Ktl-icon-tai-lieu

Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian

Được đăng lên bởi Mộc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời
gian
(Time Series Models for Forecasting)

Hồi qui với biến trễ
Regression with distributed lags

Nguyễn Ngọc Anh
Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển
Nguyễn Việt Cường
Đại học Kinh tế Quốc dân

Economics 20 - Prof. Anderson

1

Giới thiệu
Chúng ta ở trong các bài trước, xem xét mô hình hồi qui,
sử dụng cho cả dữ liệu chéo, lẫn dữ liệu chuỗi thời gian.
Tuy nhiên, chúng ta ở đây lại thường quan tâm đến những
biến số thay đổi theo thời gian, chứ không phải là những
biến thay đổi theo các cá nhân
Mô hình hồi qui tĩnh cho ta biết quan hệ giữa các chuỗi
thời gian.
Ở đây, tác động của một biến X lên một biến Y được giả
thiết là chỉ có tác động trong cùng thời kỳ.

Economics 20 - Prof. Anderson

2

Mô hình động
Tác động mang tính động (Dynamic effects)
„
„

„

Chính sách cần có thời gian mới có tác dụng
Mức độ cũng như tính chất của tác động có thể
thay đổi theo thời gian
Tác động thường xuyên (Permanent) và tác
động tạm thời (Temporary effects.)

Economics 20 - Prof. Anderson

3

Trong kinh tế học vĩ mô
„

Tác động của tiền tệ M đối với Y (GDP) trong
ngắn hạn có thể khác với trong dài hạn
Y

time

Người ta thường gọi là hàm phản ứng (impulse response
function)
„ Tăng cung tiền trong một năm ở năm thứ
„ Sau đó sẽ quay trở lại bình thường, không tăng M
nữa
„

Điều gì sẽ xảy ra với Y
Economics 20 - Prof. Anderson

4

Phân bổ trễ (Distributed Lag)
Tác động được phân bổ theo thời gian
(Effect is distributed through time)
„

„

„

Hàm tiêu dùng : Tác động của thu nhập cũng
thay đổi theo thời gian
Tác động của thuế thu nhập đối với GDP sẽ có
độ trễ
Tác động của chính sách tiền tệ với SX cũng
qua thời gian

yt = α + β0 xt + β1 xt-1 + β2 xt-2 + et
δE ( yt )
βi =
δxt −i

Economics 20 - Prof. Anderson

5

Tác động phân bổ trễ
Tác động tại
Thời điểm t

Tác động tại
Thời điểm
t+1

Tác động tại
Thời điểm t+2

Hoạt động kinh tế tại các thời điểm t

Economics 20 - Prof. Anderson

6

Tác động phân bổ trễ
Tác động tại thời điểm t

Hoạt động kinh tế tại
thời điểm t

Hoạt động kinh tế tại
thời điểm t-1
Economics 20 - Prof. Anderson

Hoạt động kinh tế tại
thời điểm t-2
7

Hai câu hỏi
1.

2.

Trễ bao lâu (How far back)?
- Độ trễ là bao lâu ?
- Trễ hữu hạn hay vô hạn
Liệu các hệ số có nên bị hạn chế hay không
(restricted)?
- Điều chỉnh (smooth adjustment)
- Hay để số liệu quyết định (let the data
decide)
Economics 20 - Prof. Anderson

8

1. Phân bổ trễ hữu hạn không hạn
chế (Unrestricted Finite DL)
Hữu hạn: biến động của một biến số c...
Economics 20 - Prof. Anderson 1
D báo s dng mô hình chuithi
gian
(Time Series Models for Forecasting)
Hiqui vibiếntr
Regression with distributed lags
NguynNgcAnh
Trung tâm Nghiên cu Chính sách và Phát trin
NguynVitCường
ĐạihcKinhtế Qucdân
Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian - Người đăng: Mộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian 9 10 871