Ktl-icon-tai-lieu

dòng điện trong chân không

Được đăng lên bởi kimchan2303
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI



GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

Tiết : __________

Bài 42 :

DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG
I. MỤC TIÊU :

 Hiểu bản chất và tính chất dòng điện trong chân không . Hiểu đặc tuyến Vôn ampe kế của dòng điện trong chân không

 Hiểu ứng dụng dòng điện trong chân không

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thực nghiệm và nêu vấn đề ..

III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bóng đèn chân không ,vôn kế , ampe kế

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO


42-1 /8

VAÄT LYÙ PB 11:

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI



GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

Phân phối

Phần làm việc của Giáo Viên

thời gian
Nội dung ghi bảng

1. Kiểm tra 1. Trả lời câu hỏi SGk

Hoạt đông của học

Ghi

sinh

chú

Tổ chức ,điều khiển

Kiểm tra và đánh giá

bài cũ và
kiến thức

2. Làm bài tập SBT VL 11

cũ liên
quan với
bài mới

(3’)

2. Nghiên

Dòng điện trong chân không

Gv giới thiệu .Tiến hành thí nghiệmvà HS quan sát, rút ra kết
hướng dẫn HS quan sát, rút ra kết

cứu bài
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO


42-2 /8

VAÄT LYÙ PB 11:



TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI

GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

luận

mới

luận

 Chân không lí trưỡng là một môi trường trong đó
không có một phân tử khí nào.
K A

ξ2
k1

 Trong thực tế, một môi trường trong đó khi áp
suất không khí giảm đến mức khoảng dưới 0,0001

k2

Nhận xét và theo dõi

ξ1
G

mmHg có thể coi gần đúng là môi trường chân

Sô ñoàthí nghieä
m doø
ng
ñieä
n trong chaâ
n khoâ
ng

không

Thí nghiệm
GV chú ý HS
Trả lời H1 :Số chỉ của

Sơ đồ thí nghiệm được trình bày ở hình 42.1.

Khi catôt K bị đốt nóng, các êlectron G bằng không
Bản chất dòng điện trong chân không

tự do trong kim loại nhận được năng
lượng cần thiết để có thể bức ra khỏi
mặt catôt

Khi chưa có điện trường ngoài tác dụng :
Trả lời H2 : Không có
Dòng điện trong chân không là dòng e bức ra khỏi kim loại
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO


42-3 /8

VAÄT LYÙ PB 11:



TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI

GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

dịch chuyển có hướng của các vì năng lưlợng chuyển
Đốt nóng catôt K , các êlectron tự do trong kim

êlectron bứt ra tù catôt bị nung nóng .

loại bức ra khỏi mặt catôt chuyển động hỗn loạn.

động nhiệt của e nhỏ
không đủ để bức ra

(hiện tượng này gọi là sự phát xạ nhiệt êlectron).
GV chú ý quan trọng

khỏi mặt kim loại

Khi có điện trường ngoài tác dụng
Nếu mắc nốt vào cực âm của nguồn
điện còn catôt vào cực dương, thì lực
Dưới tác dụng của lực điện trường, các êlectron
dịch chuyển từ catốt sang anôt, tạo ra dòng điện.

trở lại catôt.

Dòng điện trong chân không là dòng dịch...
TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT11
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11:
42-1 /8
Tiết : __________
i 42 :
NG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG
I. MỤC TIÊU :
Hiu bn chất và tính chấtng điện trong chân không . Hiểu đặc tuyến Vôn ampe kế củang điện trong chân không
Hiu ứng dụng dòng điện trong chân không
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thc nghiệm và nêu vấn đề ..
III. THIẾT B , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bóng đèn chân không ,vôn kế , ampe kế
dòng điện trong chân không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dòng điện trong chân không - Người đăng: kimchan2303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
dòng điện trong chân không 9 10 494