Ktl-icon-tai-lieu

đỏn nâng bậc lương thường xuyên

Được đăng lên bởi letam0099
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 2 lần
dùng cho giáo viên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN
Kính gửi: Hội đồng xét nâng lương Trường THCS Cúc Đường
Họ và tên tôi là: LÊ THỊ TÂM. Ngày sinh: 16/01/1963
Đơn vị công tác: Trường THCS Cúc Đường
Mức lương hiện hưởng như sau:
Bậc: 8. Chức danh nghề nghiệp (ngạch): 15a201
Hệ số lương: 4,65 Thời gian hưởng lương tính từ ngày: 01/01/2012
Trong thời gian hưởng bậc lương trên tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.Theo quy định về nâng bậc lương thường xuyên, đến ngày 01/01/2015 tôi sẽ
được nâng lương lên bậc 9 (hệ số lương: 4,98).
Vậy tôi làm đơn này xin đề nghị hội đồng xét nâng lương cho tôi lên bậc 9 (hệ số
4,98) chức danh nghề nghiệp (ngạch)15a201 kể từ ngày 01/01/2015
Tôi xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Cúc Đường, ngày 03 tháng11 năm 2014
Người làm đơn
Lê Thị Tâm
đỏn nâng bậc lương thường xuyên - Người đăng: letam0099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đỏn nâng bậc lương thường xuyên 9 10 688