Ktl-icon-tai-lieu

đồng Eurodollar

Được đăng lên bởi Ilji Mae
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4299 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Môn: Thị trường tài chính và các định chế tài chính
Giảng viên: NGUYỄN PHẠM THI NHÂN
Họ và tên: Đỗ Ngọc Đại Đế
MSV: 040125110056
1. Khái niệm đồng Eurodollar:
Có 2 cách hiểu về đồng Eurodollar như sau:
- Thứ nhất: Euro dollars là những đồng dollar Mỹ do các ngân hàng ngoại
quốc ở bên ngoài nước Mỹ hoặc do những chi nhánh ngân hàng Mỹ ở ngoại
quốc nắm giữ.
- Thứ hai: nó có thể là một loại tiền tệ toàn cầu phổ biến từ châu Mỹ sang
châu Âu
2. Những lợi ích của đồng eurodollars:
- Trước tiên, Eurodollars là một loại tiền tệ duy nhất làm tăng tính minh
bạch của giá cả.
- Thứ hai, bằng cách sử dụng Eurodollars làm cho giao dịch kinh tế dễ
dàng hơn.
- Thứ ba, Eurodollar làm giảm chi phí giao dịch mua bán hàng hóa bởi vì
người dân không phải mất thêm những chi phí để chuyển đổi nội tệ sang một
loại tiền tệ khác để giao dịch.
- Thứ tư, Eurodollar sẽ loại bỏ rủi ro tỷ giá trong số các quốc gia chia sẻ
loại tiền tệ Eurodollar.
- Thứ năm, sử dụng Eurodollar, Mỹ và châu Âu không còn có thể sử dụng
việc phá giá như là một phần của chính sách kinh tế của họ để đạt được một lợi
thế so với nước khác.
- Thứ sáu, bởi vì là đồng tiền chung nên Eurodollar không thể bị kiểm soát
bởi một chính phủ duy nhất, nên sẽ dễ dàng hơn cho ngân hàng trung ương tập
trung vào mục tiêu để kiểm soát cuộc chiến giá cả và lạm phát.
- Thứ bảy, Eurodollar sẽ khuyến khích thương mại quốc tế và làm giảm sự
gián đoạn kinh tế vì biến động tiền tệ.
3. Những rủi ro của đồng Eurodollar:
- Rủi ro hoạt động của thị trường Eurodollar không những ảnh hưởng gián
tiếp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cua nước chủ quyền đồng tiền
này.Một trong những mối quan tâm chính đến thị trường Eurodollar là thị
trường này bao gồm một khối lượng khổng lồ nguồn vốn có khả năng tạo tín
dụng nhưng lại không có bất cứ một quy chế điều chỉnh nào.
Một mối quan tâm khác đến thị trường Eurodollar là áp lực tiềm ẩn của
thị trường này lên lạm phát. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường
Eurodollar trong những năm 60 và 70 (thế kỷ trước) xảy ra trùng khớp với tăng
đáng kể tỷ lệ lạm phát ở các nước công nghiệp. Một số nhà hoạch định chính
sách và kinh tế đã cho rằng, do tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường
Eurodollar đã góp phần tăng tỷ lệ lạm phát. Lý luận này dựa trên cơ sở là: sự
tăng trưởng nhanh của thị trường Eurodollar không bị hạn chế bởi dự trữ bắt
buộc, do đó đã tạo ra hiệu ứng tạo tiền bổ sung vào cung tiền quốc gia, làm cho
áp lực lạm phát gia tăng. Ví dụ: do không chịu các quy chế điều chỉnh nên thị
trườn...
Môn: Thị trường tài chính và các định chế tài chính
Giảng viên: NGUYỄN PHẠM THI NHÂN
Họ và tên: Đỗ Ngọc Đại Đế
MSV: 040125110056
1. Khái niệm đồng Eurodollar:
Có 2 cách hiểu về đồng Eurodollar như sau:
- Thứ nhất: Euro dollars là những đồng dollar Mỹ do các ngân hàng ngoại
quốc ở bên ngoài nước Mỹ hoặc do những chi nhánh ngân hàng Mỹ ở ngoại
quốc nắm giữ.
- Thứ hai: nó có thể là một loại tiền tệ toàn cầu phổ biến từ châu Mỹ sang
châu Âu
2. Những lợi ích của đồng eurodollars:
- Trước tiên, Eurodollars là một loại tiền tệ duy nhất làm tăng tính minh
bạch của giá cả.
- Thứ hai, bằng cách sử dụng Eurodollars làm cho giao dịch kinh tế dễ
dàng hơn.
- Thứ ba, Eurodollar làm giảm chi phí giao dịch mua bán hàng hóa bởi vì
người dân không phải mất thêm những chi phí để chuyển đổi nội tệ sang một
loại tiền tệ khác để giao dịch.
- Thứ tư, Eurodollar sẽ loại bỏ rủi ro tỷ giá trong số các quốc gia chia sẻ
loại tiền tệ Eurodollar.
- Thứ năm, sử dụng Eurodollar, Mỹ và châu Âu không còn có thể sử dụng
việc phá giá như là một phần của chính sách kinh tế của họ để đạt được một lợi
thế so với nước khác.
- Thứ sáu, bởi vì là đồng tiền chung nên Eurodollar không thể bị kiểm soát
bởi một chính phủ duy nhất, nên sẽ dễ dàng hơn cho ngân hàng trung ương tập
trung vào mục tiêu để kiểm soát cuộc chiến giá cả và lạm phát.
- Thứ bảy, Eurodollar sẽ khuyến khích thương mại quốc tế và làm giảm sự
gián đoạn kinh tế vì biến động tiền tệ.
3. Những rủi ro của đồng Eurodollar:
- Rủi ro hoạt động của thị trường Eurodollar không những ảnh hưởng gián
tiếp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cua nước chủ quyền đồng tiền
này.Một trong những mối quan tâm chính đến thị trường Eurodollar là thị
trường này bao gồm một khối lượng khổng lồ nguồn vốn có khả năng tạo tín
dụng nhưng lại không có bất cứ một quy chế điều chỉnh nào.
Một mối quan tâm khác đến thị trường Eurodollar là áp lực tiềm ẩn của
thị trường này lên lạm phát. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường
Eurodollar trong những năm 60 và 70 (thế kỷ trước) xảy ra trùng khớp với tăng
đáng kể tỷ lệ lạm phát ở các nước công nghiệp. Một số nhà hoạch định chính
sách và kinh tế đã cho rằng, do tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường
Eurodollar đã góp phần tăng tỷ lệ lạm phát. Lý luận này dựa trên cơ sở là: sự
tăng trưởng nhanh của thị trường Eurodollar không bị hạn chế bởi dự trữ bắt
buộc, do đó đã tạo ra hiệu ứng tạo tiền bổ sung vào cung tiền quốc gia, làm cho
áp lực lạm phát gia tăng. Ví dụ: do không chịu các quy chế điều chỉnh nên thị
trường Eurodollar không có tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay có tỷ lệ rất thấp so với thị
trường trong nước, từ đó, thị trường Eurodollar đã tạo ra hiệu ứng mở rộng
đồng Eurodollar - Trang 2
đồng Eurodollar - Người đăng: Ilji Mae
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đồng Eurodollar 9 10 115