Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo cấp thâm niên nghề ngành giáo dục

Được đăng lên bởi longpham-vk
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/2010/NĐ-CP
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2010

Dự thảo 2
NGHỊ ĐỊNH
Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội
khoá XII thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội
về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo
từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ
trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với:
1. Nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở nhà trường và các cơ sở
giáo dục công lập khác (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được
chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004
của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang.
2. Nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục tại phòng, ban chuyên môn, nghiệp
vụ ở các cơ sở giáo dục công lập và làm công tác quản lý, tham mưu, chỉ đạo về giáo
dục, dạy nghề ở cơ quan trung ương và địa phương.
3. Nhà giáo đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau ngày 31 tháng 3 năm 1993.

Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng
1. Điều kiện được tính hưởng:
Các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này có thời gian làm nhiệm vụ
giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập đủ 5 năm (60 tháng liên tục
hoặc gián đoạn) trở lên được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
2. Thời gian tính hưởng:
a) Là thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục
công lập và thời gian làm công tác quản lý giáo dục tại phòng, ban chuyên môn,
nghiệp vụ ở các cơ sở giáo dục công lập, làm công tác quản lý về giáo dục, dạy nghề
ở cơ quan trung ương, địa phương;
b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được tính như
thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
3. Thời gian không tính hưởng:
a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp
luật về bảo hiểm xã hội;
d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ,...
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2010/NĐ-CP
Hà Nội, ngày tháng năm 2010
Dự thảo 2
NGHỊ ĐỊNH
Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội
khoá XII thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội
về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo
từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ
trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với:
1. Nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở nhà trường và các cơ sở
giáo dục công lập khác (sau đây gọi chung sở giáo dục công lập), đã được
chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004
của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang.
2. Nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục tại phòng, ban chuyên môn, nghiệp
vụ ở các cơ sở giáo dục công lập và làm công tác quản lý, tham mưu, chỉ đạo về giáo
dục, dạy nghề ở cơ quan trung ương và địa phương.
3. Nhà giáo đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau ngày 31 tháng 3 năm 1993.
Dự thảo cấp thâm niên nghề ngành giáo dục - Trang 2
Dự thảo cấp thâm niên nghề ngành giáo dục - Người đăng: longpham-vk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dự thảo cấp thâm niên nghề ngành giáo dục 9 10 702