Ktl-icon-tai-lieu

Động lực về Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi duonghai106
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*Động lực của CNXH:
Theo Hồ Chí Minh, những động lực đó biểu hiện ở hai phương diện: vật chất và tư
tưởng. Người khẳng định, động lực quan trọng và quyết định nhất là con người, là
nhân dân lao động, nòng cốt là công - nông - trí thức. Con người là động lực quan
trọng nhất, Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng, thiết thân của
họ; đồng thời chăm lo bồi dưỡng sức dân. Đó là lợi ích của nhân dân và từng cá nhân.
Nói con người là động lực của chủ nghĩa xã hội, hơn nữa là động lực quan trọng nhất,
Hồ Chí Minh đã nhận thấy ở động lực này có sự kết hợp giữa cá nhân (sức mạnh cá
thể) với xã hội (sức mạnh cộng đồng). Truyền thống yêu nước của dân tộc, sự đoàn
kết cộng đồng, sức lao động sáng tạo của nhân dân, đó là sức mạnh tổng hợp tạo nên
động lực quan trọng của chủ nghĩa xã hội.
Nhà nước đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng,
thực hiện chức năng quản lý xã hội, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến
thắng lợi. Người đặc biệt quan tâm đến hiệu lực của tổ chức, bộ máy, tính nghiêm
minh của kỷ luật, pháp luật, sự trong sạch, liêm khiết của đội ngũ công chức các cấp
từ Trung ương tới địa phương.
Hồ Chí Minh rất coi trọng động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải
phóng mọi năng lực sản xuất, làm cho mọi người, mọi nhà trở nên giàu có, ích quốc
lợi dân, gắn liền kinh tế với kỹ thuật, kinh tế với xã hội.
Cùng với động lực kinh tế, Hồ Chí Minh cũng quan tâm tới văn hóa, khoa học, giáo
dục, coi đó là động lực tinh thần không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội.
Tất cả những nhân tố động lực nêu trên là những nguồn lực tiềm tàng của sự phát
triển. Làm thế nào để những khả năng, năng lực tiềm tàng đó trở thành sức mạnh và
không ngừng phát triển. Hồ Chí Minh nhận thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý
nghĩa quyết định đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Đây là hạt nhân trong hệ
động lực của chủ nghĩa xã hội.
Ngoài các động lực bên trong, theo Hồ Chí Minh, phải kết hợp được với sức mạnh thời
đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa
quốc tế của giai cấp công nhân, phải sử dụng tốt những thành quả khoa học - kỹ thuật
của thế giới...
Nét độc đáo trong phong cách tư duy biện chứng Hồ Chí Minh là ở chỗ bên cạnh việc
chỉ ra các nguồn động lực phát triển của chủ nghĩa xã hội, Người còn lưu ý, cảnh báo
và ngăn ngừa các yếu tố kìm hãm, triệt tiêu nguồn năng lượng vốn có của chủ nghĩa
xã hội, làm cho chủ nghĩa xã hội trở nên trì trệ, xơ cứng, không có sức hấp dẫ...
*Động lực của CNXH:
Theo Hồ Chí Minh, những động lực đó biểu hiện hai phương diện: vật chất tư
tưởng. Người khẳng định, động lực quan trọng quyết định nhất con người,
nhân n lao động, nòng cốt công - nông - trí thức. Con người động lực quan
trọng nhất, Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng, thiết thân của
họ; đồng thời chăm lo bồi dưỡng sức dân. Đó là lợi ích của nhân dân và từng cá nhân.
Nói con người là động lực của chủ nghĩa xã hội, hơn nữa là động lực quan trọng nhất,
Hồ Chí Minh đã nhận thấy động lực này sự kết hợp giữa nhân (sức mạnh
thể) với xã hội (sức mạnh cộng đồng). Truyền thống yêu nước của dân tộc, sự đoàn
kết cộng đồng, sức lao động sáng tạo của nhân dân, đó là sức mạnh tổng hợp tạo nên
động lực quan trọng của chủ nghĩa xã hội.
