Ktl-icon-tai-lieu

Động vật không xương sống

Được đăng lên bởi Lyduna Nguyễn
Số trang: 316 trang   |   Lượt xem: 2397 lần   |   Lượt tải: 2 lần
®¹i häc huÕ
nguyÔn v¨n thuËn - lª träng s¬n

®éng vËt häc

kh«ng x−¬ng sèng

huÕ - 2004

i

Lời nói đầu

T

rong những năm gần đây, khối kiến thức về động vật tăng thêm
và nhiều phát hiện mới đã làm thay đổi ít nhiều các quan niệm truyền
thống, chính vì vậy việc biên soạn giáo trình và cập nhật mới là điều rất
cần thiết.
Quan điểm biên soạn là nhằm phát huy năng lực tự học, tự tìm tòi,
tạo được niềm say mê nghiên cứu của sinh viên.
Về nội dung coi trọng tính cơ bản, hiện đại và thực tiễn.
Tính cơ bản được thể hiện khi lựa chọn nội dung các đối tượng
động vật để giới thiệu. Vừa đảm bảo cái “chung” đại diện cho một hay
một số ngành hay lớp, vừa đảm bảo cái “riêng” của đặc điểm cụ thể của
loài hay nhóm loài. Tính cơ bản này giúp cho người học giải quyết các vấn
đề thực tiễn liên quan đến một loài sinh vật trong tự nhiên.
Tính hiện đại được thể hiện trong việc cố gắng cập nhật khối kiến
thức mới được công bố về động vật học như các nghiên cứu về sinh học
phân tử, về các nhóm động vật mới được phát hiện... vào trong giáo trình.
Tính thực tiễn được thể hiện là khẳng định giá trị thực tiễn của các
nhóm động vật, gắn liền với những nghiên cứu ứng dụng của các nhà khoa
học trong và ngoài nước, tạo cho người học sự thích thú say mê về đối
tượng mà họ quan tâm.
Về phương pháp giáo trình chú trọng yêu cầu rèn luyện của người
học về lòng yêu thiên nhiên, về đạo đức khoa học, đề cao việc tự học và tự
nghiên cứu. Khi biên soạn chúng tôi lưu ý tên khoa học, sự kết hợp các
mảng kiến thức được liên kết với quan điểm tiến hoá và sinh thái học, cố
gắng cung cấp các hình vẽ giản đơn, chính xác để minh hoạ tốt nhất cho
vấn đề đã nêu trong lý thuyết, giúp cho người học dễ hiểu và nhớ lâu hơn.
Trong quá trình biên soạn giáo trình này chúng tôi được sự giúp đỡ
và động viên rất lớn của các đồng nghiệp trong Đại học Huế, có sự đóng
góp nhiều ý kiến quý báu của GS. TSKH Thái Trần Bái và các vị giáo sư
đầu ngành khác. Chúng tôi cũng có sự kế thừa các tài liệu và giáo trình đã
được biên soạn trước đây. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
Chúng tôi chắc rằng trong giáo trình này sẽ còn có nhiều thiếu sót,
rất mong được góp ý của bạn đọc.
Nhóm tác giả biên soạn

1

Chương 1

Mở đầu
I. Động vật học là một khoa học
Động vật học (Zoologos) là khoa học về động vật. Đối tượng của nó
là toàn bộ thế giới động vật. Nhiệm vụ của động vật học này là phát hiện
những đặc điểm về giải phẩu hình thái, sinh lý, sinh thái, phát triển, phân
bố, phân loại… của giới Động vật, hướng chúng phục vụ cho nhu cầu...
®¹i häc huÕ
nguyÔn v¨n thuËn - lª träng s¬n
®éng vËt häc
kh«ng x¬ng sèng
huÕ - 2004
Động vật không xương sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động vật không xương sống - Người đăng: Lyduna Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
316 Vietnamese
Động vật không xương sống 9 10 100