Ktl-icon-tai-lieu

Động học chất điểm

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng I
§éng häc chÊt ®iÓm

§éng häc: N/C c¸c ®Æc tr−ng cña chuyÓn
®éng vμ nh÷ng chuyÓn ®éng kh¸c nhau
(kh«ng tÝnh ®Õn lùc t¸c dông)
§éng lùc häc: N/C mèi quan hÖ gi÷a
chuyÓn ®éng víi t−¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt (
cã tÝnh ®Õn lùc t¸c dông)
TÜnh häc lμ mét phÇn cña §éng lùc häc
N/C tr¹ng th¸i c©n b»ng cña c¸c vËt

z
1. Nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu
1.1 ChuyÓn ®éng vμ hÖ qui chiÕu:
y
Thay ®æi vÞ trÝ so víi vËt kh¸c.
0
VËt coi lμ ®øng yªn lμm mèc gäi lμ x
hÖ qui chiÕu
1.2. ChÊt ®iÓm: VËt nhá so víi kho¶ng c¸ch
nghiªn cøu -> Khèi l−îng vËt tËp trung ë khèi
t©m. vμ hÖ chÊt ®iÓm:
o
TËp hîp nhiÒu chÊt ®iÓm = HÖ chÊt ®iÓm
z
x=fx(t)
1.3. Ph−¬ng tr×nh
r r
r = r (t)
chuyÓn ®éng cña M y=fy(t)
z=fz(t) x
y
chÊt ®iÓm

1.4. QuÜ ®¹o: §−êng t¹o bëi tËp hîp c¸c vÞ
trÝ cña chÊt ®iÓm trong kh«ng gian
F/t quÜ ®¹o:Khö tham sè t trong f/t c®:
z

A

M

VÝ dô: F/t chuyÓn ®éng:
x=a.cos(ωt+ϕ)
y=a.sin(ωt+ϕ)
y
x
F/t quÜ ®¹o:
x2+y2=a2
1.5. Hoμnh ®é cong:
VÞ trÝ chÊt ®iÓm x¸c ®Þnh bëi cung AM=s
Qu·ng ®−êng s lμ hμm cña thêi gian s=s(t)

2. VËn tèc
2.1. §Þnh nghÜa vËn tèc:
(
T¹i thêi ®iÓm t chÊt ®iÓm t¹i AM = s
v>0
t¹i thêi ®iÓm
t’=
t+Δt
->
(
A M ′ = s ′ = s + Δs
Δs
vËn tèc trung b×nh v =
Δt

VËn tèc tøc thêi:
2.2. VÐc t¬ vËn tèc

r
r
r
Δs ds
=
v = lim
Δt →0 Δt
dt

v<0

Δs ds
=
v = lim
Δt →0 Δt
dt
M

M’

2.2. VÐc t¬ vËn tèc trong hÖ to¹ ®é ®Ò c¸c:
r
OM = r

r r
r
OM ' = r ' = r + d r

M

§¹o hμm vect¬ to¹
®é theo thêi gian

dx
vx =
dt
dy
r
v = vy =
dt
dz
vz =
dt

x

v= v +v +v
2
x

M’

r r
r r'

r
r
ds = dr

r
MM ' = d r

r
r dr
v=
dt

z

2
y

O

2
z

dx 2
dy 2
dz 2
= ( ) +( ) +( )
dt
dt
dt

y

3. Gia tèc
3.1. §Þnh nghÜa vμ biÓu thøc cña vÐc t¬ gia tèc:
r
r
T¹i M’: t’= t+Δt , v '
T¹i M: t , v

r r r
r Δv = v ' − v
r
r
r
Δv
r
v
d
v
Δ
a tb =
a = lim Δt→0
=
Δt 2
Δt dt

r
a

dv x d x
ax =
= 2
dt
dt
dv y d 2 y
ay =
= 2
dt
dt
dv z d 2 z
= 2
az =
dt
dt

a=

2
ax
2

+

2
ay

+

2
az
2

2

d x 2
d y 2
d z 2
= ( 2 ) +( 2 ) +( 2 )
dt
dt
dt

3.2. Gia tèc tiÕp tuyÕn vμ gia tèc ph¸p tuyÕn:
r r
r
r
r
M: t, v M’: t’=t+Δt, v ' = v + Δv
M v
MC=v’,MB=v’

r
Δv = AB = AC + CB

O

r
R
Δθ

B

r
r
AC
CB
Δv
a = lim t '→t
= lim t '→t
+ lim t '→t
Δt
Δt
Δt
r
AC
a t = lim t '→t
Gia tèc tiÕp tuyÕn
Δt
r
CB
gia tèc ph¸p tuyÕn
a n = lim t '→t
Δt

A

C
M’

r
v'

r
AC
Gia tèc tiÕp tuyÕn a t = lim t '→t
Δ
t
r
r
t’-> t => C->A => a t ⊥R
a t = lim t '→t

Δv dv
AC
= lim t '→t
=
Δt
Δt dt

- tiÕp tuyÕn víi
quÜ ®¹o
- Thay ®æi gi¸ trÞ
cña vËn tèc
dv
- Cã gi¸ trÞ a t =

M
r
R

O

r
vA

C
M’

B

dv
<0
dt

M

dv
>0
dt

dt

- ChiÒu tuú t...
Ch¬ng I
§éng häc chÊt ®iÓm
Động học chất điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động học chất điểm - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Động học chất điểm 9 10 699