Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo chương trình giáo dục hướng nghiệp ở trung học phổ thông

Được đăng lên bởi luc362
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1987 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dự thảo :

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
CỦA MÔN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở THPT VỚI
CÁC CHUYÊN ĐỀ LỒNG GHÉP
(Căn cứ vào khung chương trình của Bộ, có đề nghị sửa đổi và cải tiến)
LỚP 10 Tên bài – có sửa đổi
(theo dự thảo của đề tài)
1. Tự định hướng một nghề cho tương lai
của bạn.
2. Năng lực bản thân và truyền thống gia
đình trong việc chọn nghề.
3. Giới tính và sức khỏe trong việc chọn
nghề.
4. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề trong
lĩnh vực dạy học.
5. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề trong
các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
6. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề trong
các lĩnh vực y tế và dược phẩm.
7. Tìm hiểu đặc điểm một số nghề thuộc
ngành xây dựng.
8. Tham quan một số cơ sở sản xuất
(công nông lâm ngư nghiệp, hoặc tiểu thủ
công nghiệp) ở địa phương.
9. Bước đầu dự kiến: Nghề tương lai của
bạn.

Các chuyên đề lồng ghép

Tương thích với nghề lựa chọn
Tầm chiến lược và tính nhân văn trong
việc chọn ngành nghề.

Hướng nghiệp: Bằng cấp hay bằng lòng

Mỗi bài 3 tiết lên lớp, tổng cộng : 9x3 = 27 tiết.

1

LỚP 11Tên bài – có sửa đổi
(theo dự thảo của đề tài)
1.Nghề nghiệp với nhu cầu của xã hội và
thị trường lao động
2. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề trong
hai lĩnh vực: kinh doanh và dịch vụ.
3. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề trong
hai lĩnh vực: giao thông vận tải và địa
chất.
4. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề trong
hai lĩnh vực: an ninh và quốc phòng.
5. Tìm hiểu đặc điểm ngành nghề trong
các lĩnh vực: năng lượng, bưu chính viễn
thông và công nghệ thông tin.
6. Giao lưu với những điển hình vượt
khó, sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi.
7. Làm sao để đạt được ước mơ nghề
nghiệp?
8. Tham quan thực tế tại một trường đào
tạo nghề ở địa phương.

Các chuyên đề lồng ghép
Cần có một triết lý hướng nghiệp và
hành nghề
Ngành quản trị kinh doanh đòi hỏi ở
người học những tố chất gì?

Giá trị nghề và giá trị thành đạt khi
hướng nghiệp và hành nghề

Từ bài 1 đến bài 7, mỗi bài 3 tiết lên lớp, riêng bài 8 học 6 tiết.
Tổng cộng: 7x3 + 6 = 27 tiết.

2

LỚP 12Tên bài – có vài chỗ sửa đổi
(theo dự thảo của đề tài)
1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước và địa phương.
2. Tìm hiểu hệ thống trường trung học
chuyên nghiệp và đào tạo nghề của trung
ương và địa phương.
3. Tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH và CĐ
ở TW và địa phương.
4. Thanh niên lập thân, lập nghiệp và
hành nghề.
5. Những điều kiện để thành đạt trong
nghề?
6. Tư vấn chọn nghề trong quá trình
hướng nghiệp.
7. Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm
hồ sơ tuyển sinh.
8. Tổ chức tham quan hoặc hoạt động
văn hóa theo chủ đề hướng nghi...
1
D tho :
XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
CA MÔN GIÁO DC HƯỚNG NGHIP THPT VI
CÁC CHUYÊN ĐỀ LNG GHÉP
(Căn c vào khung chương trình ca B, có đề ngh sa đổi và ci tiến)
LP 10 -
Tên bài – có sa đổi
(theo d tho ca đề tài)
Các chuyên đề lng ghép
1. T định hướng mt ngh cho tương lai
ca bn.
2. Năng lc bn thân và truyn thng gia
đình trong vic chn ngh.
Tương thích vi ngh la chn
3. Gii tính và sc khe trong vic chn
ngh.
Tm chiến lược và tính nhân văn trong
vic chn ngành ngh.
4. Tìm hiu đặc đim ngành ngh trong
lĩnh vc dy hc.
5. Tìm hiu đặc đim ngành ngh trong
các lĩnh vc nông, lâm, ngư nghip.
6. Tìm hiu đặc đim ngành ngh trong
các lĩnh vc y tế và dược phm.
7. Tìm hiu đặc đim mt s ngh thuc
ngành xây dng.
8. Tham quan mt s cơ s sn xut
(công nông lâm ngư nghip, hoc tiu th
công nghip) địa phương.
9. Bước đầu d kiến: Ngh tương lai ca
bn.
Hướng nghip: Bng cp hay bng lòng
Mi bài 3 tiết lên lp, tng cng : 9x3 = 27 tiết.
Dự thảo chương trình giáo dục hướng nghiệp ở trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo chương trình giáo dục hướng nghiệp ở trung học phổ thông - Người đăng: luc362
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Dự thảo chương trình giáo dục hướng nghiệp ở trung học phổ thông 9 10 923