Ktl-icon-tai-lieu

Dự báo và kế hoạch hóa trong giáo dục

Được đăng lên bởi Robinson Tran Phu
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận “ Lập kế hoạch năm hoc 2012-2013”

A. MỞ ĐẦU
I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Năm học 2012-2013 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, hướng

tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Toàn ngành chú trọng phát triển quy
mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng
cao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ”Dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và
những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó công tác quản lý,
chỉ đạo, điều hành, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước
Giáo dục phổ thông thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh
giá; Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai tự đánh giá các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông; từng bước triển khai đánh giá ngoài và công nhận các trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
Làm kế hoạch thực chất là giải quyết mối quan hệ cân đối giữa mục tiêu và các phương tiện đạt
mục tiêu, nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao nhất. Đây chính là một trong những quan điểm quan
trọng cần được lưu ý khi làm kế hoạch. Với lưu ý này áp dụng thực tiễn trong việc lập “Kế hoạch
năm học 2012-2013”
II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Áp dụng kiến thức đã học môn học “Dự báo và kế hoạch hóa trong giáo dục”, lập kế hoạch “Kế
hoạch năm học 2012-2013”
B. NỘI DUNG
A.MOÄT SOÁ CAÊN CÖÙ ÑEÅ LAÄP KEÁ HOAÏCH NAÊM HOÏC:
I.Caên cöù vaøo Luaät giaùo duïc, Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc vaø Ñieàu leä tröôøng THPT
II.Caên cöù vaøo caùc nhieäm vuï troïng taâm naêm hoïc 2012-2013 cuûa BGD&ÑT vaø
SGD&ÑT Bình Phöôùc.
Naêm hoïc 2012-2013 ñöôïc xaùc ñònh laø “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy,
cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", triển khai sáng tạo và có hiệu quả phong trào
thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; đưa việc thực hiện Chỉ thị số
33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với việc thực
hiện cuộc vận động ”Hai không” trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi cơ sở giáo dục;
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về
phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi củng cố kết quả PCGDTH và THCS, tăng cường phân luồng học sinh
sau THCS và xóa mù chữ;
Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, k...
Tiểu luận “ Lập kế hoạch năm hoc 2012-2013”
A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Năm học 2012-2013 năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, hướng
tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam. Toàn ngành chú trọng phát triển quy
mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất nguồn nhân lực chất lượng
cao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ”Dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá
những giải pháp lâu i nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, trong đó công tác quản lý,
chỉ đạo, điều hành, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước
Giáo dục phổ thông thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra, đánh
giá; Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai tự đánh giá các trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ
thông; từng bước triển khai đánh giá ngoài và công nhận các trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
Làm kế hoạch thực chất giải quyết mối quan hệ cân đối giữa mục tiêucác phương tiện đạt
mục tiêu, nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao nhất. Đây chính một trong những quan điểm quan
trọng cần được lưu ý khi làm kế hoạch. Với lưu ý này áp dụng thực tiễn trong việc lập “Kế hoạch
năm học 2012-2013”
II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Áp dụng kiến thức đã học môn học “Dự báo và kế hoạch hóa trong giáo dục”, lập kế hoạch “Kế
hoạch năm học 2012-2013”
B. NỘI DUNG
A.MOÄT SOÁ CAÊN CÖÙ ÑEÅ LAÄP KEÁ HOAÏCH NAÊM HOÏC:
I.Caên cöù vaøo Luaät giaùo duïc, Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc vaø Ñieàu leä tröôøng THPT
II.Caên cöù vaøo caùc nhieäm vuï troïng taâm naêm hoïc 2012-2013 cuûa BGD&ÑT vaø
SGD&ÑT Bình Phöôùc.
Naêm hoïc 2012-2013 ñöôïc xaùc ñònh laø Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo
tưởng, đạo đức phongch Hồ Chí Minh trong toàn ngành; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy,
cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", triển khai sáng tạo và có hiệu quả phong trào
thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; đưa việc thực hiện Chỉ thị s
33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với việc thực
hiện cuộc vận động ”Hai không” trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi cơ sở giáo dục;
Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị s10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về
phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi củng cố kết quả PCGDTH và THCS, tăng cường phân luồng học sinh
sau THCS và xóa mù chữ;
Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực trong học sinh, sinh viên; tăng
cường công c tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên không vi phạm các quy định của pháp
Ng ười thực hiện: Nguyễn Phú Hòa
1
Dự báo và kế hoạch hóa trong giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự báo và kế hoạch hóa trong giáo dục - Người đăng: Robinson Tran Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Dự báo và kế hoạch hóa trong giáo dục 9 10 197