ suất sinh lời tài sản / (1- Hệ số nợ)
Từ công thức trên ta thấy, khi thu nhập từ lợi nhuận của một đồng tài sản (nguồn
vốn) không đổi, hệ số nợ càng cao, thì thu nhập từ lợi nhuận ròng của một đồng vốn chủ sở
hữu càng lớn. Vì vậy, đòn bẩy tài chính (đòn cân nợ) ...
BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI - SỐ 13 (QUÝ I/2011)
ĐÒN BY TÀI CHÍNH
VÀ TÁC ĐNG CA NÓ ĐN MC SINH LI
TRONG HOT ĐNG ĐU TƯ
Lê Th M Phương
Gv. Khoa Kế toán Tài
chính
Nhà bác học vĩ đại Archimedescâu nói nổi tiếng: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi
sẽ nhấc bổng quả đất lên". nghĩa người ta sẽ dựa vào điểm tựa cố định để khuếch đại
lực nhằm mục tiêu di chuyển một vật thể nào đó. Tương tự trong tài chính người ta sử
dụng đòn bẩy tài chính như một công cụ hữu hiệu để khuếch đại dòng tiền. Từ đó trên thị
trường chứng khóan các nhà đầu tư có thể phát biểu lại câu này như sau :"Hãy cho tôi một
đòn bẩy tài chính đủ lớn, tôi có thể nâng hạ thị trường theo ý mình”.
1. Đòn bẩy tài chính
Đối với c doanh nghiệp nói chung ngoài nguồn vốn sẵn để đảm bảo cho quá
trình kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục ngày càng mở rộng quy mô,
đầu tư mua sắm đầu vào những hoạt động khác, doanh nghiệp cần phải huy động
nguồn vốn từ bên ngoài. Những khoản này gọi là những khoản nợ.
Đòn bẩy tài chính xuất hiện khi công ty quyết định tài trợ cho phần lớn tài sản của
mình, hoặc đầu bằng nợ vay, nhằm mục đích gia ng lợi nhuận của doanh nghiệp.
vậy, Đòn bẩy tài chính là công cụ sử dụng nợ vay hoặc các nguồn tài trợ có chi phí lãi vay
tài chính nhằm gia tăng tỷ suất sinh lợi của các nhà đầu tư.
2. Tác động của đòn bẩy tài chính tới doanh nghiệp
Các công ty sử dụng đòn bẩy tài chính với hy vọng sẽ gia tăng được lợi nhuận
cho cổ đông thường. Nếu sử dụng phù hợp, công ty thể dùng các nguồn vốn chi phí
cố định, bằng cách phát hành trái phiếu hoặc đi vay từ ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng
khác để tạo ra lợi nhuận cao nhất. Điều này sẽ được thể hiện nét nhất khi phân tích mối
quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Hay nói các khác, đó
chính sự tác động của đòn bẩy tài chính lên mức sinh lợi của vốn chủ s hữu. Để thể
hiện cho mức sinh lời nhà đầu nhận được bỏ vốn trong tài chính được phản ánh
nét bằng chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn ch sở hữu ( gọi tắt ROE). ROE phản ánh cứ
một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Qua quá
trình triển khai rộng hơn với công thức này. Ta có :
ROE = Tỷ suất sinh lời tài sản / (1- Hệ số nợ)
Từ công thức trên ta thấy, khi thu nhập từ lợi nhuận của một đồng tài sản (nguồn
vốn) không đổi, hệ số nợ càng cao, thì thu nhập từ lợi nhuận ròng của một đồng vốn chủ sở
hữu càng lớn. vậy, đòn bẩy tài chính (đòn cân nợ) dùng để khuếch đại thu nhập
của một đồng vốn chủ sở hữu.
Các công ty chỉ làm điềuy khi nhu cầu vốn cho đầu của doanh nghiệp khá cao
vốn chủ sở hữu không đủ để tài trợ. Khoản nợ vay của công ty sẽ trở thành khoản nợ
1
ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN MỨC SINH LỢI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Trang 2
ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN MỨC SINH LỢI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Người đăng: ngay24h2007-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN MỨC SINH LỢI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 9 10 902