Nhà nước đại diện cho ý chíquyền lực của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng,
thực hiện chức năng quản lý hội, đưa s nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội đến
thắng lợi. Người đặc biệt quan tâm đến hiệu lc của tổ chức, bộ máy, tính nghiêm
minh của kỷ luật, pháp luật, sự trong sạch, liêm khiết của đội ngũ công chức các cấp
từ Trung ương tới địa phương.
Hồ Chí Minh rt coi trọng động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải
phóng mọi năng lực sản xuất, làm cho mọi người, mọi nhà trở nên gu có, ích quốc
lợi dân, gắn liền kinh tế với kỹ thuật, kinh tế với xã hội.
Cùng với động lực kinh tế, H C Minh cũng quan tâm tới văn hóa, khoa học, giáo
dục, coi đó là động lực tinh thần không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội.
Tất cả những nhân tố động lực nêu trên những nguồn lực tiềm tàng của s phát
triển. Làm thế nào để những khả năng, năng lực tiềm tàng đó trở thành sức mạnh
không ngừng phát triển. Hồ C Minh nhận thấy sự nh đạo đúng đắn của Đảngý
nghĩa quyết định đối với sự phát triển của chủ nghĩa hội. Đây hạt nhân trong hệ
động lực của chủ nghĩa xã hội.
Ngoài các động lực bên trong, theo Hồ Chí Minh, phải kết hợp được với sức mạnh thời
đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa
quốc tế của giai cấp công nhân, phải sử dụng tốt những thành quả khoa học - kỹ thuật
của thế giới...
Nét độc đáo trong phong cách tư duy biện chứng Hồ CMinh là ở chỗ bên cạnh việc
chỉ ra các nguồn động lực pt triển của chủ nghĩa xã hội, Người còn lưu ý, cảnh o
ngăn ngừa các yếu tố kìm m, triệt tiêu nguồn năng lượng vốn của chủ nghĩa
xã hội, làm cho chủ nghĩa xã hội trở nên trì trệ, xơ cứng, không có sức hấp dẫn.
- Động lực của chủ nghĩa xã hội theo nghĩa rộng được Hồ Chí Minh chỉ ra là Sử dụng đồng bộ các đòn bẩy
về kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội để kích thích tính tích cực của người lao động. Ở phương diện này Người nhấn
mạnh 2 nội dung Tính đồng bộ của các đòn bẩy và Trình độ năng lực của cán bộ quản lý nhà nước
- Động lực của chủ nghĩa xã hội theo nghĩa hẹp được Hồ Chí Minh chỉ ra là vấn đề con người. Ở phương
diện này Người khẳng định là Đại đoàn kết dân tộc và Con người mới XHCN.
- Động lực của chủ nghĩa xã hội được Hồ Chí Minh nêu rất cụ thể, nhưng cũng rất phong phú đa dạng, có
thể khái quát như sau:
Thứ nhất, động lực chính trị tư tưởng, tinh thần.
Sức mạnh tiềm tàng của quần chúng chỉ được huy động vào sự nghiệp cách mạng khi quần chúng giác ngộ
lý tưởng cách mạng, nhất trí với quan điểm của Đảng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước. Hồ Chí Minh từng nói, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công “cần có ý thức giác ngộ xã hội chủ
nghĩa cao, một lòng một dạ phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội”[4].
Sự giác ngộ này có được là kết quả của một quá trình tuyên truyền, giáo dục lâu dài, bền bỉ của toàn hệ
thống chính trị.
Thứ hai, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân tộc.
Sức mạnh ấy thể hiện ở lực lượng của các giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, các dân tộc,
đồng bào yêu nước trong và ngoài nước không phân biệt đảng phái, tôn giáo, tín ngưỡng.
Thứ ba, thoả mãn những nhu cầu, lợi ích chính đáng của người lao động
HChí Minh hiu sâu sc rng, hành đng ca con ngưi luôn luôn gn vi nhu cu và li ích ca h. Vì vậy, Ngưi
chú ý kích thích động lc mi là li ích cá nhân chính đáng của ngưi lao đng; ch trương thc hin các cơ chế chính sách
Động lực về Tư tưởng HCM - Trang 2
Động lực về Tư tưởng HCM - Người đăng: duonghai106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Động lực về Tư tưởng HCM 9 10 436