Ktl-icon-tai-lieu

Động vật không có thể xoang

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
76

Chương 5

Động vật Không có thể xoang
(Acoelomata)
I. Ngành giun giẹp (Plathyhelminthes)
1. Đặc điểm chung của ngành Giun giẹp
Giun giẹp là động vật có đối xứng hai bên, thể hiện rõ nhất ở nhóm
sống tự do, di chuyển định hướng (bơi trong nước hay bò trên giá thể) và
cả những nhóm sống ký sinh, cơ thể phân hoá thành đầu - đuôi, mặt lưng mặt bụng. Mặt phẳng đối xứng tương đồng ở động vật giun giẹp là măt
phẳng chứa trục miệng - đối miệng ở ấu trùng và mặt phẳng chứa trục cơ
thể vuông góc với mặt phẳng lưng và mặt phẳng bụng của con trưởng
thành. Về nguồn gốc đối xứng 2 bên của giun giẹp từ đối xứng toả tròn,
bằng cách giảm số bậc đối xứng toả tròn của ruột khoang và rõ nhất là ở
sứa lược (đối xứng toả tròn 2 tia - chỉ có 2 mặt phẳng đối xứng).
Tổ chức cơ thể có những thay đổi quan trọng như các cơ quan được
hình thành từ 3 lá phôi. Tuy nhiên chưa xuất hiện một số cơ quan như thể
xoang, tuần hoàn, hô hấp và các hoạt động sống như hô hấp còn xảy ra
qua bề mặt cơ thể. Mô hình cơ thể giống như 2 túi lồng vào nhau, có
chung một lỗ miệng. Túi ngoài là bao biểu mô cơ, túi trong là cơ quan tiêu
hoá, giữa 2 túi là nội quan, nằm trong nhu mô đệm.
Mô bì gồm các tế bào biểu mô cơ bao ngoài có tiêm mao (lông) ở
bọn sống tự do, khi chuyển sang đời sống ký sinh thì lông tiêu giảm, vách
ngăn biến mất để chuyển thành lớp hợp bào, sau đó nhân tế bào cùng lớp
tế bào chất bao quanh nhân sẽ chuyển sâu vào trong hình thành nên mô
chìm khác với giun giẹp sống tự do. Đã hình thành tế bào cơ riêng biệt tạo
thành bao cơ gồm có cơ vòng, cơ dọc và cơ chéo. Tế bào cơ của lớp cơ
vòng và cơ dọc hoạt động đối kháng nhau, tạo nên sự chuyển động theo
kiểu làn sóng co duỗi dồn dần từ trước ra sau. Đây là đặc trưng của lối di
chuyển uốn sóng của giun giẹp (hình 5.1).
So với ruột khoang và sứa lược thì giun giẹp đã xuất hiện một số cơ
quan mới như hệ thần kinh có hình thành não, hệ bài tiết là nguyên đơn
thận, hệ sinh dục có thêm tuyến phụ sinh dục, ống dẫn sinh dục và có thể
có cả cơ quan giao phối. Tuy nhiên hệ tiêu hoá thì có cùng mức độ tổ chức
như Ruột khoang.
Nhóm giun giẹp sống ký sinh được xuất hiện từ nhóm giun giẹp
sống tự do trong nước và đất ẩm, có những biến đổi thích nghi như sau:
Tiêu giảm một số cơ quan như lông, giác quan và cả hệ tiêu hoá.

77

Hình thành và phát triển một số cơ quan khác như cơ quan bám, cơ
quan sinh sản…
Tăng các hình thức sinh sản và sinh sản theo qui luật số lớn.

Hình 5.1 Cấu tạo mô bì (theo Dogel)
A. mô bì có lông điển hình; B. Mô bì chìm; 1. Tế bào...
76
Chương 5
Động vt Không có th xoang
(Acoelomata)
I. Ngành giun gip (Plathyhelminthes)
1. Đặc đim chung ca ngành Giun gip
Giun gip là động vt có đối xng hai bên, th hin rõ nht nhóm
sng t do, di chuyn định hướng (bơi trong nước hay bò trên giá th) và
c nhng nhóm sng ký sinh, cơ th phân hoá thành đầu - đuôi, mt lưng -
mt bng. Mt phng đối xng tương đồng động vt giun gip là măt
phng cha trc ming - đối ming u trùng và mt phng cha trc cơ
th vuông góc vi mt phng lưng và mt phng bng ca con trưởng
thành. V ngun gc đối xng 2 bên ca giun gip t đối xng to tròn,
bng cách gim s bc đối xng to tròn ca rut khoang và rõ nht là
sa lược (đối xng to tròn 2 tia - ch có 2 mt phng đối xng).
T chc cơ th có nhng thay đổi quan trng như các cơ quan được
hình thành t 3 lá phôi. Tuy nhiên chưa xut hin mt s cơ quan như th
xoang, tun hoàn, hô hp và các hot động sng như hô hp còn xy ra
qua b mt cơ th. Mô hình cơ th ging như 2 túi lng vào nhau, có
chung mt l ming. Túi ngoài là bao biu mô cơ, túi trong là cơ quan tiêu
hoá, gia 2 túi là ni quan, nm trong nhu mô đệm.
Mô bì gm các tế bào biu mô cơ bao ngoài có tiêm mao (lông)
bn sng t do, khi chuyn sang đời sng ký sinh thì lông tiêu gim, vách
ngăn biến mt để chuyn thành lp hp bào, sau đó nhân tế bào cùng lp
tế bào cht bao quanh nhân s chuyn sâu vào trong hình thành nên mô
chìm khác vi giun gip sng t do. Đã hình thành tế bào cơ riêng bit to
thành bao cơ gm có cơ vòng, cơ dc và cơ chéo. Tế bào cơ ca lp cơ
vòng và cơ dc hot động đối kháng nhau, to nên s chuyn động theo
kiu làn sóng co dui dn dn t trước ra sau. Đây là đặc trưng ca li di
chuyn un sóng ca giun gip (hình 5.1).
So vi rut khoang và sa lược thì giun gip đã xut hin mt s cơ
quan mi như h thn kinh có hình thành não, h bài tiết là nguyên đơn
thn, h sinh dc có thêm tuyến ph sinh dc, ng dn sinh dc và có th
có c cơ quan giao phi. Tuy nhiên h tiêu hoá thì có cùng mc độ t chc
như Rut khoang.
Nhóm giun gip sng ký sinh được xut hin t nhóm giun gip
sng t do trong nước và đất m, có nhng biến đổi thích nghi như sau:
Tiêu gim mt s cơ quan như lông, giác quan và c h tiêu hoá.
Động vật không có thể xoang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động vật không có thể xoang - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Động vật không có thể xoang 9 10 267