Ktl-icon-tai-lieu

Dự tháo chuẩn NL GV THCS

Được đăng lên bởi h4133
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Nhiệm vụ của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
5. Khách thể và đối tượng của đề tài
6. Kết quả sẽ đạt được

Chương I
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH TIÊN TIẾN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS
Chương II
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS
2.1. Hệ thống năng lực giáo viên THCS

2.1.1. Năng lực giao tiếp, ứng xử
1. Ứng xử với học sinh
2. Ứng xử với đồng nghiệp
2.1.2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục
2. Tìm hiểu môi trường giáo dục
2.1.3. Năng lực dạy học
1. Xây dựng kế hoạch dạy học

2. Thiết kế bài giảng
3. Đảm bảo kiến thức môn học
4. Đảm bảo chương trình môn học
5. Vận dụng các phương pháp dạy học
6. Sử dụng các phương tiện dạy học
7. Xây dựng môi trường học tập
8. Quản lý hồ sơ dạy học
9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

2.1.4. Năng lực vận dụng kiến thức

1.
2.
3.
4.
5.

Giải bài toán định tính
Giải bài toán định lượng
Giải toán thí nghiệm , thực hành
Thiết kế đồ dùng dạy học
Tích hợp kiến thức giải bài toán thực tiễn

2.1.5. Năng lực giáo dục
1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
2. Giáo dục qua môn học
3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
4. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
5. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục
6. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
2.1.6. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
1. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
2. Tham gia hoạt động chính trị, xã hội
2.1.7. Năng lực phát triển nghề nghiệp
1. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện
2. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục
2.1.8. Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo
Năng lực

Kiến thức

Kĩ năng

N1. Năng lực - Kế hoạch năm học Xây dựng kế hoạch
dạy học
của bộ
dạy học
- Kế hoạch năm học
của trường
- Phân tích chương Thiết kế bài giảng
trình
- Kĩ thuật xác định
mục tiêu
- Kĩ thuật đặt câu hỏi,
xây dựng tình huống
có vấn đề

Thái độ

- Kĩ thuật giải quyết
vấn đề
- PP DH nêu vấn đề

Vận dụng các
- PP DH kiến tạo (bàn phương pháp, kĩ
thuật dạy học
tay nặn bột)
- PP DH theo dự án
- DH theo nhóm
- KT khăn trải bàn
-…
- Áp dụng công nghệ Sử
dụng
các
thông tin
phương tiện dạy
- Sử dụng phần mềm học
dạy học
- Sử dụng Projecter
- TB thí nghiệm
- Làm sao tạo thiện Xây dựng môi
cảm với HS
trường học tập
- Làm sao để HS thân
thiện và hợp tác
- PP đánh giá theo Kiểm tra, đánh giá
quá trình
kết quả học tập của
học sinh
- PP PiSa
- P...
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Nhiệm vụ của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
5. Khách thể và đối tượng của đề tài
6. Kết quả sẽ đạt được
Chương I
SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH TIÊN TIẾN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS
Chương II
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THCS
2.1. Hệ thống năng lực giáo viên THCS
2.1.1. Năng lực giao tiếp, ứng xử
1. Ứng xử với học sinh
2. Ứng xử với đồng nghiệp
2.1.2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục
2. Tìm hiểu môi trường giáo dục
2.1.3. Năng lực dạy học
1. Xây dựng kế hoạch dạy học
2. Thiết kế bài giảng
3. Đảm bảo kiến thức môn học
4. Đảm bảo chương trình môn học
5. Vận dụng các phương pháp dạy học
6. Sử dụng các phương tiện dạy học
7. Xây dựng môi trường học tập
8. Quản lý hồ sơ dạy học
9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
2.1.4. Năng lực vận dụng kiến thức
Dự tháo chuẩn NL GV THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự tháo chuẩn NL GV THCS - Người đăng: h4133
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Dự tháo chuẩn NL GV THCS 9 10 997