Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ĐOÁN CÁC CÂU LÍ THUYẾT VẬT LÍ 2015 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [ĐVH]

Được đăng lên bởi suzy95
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa luyện thi PEN-I ; PEN-M Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

DỰ ĐOÁN CÁC CÂU LÍ THUYẾT VẬT LÍ 2015
Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [ĐVH]
VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website HOCMAI.VN
Câu 1: Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 2: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và
không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại
B. Tỉ số

r2
bằng
r1

A. 4.
B. 1/2.
C. 1/2.
D. 2.
Câu 3: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.
B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.
C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha ?
A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác không
B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay
C. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thông gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau góc π/3
D. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu.
Câu 5: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số
A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải.
D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
Câu 6: Đặt điện áp u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần
có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu
cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:
A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. trong mạch có cộng hưởng điện.
D. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 7: Máy biến áp là thiết bị
A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
Câu 8: Đặt một đi...
Khóa luyn thi PEN-I ; PEN-M Thy ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831] Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa PEN-I ; PEN-M Thy Đặng Vit Hùng ti HOCMAI.VN để đạt kết qu cao nht trong kì thi THPTQuôc gia 2015!
VIDEO và LI GII CHI TIT ch có ti website HOCMAI.VN
Câu 1: Theo quy ước, s 12,10 có bao nhiêu ch s có nghĩa?
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 2: Mt ngun đim O phát sóng âm công sut không đổi trong mt môi trường truyn âm đẳng hướng và
không hp th âm. Hai đim A, B cách ngun âm ln lượt là r
1
và r
2
. Biết cường độ âm ti A gp 4 ln cường độ âm ti
B. T s
2
1
r
r
bng
A. 4. B. 1/2. C. 1/2. D. 2.
Câu 3: Mt sóng âm và mt sóng ánh sáng truyn t không khí vào nước thì bước sóng
A. ca sóng âm tăng còn bước sóng ca sóng ánh sáng gim.
B. ca sóng âm gim còn bước sóng ca sóng ánh sáng tăng.
C. ca sóng âm và sóng ánh sáng đều gim.
D. ca sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
Câu 4: Phát biu nào sau đây là đúng khi nói v dòng đin xoay chiu ba pha ?
A. Khi cường độ dòng đin trong mt pha bng không thì cường độ dòng đin trong hai pha còn li khác không
B. Ch có dòng đin xoay chiu ba pha mi to được t trường quay
C. Dòng đin xoay chiu ba pha là h thông gm ba dòng đin xoay chiu mt pha, lch pha nhau góc π/3
D. Khi cường độ dòng đin trong mt pha cc đại thì cường độ dòng đin trong hai pha còn li cc tiu.
Câu 5: Khi động cơ không đồng b ba pha hot động n định, t trường quay trong động cơ có tn s
A. bng tn s ca dòng đin chy trong các cun dây ca stato.
B. ln hơn tn s ca dòng đin chy trong các cun dây ca stato.
C. có th ln hơn hay nh hơn tn s ca dòng đin chy trong các cun dây ca stato, tùy vào ti.
D. nh hơn tn s ca dòng đin chy trong các cun dây ca stato.
Câu 6: Đặt đin áp u = U
o
cosωt vào hai đầu đon mch mc ni tiếp gm đin tr thun R, t đin và cun cm thun
độ t cm L thay đổi được. Biết dung kháng ca t đin bng R . Điu chnh L để đin áp hiu dng gia hai đầu
cun cm đạt cc đại, khi đó:
A. đin áp gia hai đầu t đin lch pha π/6 so vi đin áp gia hai đu đon mch.
B. đin áp gia hai đầu cun cm lch pha π/6 so vi đin áp gia hai đu đon mch.
C. trong mch có cng hưởng đin.
D. đin áp gia hai đầu đin tr lch pha π/6 so vi đin áp gia hai đầu đon mch.
Câu 7: Máy biến áp là thiết b
A. biến đổi tn s ca dòng đin xoay chiu.
B. có kh năng biến đổi đin áp ca dòng đin xoay chiu.
C. làm tăng công sut ca dòng đin xoay chiu.
D. biến đổi dòng đin xoay chiu thành dòng đin mt chiu.
Câu 8: Đặt mt đin áp xoay chiu giá tr hiu dng U vào hai đầu đon mch AB gm cun cm thun độ t
cm L, đin tr thun R và t đin đin dung C mc ni tiếp theo th t trên. Gi U
L
, U
R
U
C_
ln lượt là các đin
áp hiu dng gia hai đầu mi phn t. Biết đin áp gia hai đầu đon mch AB lch pha π/2 so vi đin áp gia hai
đầu đon mch NB (đon mch NB gm R và C ). H thc nào dưới đâyđúng?
A.
2 2 2 2
R C L
U U U U
= + +
. B.
2 2 2 2
C R L
U U U U
= + +
.
C.
2 2 2 2
L R C
U U U U
= + +
D.
2 2 2 2
R C L
U U U U
= + +
Câu 9: Đặt đin áp
2 cos
=
ω
vào hai đầu đon mch AB gm hai đon mch AN NB mc ni tiếp. Đon
AN gm biến tr R mc ni tiếp vi cun cm thun độ t cm L, đon NB ch t đin vi đin dung C. Đt
1
1
2
LC
=
ω
.
Để
đ
i
n áp hi
u d
ng gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch AN không ph
thu
c R thì t
n s
góc
ω
b
ng
A.
1
.
2 2
ω
B.
1
2.
ω
C.
1
.
2
ω
D.
2
ω
1
.
Câu 10:
Đặ
t
đ
i
n áp u = U
0
cos
ω
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch g
m
đ
i
n tr
thu
n R, cu
n c
m thu
n
độ
t
c
m L t
đ
i
n
đ
i
n dung C m
c n
i ti
ế
p. G
i i c
ườ
ng
độ
dòng
đ
i
n t
c th
i trong
đ
o
n m
ch; u
1
, u
2
u
3
l
n l
ượ
t là
đ
i
n
áp t
c th
i gi
a hai
đầ
u
đ
i
n tr
, gi
a hai
đầ
u cu
n c
m và gi
a hai
đầ
u t
đ
i
n. H
th
c
đ
úng là
D
Ự ĐOÁN CÁC CÂU
LÍ THUY
ẾT VẬT LÍ 2015
Thy ĐẶNG VIT HÙNG [ĐVH]
DỰ ĐOÁN CÁC CÂU LÍ THUYẾT VẬT LÍ 2015 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [ĐVH] - Trang 2
DỰ ĐOÁN CÁC CÂU LÍ THUYẾT VẬT LÍ 2015 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [ĐVH] - Người đăng: suzy95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
DỰ ĐOÁN CÁC CÂU LÍ THUYẾT VẬT LÍ 2015 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [ĐVH] 9 10 990